Høring - Nasjonal rapportering til 5. sesjon av FNs skogforum - forespørsel om kommentarer

Voluntary National Reports on the Implementation of IPF/IFF Proposals for Action to the Fifth Session of the United Nations Forum on Forests (UNFF)UNFF 5 Annex Norway

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 15.11.2004

Vår ref.:

 

Deres ref

Vår ref

Dato

200301169-/HEG

03.11.04

Høring - Nasjonal rapportering til 5. sesjon av FNs skogforum - forespørsel om kommentarer

På første sesjon av FNs skogforum (UNFF) i 2001 ble det besluttet at frivillig nasjonal rapportering skal gjennomføres til hver sesjon. Rapporteringen skal knyttes opp mot gjennomføringen av tiltaksforslagene vedtatt av det mellomstatlige skogpanelet og det mellomstatlige skogforumet (IPF/IFF proposals for action). Norge rapporterte siste gang til FN´s skogforum, fjerde sesjon, i februar 2004.

Foran UNFFs femte sesjon som avholdes 16. - 27. mai 2005, er landene anmodet om å rapportere etter samme format som tidligere, på alle tema behandlet under UNFF sesjonene. En er bedt om å legge vekt på ny og oppdatert informasjon, og da særlig i forhold til temaene under UNFF 2 (ettersom det på det tidspunktet ikke forelå noen mal for rapporteringen). I tillegg er landene anmodet om å svare på et relativt omfattende spørreskjema som skal gi grunnlag for en evaluering av hvordan det internasjonale skogpolitiske samarbeidet har fungert etter at det eksisterende rammeverket ble etablert i 2000. Dette rammeverket består av FNs skogforum med et femårig arbeidsprogram og en handlingsplan, samt ”Collaborative Partnership on Forests” (CPF) – et formalisert samarbeid mellom de viktigste internasjonale organisasjoner og institusjoner som jobber med skogspørsmål.

Landbruks- og matdepartementet har fått bistand fra Institutt for naturforvaltning ved NLH til utarbeiding av både den nasjonale rapporten og besvarelse av spørreskjemaet. Instituttet har akkurat avsluttet et annet oppdrag for departementet med å analysere norsk oppfølging av internasjonale beslutninger og anbefalinger knyttet til skogsektoren. En oppsummering av resultatene fra denne analysen er tatt med som vedlegg både til den nasjonale rapporten og spørreskjemaet (UNFF 5, Annex Norway). Oppsummeringen dekker mye av den informasjonen vi ville gitt i den nasjonale rapporten, og vi har derfor valgt å være relativt kortfattet i rapporten.

For å styrke kvaliteten på rapporteringen, inviteres departementer, institusjoner og organisasjoner som er involvert i eller har interesser knyttet til skogpolitikken, til å bidra med innspill og kommentarer til utkastene til de vedlagte dokumentene National Report to the Fifth Session of the United Nations Forum on Forests og Annex, Voluntary questionnaire to facilitate the review of the effectiveness of the international arrangement on forests at the fifth session of the United Nation Forum on Forests. Vi ser gjerne at innspill og kommentarer sendes elektronisk til
rådgiver Heidi Garberg, e-post-adresse: heidi.garberg@lmd.dep.no innen 15. november 2004.

Med hilsen

Bente Lise Dagenborg e.f
kst. avdelingsdirektør

Heidi Garberg
rådgiver

 • Det norske Skogselskap
 • Jenter i Skogbruket
 • Miljøverndepartementet
 • Naturvernforbundet
 • NIJOS
 • NLH
 • NORAD
 • Noragric
 • Norges Skogeierforbund
 • Norske Skogindustrier ASA
 • Norskog
 • Skogforsk
 • Treindustrien
 • Utenriksdepartementet
 • WWF