Høring: NOU 2004: 21 Erstatningsansvar ved sjøtransport av farlig gods

Frist: 01.03.2005

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.03.2005

Vår ref.:

HøringsinstanserDeres ref

Vår ref

Dato

200411940 EP ASL/mk

26.11.2004
Høring – NOU 2004: 21 Erstatningsansvar ved sjøtransport av farlig gods

Justisdepartementet sender med dette på høring Sjølovkomiteens utredning XIX, NOU 2004:21 Erstatningsansvar ved sjøtransport av farlig gods, som komiteen avga til departementet 2. november 2004. Et eksemplar av utredningen følger vedlagt.

I utredningen foreslår Sjølovkomiteen at Norge ratifiserer og gjennomfører i norsk rett den internasjonale konvensjon 3. mai 1996 om ansvar og erstatning for skade i forbindelse med sjøtransport av farlige og skadelige stoffer (”HNS-konvensjonen”).

Gjennomføring av HNS-konvensjonen innebærer en styrking av skadelidtes stilling ved skader forårsaket av sjøulykker med farlig gods. For det første lovfestes et objektivt ansvar for skipets eier for slike skader, og det etableres en forsikringsplikt for dette ansvaret. Videre økes ansvarsgrensen for slike skader. Det etableres også et internasjonalt erstatningsfond, etter mønster av det internasjonale fondet for erstatning av oljesølskade, som dekker skadelidtes tap der dette overstiger skipseierens ansvar, opp til en grense på til sammen 250 mill. SDR (ca. 2,5 milliarder kr. ) pr. hendelse. Det internasjonale erstatningsfondet skal finansieres ved en avgift som pålegges de som mottar 20.000 tonn eller mer årlig av slike farlige og skadelige stoffer som er avgiftspliktig last etter konvensjonen.

Departementet ber om høringsinstansenes syn på Sjølovkomiteens forslag.

Liste over adressatene er vedlagt brevet her. Vi ber om at adressatene selv forelegger høringsbrevet for eventuelle interesserte underliggende etater og organer eller medlemsorganisasjoner og medlemmer. Flere eksemplarer av utredningen kan fås ved henvendelse til Justisdepartementets lovavdeling, tlf. 22 24 53 61 eller 22 24 53 99.

Høringsfristen er 1. mars 2005. Uttalelsene sendes til Justisdepartementets lovavdeling. Vi ber om at uttalelsene om mulig også sendes på e-post til adressen: aud.slettemoen@jd.dep.no.Med hilsen

Inge Lorange Backer
ekspedisjonssjef

Aud Slettemoen
lovrådgiver

Barne- og familiedepartementet
Finansdepartementet
Fiskeri- og kystdepartementet
Miljøverndepartementet
Nærings- og handelsdepartementet
Olje- og energidepartementet
Samferdselsdepartementet
Utenriksdepartementet

Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Kredittilsynet
Kystdirektoratet
Sjøfartsdirektoratet
Statens forurensningstilsyn

Assuranceforeningen Skuld
Borregaard Industries Ltd
CEFOR
De sjøkyndiges forbund
Den Norske Advokatforening
Den norske stats oljeselskap AS
Elkem ASA
Eramet Norway AS
Esso Norge AS
Finansnæringens Hovedorganisasjon
Fiskebåtredernes Forbund
Fraktefartøyenes Rederiforening
Gard Services AS, Arendal
Greenpeace Norge
Norsk Hydro ASA
Intertanko
Landsorganisasjonen i Norge
Logistikk- og Transportindustriens Landsforening
Miljøstiftelsen Bellona
NOAH Holding AS
Nordisk institutt for sjørett
Nordisk Skibsrederforening
Nordland Fylkes Fiskarlag
Norges Fiskarlag
Norges Miljøvernforbund
Norges Naturvernforbund
Norges Rederiforbund
Norsk Petroleumsinstitutt
Norsk Senter for menneskerettigheter
Norsk Sjømannsforbund
Norsk Sjøoffisersforbund
Norske Maritime Leverandører
Norske Shell AS
Næringslivets Hovedorganisasjon
Oljeindustriens Landsforening
Prosessindustriens Landsforening
Rederienes Landsforening
Reichold AS
Sjøtrygdgruppen
Sødra Cell Tofte
Transportbrukernes Fellesorganisasjon
Yara International ASA