Høring av forslag til EU-regelverk om miljøpåstander og miljømerker

Forslag fra EU-kommisjonen til nytt regelverk knyttet til miljøpåstander og miljømerker (Green Claims), sendes på norsk høring. Høringsfristen er 1. september. Forslaget, som ble publisert av Europakommisjonen 22. mars vil, sammen med en rekke andre forslag som er framlagt i 2022 og 2023, legge til rette for mer bærekraftig produksjon og forbruk. Formålet med forslaget er å bidra til at forbrukere får pålitelig, sammenlignbar og verifiserbar informasjon som gjør det lettere å velge bærekraftig. Forslaget vil ventelig føre til en betydelig reduksjon både i bruk av miljøpåstander og antall miljømerkeordninger, særlig private merker, siden det vil stilles strenge krav. Næringsdrivende som ønsker å fremsette en miljøpåstand må sørge for sertifisering av påstanden fra uavhengig kvalifisert organ før påstanden fremsettes. Merkeordninger må også sertifiseres, og det vil i svært begrenset grad være mulig å etablere nye merkeordninger.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 01.09.2023

Vår ref.: 23/944

Supplerende høringsbrev- Miljøpåstander og miljømerker- forslag til regelverk fra Europakommisjonen

Barne- og familiedepartementet viser til høring av EU-kommisjonens forslag til nytt regelverk om miljøpåstander og miljømerker (Green Claims) ved brev fra departementet 25. april i år, og publisering av på www.regjeringen.no.

Vedlagt følger et høringsnotat med orientering om forslaget og oversikt over bestemmelsene.

Forslaget finnes nå tilgjengelig på alle EU-språkene, inkludert dansk og svensk her.

Vi kan også opplyse om at fristen for å sende innspill direkte til EU-kommisjonen via «Have your say» er utvidet til 21. juli.

Frist for å sende innspill til Barne- og familedepartementet utvides til 1. september. Vi ber spesielt om innspill til forslagets økonomiske og administrative konsekvenser for norske aktører som grunnlag for departementets videre vurderinger av konsekvensene. For å komme med innspill kan den digitale løsningen www.regjeringen.no brukes.
Høringsinstanser kan registrere seg, mellomlagre innspill og laste opp vedlegg. Innspill kan også sendes til postmottak@bfd.dep.no

Med hilsen

Aslaug Skrede Gauslaa (e.f.)

avdelingsdirektør

Eva Tverberg

fagdirektør

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signa

Høringsbrev- Miljøpåstander og miljømerker- forslag til regelverk fra Europakommisjonen

Barne- og familiedepartementet viser til forslaget fra EU-kommisjonen til nytt regelverk knyttet til miljøpåstander og miljømerker (Green Claims), og sender med dette forslaget på norsk høring. Høringsfristen er 15. august.

Forslaget, som ble publisert av Europakommisjonen 22. mars vil, sammen med en rekke andre forslag som er framlagt i 2022 og 2023, legge til rette for bærekraftig produksjon og forbruk. 

Formålet med forslaget er å bidra til at forbrukere får pålitelig, sammenlignbar og verifiserbar informasjon som gjør det lettere å velge bærekraftig. Forslaget vil ventelig føre til en betydelig reduksjon både i bruk av miljøpåstander og antall miljømerkeordninger, særlig private merker, siden det vil stilles strenge krav.

Næringsdrivende som ønsker å fremsette en miljøpåstand må sørge for sertifisering av påstanden fra uavhengig kvalifisert organ før påstanden fremsettes. Merkeordninger må også sertifiseres, og det vil i svært begrenset grad være mulig å etablere nye merkeordninger.

Forslaget er foreløpig bare tilgjengelig på engelsk her. Øvrige språkversjoner, inkludert svensk og dansk, vil ventelig bli publisert i slutten av mai. Forslaget er også vedlagt. Mer informasjon om bakgrunnen og forslaget finnes i kommisjonens pressemelding og kommisjonens landingsside for «Green Claims».

Barne- og familiedepartementet ber om synspunkter på forslaget som grunnlag for å utvikle en norsk posisjon. For å komme med innspill kan den digitale løsningen www.regjeringen.no brukes.

Høringinstanser kan registrere seg, mellomlagre innspill og laste opp vedlegg. Innspill kan også sendes til postmottak@bfd.dep.no. Også andre enn de som står på høringslisten kan komme med innspill. Vi ser gjerne at høringsinstansene formidler informasjon om høringen til andre i sine nettverk.

Vi opplyser om at det også er mulig å sende innspill direkte til EU-kommisjonens høring, som har frist for innspill 15. juni.

Med hilsen

Aslaug Skrede Gauslaa (e.f.)

avdelingsdirektør

Eva Tverberg

fagdirektør

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer

Abelia

Akademikerne

Animalia

Apotekforeningen

Avfall Norge

Bellona

Besteforeldrenes Klimaaksjon

Bondelaget

Bryggeri- og drikkevareforeningen

Bygdekvinnelaget

Changemaker

Circular Norway

Dagligvarelevarandørenes forening

Debio

Den Norske Advokatforening

Den norske dommerforening

Elektroforeningen

Energi Norge

Etisk handel Norge

Fairtrade Norge

Farma Norge

Finansdepartementet

Forbrukerrådet

Forbrukertilsynet

Forskningsinstituttet SIFO

Forum for utvkling og miljø

Framtiden i våre hender

Grønt Punkt Norge

Handelens Miljøfond

Helse- og omsorgsdepartementet

Hovedorganisasjonen Virke

IKT-Norge

Innovasjon Norge

Jussbuss- Juss-studentenes rettsinformasjon

Justis- og beredskapsdepartement

Kavli Norge AS

Kjøttbransjens landsforbund (KLF)

Klima- og miljødepartementet

Klimastiftelsen

Kommunesesektorens organisasjon- KS

Kosmetikkleverandørenes Forening DLF

Landbruksdirektoratet

Landbruks- og matdepartementet

Landsorgansisjonen i Norge

Legemiddelgrossistforeningen

Legemiddelindustriforeningen

Mattilsynet

Matvett

Melanor

Melk.no

Miljøagentene

Miljødirektoratet

Miljømerking Norge

Miljøorganisasjonen Zero

Natur og ungdom

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet

NHO (inkl. Mat og drikke, Geneo)

NIBIO

NIFES

NOAH

Norges Bilbransjeforbund

Norges Byggmesterforbund

Norges Handelshøyskole

Norges institusjon for menneskerettigheter

Norges Juristforbund

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Norges miljøvernforbund

Norges naturvernforbund

Norges teknisk- og naturvitenskapelige universitet (NTNU)

Norsirk

Norsk Akkreditering

Norsk Bedriftsforbund

Norsk bonde- og småbrukerlag

Norsk Gjenvinning

Norsk Industri

Norsk Reiselivsforum

Norske frisør- og velværebedrifter

Norske kosmetologer og Hudterapeuters Forbund

Norsus

Nortura

Nærings- og fiskeridepartmentet

Næringslivets Hovedorganisasjon

Næringslivets Servicekontor for Markedsrett

Olje- og energidepartementet

Opplysningskontoret for brød og korn

Opplysningskontoret for egg og kjøtt

Opplysningskontoret for frukt og grønnsaker

Opplysningskontoret for meieriprodukter

OsloMet- Oslo Metropolitan University

Regelrådet

Regjeringsadvokaten

Regnskogsfondet

Restarters Norway

Samferdselsdepartementet

Samfunnsbedriftene

SINTEF

Sivilombudet

Sjømat Norge

Sjømatrådet

Sjømatbedriftene

Standard Norge

Statens legemiddelverk

Stiftelsen Elektronikkbransjen

Stiftelsen Miljøfyrtårn

Stiftelsen Norsk mat

Tine

UD/Norges kontaktpunkt for næringsliv

UNIO – hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede

Universitetet i Bergen

Universitetet i Oslo

Universitetet i Tromsø

Utenriksdepartementet

Veterinærinstituttet

Vitenskapskomiteen for Mattrygghet (VKM)

WWF Verdens naturfond

Yrkesorganisasjonenes sentralforbund