Høring - Kvalitetsutvalgets innstilling og andre aktuelle problemstillinger

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

Jfr. vedlagte liste over adressater

Deres ref

Deres dato

Vår ref

Dato

200305514

17.06.03

HØRING: KVALITETSUTVALGETS INNSTILLING OG ANDRE AKTUELLE PROBLEMSTILLINGER

Kvalitetsutvalget for grunnopplæringen ble oppnevnt i Kongelig resolusjon 5. oktober 2001. Utvalget avga en delutredning NOU 2002: 10 Førsteklasses fra første klasse 14. juni 2002. 5. juni 2003 avga utvalget sin hovedutredning NOU 2003: 16 I første rekke. Utvalget har utarbeidet en oppsummering av sin analyse og sine forslag (jfr. vedlegg). Utvalget fremmer en rekke forslag knyttet til barnehage, grunnskole og videregående opplæring.

Hele utredningen finnes på ODIN http://www.dep.no/ufd/norsk/publ/utredninger/NOU/

Departementet vil gjennomføre en bredt anlagt høringsprosess slik at flest mulig får anledning til å uttale seg om og engasjere seg i utviklingen av en framtidig grunnopplæring. I tillegg til den formelle høringen, som dette brevet gjelder, vil departementet arrangere fem regionale konferanser der utvalgets utredning vil bli presentert og debattert. Til sammen vil ca 1600 personer bli invitert til disse konferansene, som blir avholdt i august - september. Det vil bli sendt ut egen invitasjon til disse.

Videre vil departementet legge opp til et særskilt høringsopplegg for foreldre og elever, og det vil også bli etablert et eget nettsted der allmennheten vil bli gitt anledning til å gi sitt besyv med. Brosjyre- og informasjonsmateriell vil bli utarbeidet, og det vil også bli foretatt ”nærstudier” innenfor avgrensede geografiske områder.

Departementet skal, blant annet på grunnlag av Kvalitetsutvalgets utredning og evalueringen av Reform 97, utarbeide en melding til Stortinget om innhold, struktur, regelverk og finansiering i grunnopplæringen. Høringsprosessen vil være et særlig viktig innspill til dette arbeidet.

 1. Departementet inviterer med dette høringsinstansene til å uttale seg om alle de 117 forslagene fra Kvalitetsutvalget. Departementet ber om at høringsinstansene konkret referer til de forslagene de uttaler seg om.
 1. Departementet ønsker å sikre at høringsinstansene uttaler seg om en del spesifikke områder blant annet for å få et best mulig grunnlag for oppfølgingsarbeidet. Det bes derfor om vurderinger og synspunkter på følgende områder:
 1. Opplæringens innhold og vurderingsformer
  • Gjennomgående basiskompetanse i hele grunnopplæringen
  • Gjennomgående og modulbaserte læreplaner for hele grunnopplæringen
  • Forholdet mellom generell del og læreplanene for fag
  • Nasjonale prøver og mappevurdering som erstatning for avgangsprøven og evt. eksamener
  • Satsing på realfag og 2. fremmedspråk
  • Jf. utredningens kapittel 8, 12, 13, 14 og 18
 1. Opplæringens omfang og struktur
  • 12 eller 13 års grunnopplæring
  • Grunnskolens struktur (hovedtrinn, klasse, moduler)
  • Skolefritidsordningen som en integrert del av skoledagen
  • Struktur i videregående opplæring (Utdanningsprogram)
  • Jf. utredningens kapittel 11, 12, 13 og 19
 1. En inkluderende opplæring
  • Forsterket krav om tilpasset opplæring; organisatorisk og innholdsmessig
  • Tilrettelagt opplæring for minoritetsspråklige elever
  • Bestemmelser om spesialundervisning
  • Samarbeidet hjem - skole
  • Jf. utredningens kapittel 9 og 22
 1. Opplæringens rolle i lys av livsvid og livslang læring
  • Forholdet til barnehage
  • Forholdet til høgre utdanning
  • Arbeidslivets plass i opplæringen
  • Bruk av realkompetansevurdering i grunnopplæringen
  • Jf. utredningens kapittel 11, 12, 13 og 16
 1. Strategier for kvalitetsutvikling
  • Forsøk- og utviklingsarbeid
  • Kompetanseutvikling for lærere i prioriterte fag og på utvalgte områder
  • Satsing på lederskap
  • Partnerskap for kvalitetsutvikling
  • Lærerutdanningene
  • IKT
  • Jf. utredningens kapittel 15, 20, 23 og 24

Der hvor høringsinstansene ser forhold ved forslagene som har økonomiske og administrative konsekvenser som ikke er belyst av utvalget, ber departementet om at høringsinstansene vurderer betydningen av dette og evt. gir kommentarer i høringsuttalelsene.

Høringsfristen er satt til 15. oktober 2003. Fylkeskommuner og kommuner sender sine uttalelser til KS i fylkene med kopi til fylkesmannen. KS vil gi utdypende informasjon til alle kommuner og fylkeskommuner ultimo juni.

Øvrige instanser sender uttalelser til Utdannings- og forskningsdepartementet, Opplæringsavdelingen, Postboks 8119 Dep., 0032 Oslo.

Med hilsen

Johan Raaum e.f.
fung. ekspedisjonssjef

Gry Aalde
prosjektleder

Vedlegg

Til toppen