Høring - Mattilsynets lokale organisering

Mattilsynet har utarbeidet nå forslag til lokal organisering av etaten. I forslaget skal lokalleddet bestå av 58 forvaltningsområder. Til disse kontorene etableres det ca 11 underenheter. Forslaget er nå sendt på høring med frist 17. juni 2003 (06.06.2003)

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 17.06.2003

Vår ref.:

 

Deres ref

Vår ref

Dato

03/00048

5. juni 2003

Høring - Mattilsynets lokale organisering

I vårt brev av 8.5.2003 orienterte vi Kommunenes sentralforbund, kommuner, fylkesmenn og brukerorganisasjoner om Mattilsynets arbeid for å fastsette lokal organisering.

Mattilsynet vil fra 1.1.2004 overta forvaltningsoppgavene til Statens dyrehelsetilsyn, Statens næringsmiddeltilsyn, Statens landbrukstilsyn, de kommunale næringsmiddeltilsyn og deler av Fiskeridirektoratet og vil dermed få i størrelsesorden 1300 ansatte.

Mattilsynet skal bestå av tre statlige forvaltningsledd. Sentralleddet er plassert i Oslo, regionleddet er plassert ved åtte regionkontor (Kautokeino, Sortland, Steinkjer, Bergen, Sandnes, Bø, Ringsaker og Ås) og lokalleddet skal plasseres ved ca. 50 - 65 lokalkontor.

Det er opprettet en interimorganisasjon for å klargjøre tilsynet slik at det skal være operativt fra 1.1.2004. Interimorganisasjonen har iverksatt et prosjektarbeid for å

  • fastsette antall lokalkontor
  • bestemme lokalisering av lokalkontor
  • fastsette bemanning for de enkelte lokalkontorene

Arbeidsform

Arbeidet med den lokale organiseringen har vært organisert i åtte regionale delprosjekter hvor medarbeidere og tjenestemannsrepresentanter i de fusjonerende tilsyn har drøftet og foreslått ulike løsninger for lokal organisering i sin region i tråd med de politiske føringer som er gitt i St prp nr 1 (2002 – 2003), tillegg nr 8. Det er angitt en rekke faglige, personalpolitiske, kommunikasjons-messige og økonomiske kriterier som grunnlag for arbeidet. Prosjektgruppene har også vurdert en rekke innspill fra lokale politiske myndigheter og interessegrupper. Prosjektgruppenes foreløpige løsningsforslag har vært sendt på høring hos nåværende lokale og eventuelt regionale enheter, høringsinnspillene er sammenfattet og vurdert, og rapport er oversendt interimorganisasjonen.

Høring

På grunnlag av de regionale prosjektrapportene (finnes på Matportalen) har interimorganisasjonen nå utarbeidet et samlet forslag hvor vi har lagt stor vekt på de vurderinger og anbefalinger som de regionale prosjektgruppene har gitt. I tillegg har vi mottatt innspill direkte fra blant annet lokale politikere, fusjonerende enheter, framtidige medarbeidere og de nye regiondirektørene. I de tilfeller hvor vi ikke har fulgt de løsninger som flertallet i de regionale prosjektene har anbefalt, har vi foreslått løsninger som i hovedsak kombinerer elementer fra et par av alternativene. Som oftest er dette tilfeller der vi har valgt løsninger som etter vår oppfatning blir enda mer slagkraftige, robuste, kompetente og effektive i forhold til å løse oppgavene uten at det i vesentlig grad går på bekostning av nærhet til tilsynsobjektene eller medfører vesentlig større personalmessige ulemper.

Vi foreslår at lokalleddet i Mattilsynet skal bestå av 58 forvaltningsområder. Til disse kontorene foreslår vi at det etableres ca. 11 underenheter (”satellitter”.)

Vårt forslag innebærer at lokalkontorenes forvaltningsområde krysser fylkesgrensene i noen tilfeller og at de krysser Mattilsynets regiongrenser i to tilfeller. Regiongrensene er fastsatt ved kgl res, og en endring forutsetter ny beslutning i kgl res. Vi antar at eventuelle ulemper i forbindelse med at lokalkontorene krysser fylkesgrensene først og fremst vil være i forbindelse med samarbeid med fylkesmannen når det gjelder beredskap. Krysningene av fylkesgrensene gir oss imidlertid mulighet til å etablere kontorer som i større grad oppfyller andre kriterier, særlig mulighet til å etablere større, mer kompetente enheter.

Vi ber om eventuelle konkrete endringsforslag til lokal organisering av Mattilsynet innen 17.6.2003. Vi beklager den korte høringstiden, men den er nødvendig av hensyn til framdriften i arbeidet. Som tidligere nevnt er det også slik at mange kommuner allerede har bidratt aktivt med innspill til de regionale prosjektgruppene. Den endelige struktur skal fastsettes i drøftinger / forhandlinger med tjenestemannsorganisasjonene 26.6.2003.

Rapportene fra de regionale prosjektgruppene finnes på Matportalen

Kopi:
Samarbeidsgruppa (tjenestemannsorganisasjonene)
Kommunenes sentralforbund
Landbruksdepartementet
Fiskeridepartementet
Helsedepartementet

Med hilsen

Joakim Lystad
adm. direktør

Stein Ivar Ormsettrø
prosjektleder