Høring — NOU 2004:18 Helhet og plan i sosial- og helsetjenestene

Høringsfrist 01.04.2005

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.04.2005

  • Høringsfrist: 01.04.2005
  • Klikk på "Høringsnotat" for å få frem innsendte høringsuttalelser
  • Høringsuttalelsene er under behandling

Vår ref.: 200405135/koh

Høringsinstanser

Deres ref

Vår ref

Dato

200405135/koh

30.11.2004

NOU 2004:18 Helhet og plan i sosial- og helsetjenestene

Ved kongelig resolusjon 21. mars 2003 ble det nedsatt et utvalg for å utrede og foreslå bedre harmonisering av den kommunale helse- og sosiallovgivningen (Berntutvalget). Utvalget leverte 11. oktober 2004 sin utredning, NOU 2004:18 Helhet og plan i sosial- og helsetjenestene.

Utvalgets utredning sendes med dette på høring, jf. vedlagte høringsliste.

Høringsfristen er fredag 1. april 2005.

Spørsmålet om økonomisk sosialhjelp skal være forankret i kommunen eller staten, skal ikke diskuteres i denne høringen. Dette spørsmålet vil det bli tatt stilling til i forbindelse med oppfølgingen av NOU 2004:13 En ny arbeids- og velferdsforvaltning – Om samordning av Aetats, trygdeetatens og sosialtjenestens oppgaver som har vært på høring.

Utvalget for å vurdere behovet for endrede rammebetingelser for å bedre samhandlingen mellom spesialisthelsetjenesten og den kommunale helsetjenesten (Samhandlingsutvalget) ventes å avgi sin innstilling i første del av 2005. I den grad tidspunktet for avgivelsen av Samhandlingsutvalgets utredning gjør det mulig for høringsinstansene å vurdere viktige sammenhenger mellom utredningene, vil uttalelser til dette være velkomne.

Ett eksemplar av utredningen følger vedlagt. Flere eksemplarer av utredningen kan bestilles. Offentlige virksomheter (kommunale, fylkeskommunale eller statlige) kan henvende seg til Statens forvaltningstjeneste på www.publikasjoner.dep.no eller
e-post: publikasjonsbestilling@dep.no. Ikke-offentlige virksomheter og privatpersoner kan henvende seg til Akademika, telefon 800 80 960 ( www.akademika.no), eller departementet for bestilling. Les utredningen her.

Med hilsen

Jo Flydal e.f.
konst. ekspedisjonssjef

Karl Olav Hovland
rådgiver

Actis (Rusfeltets samarbeidsorgan)

Akademikerne

Angstringen

Anorexia/Bulemia foreningen

Arbeidsgiverforeningen NAVO

Aurora, Støtteforeningen for mennesker med psykiatriske helseproblem

Barneombudet

BFI (Bioingeniørfaglig institutt), NITO

Bioteknologinemnda

Blå kors i Norge

Cerebral Parese-foreningen

Datatilsynet

De regionale kompetansesentrene for rusmiddelspørsmål

Den norske advokatforening

Den norske dommerforening

Den norske jordmorforening

Den Norske Kreftforening

Den norske lægeforening

Den norske tannlegeforening

Departementene

Det Norske Diakonforbund

Fagforbundet

Fagrådet inne rusfeltet i Norge

Fellesorganisasjonen for barnevernspedagoger, sosionomer og vernepleiere

Finansnæringens Hovedorganisasjon

Forbrukerombudet

Forbrukerrådet

Forskningsstiftelsen Fafo

Frelsesarmeens sosialtjeneste

Fri rettshjelp, Oslo

Funksjonshemmedes FellesOrganisasjon

Fylkesnemndene for sosiale saker

Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon

Helse- og sosialombudet i Oslo

Helsetilsynet i fylkene

Helsetjenestens lederforbund

Institutt for menneskerettigheter

Institutt for samfunnsforskning

Juridisk rådgivning for kvinner

Juss-Buss

Jussformidlingen i Bergen

Jusshjelpen i Tromsø

Kirkens bymisjon

Kommuneansattes fellesorganisasjon

Kommunenes sentralforbund

Kompetansesenteret for IT i helsesektoren (KITH)
Landets fylkeskommuner

Landets fylkesmenn

Landets høyskoler

Landets kommuner

Landets pasientombud

Landets regionale helseforetak

Landets helseforetak

Landsforbundet mot stoffmisbruk

Landsforeningen for pårørende innen psykiatri (LPP)

Landsforeningen for trafikkskadde

Landsorganisasjonen

Likestillingsombudet

Mental helse Norge

Nasjonalforeningen for folkehelsen

Nasjonalt folkehelseinstitutt

Nasjonalt kompetansesenter for aldersdemens

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten

Nasjonalt råd for spesialistutdanning

Norges forskningsråd

Norges Juristforbund

Norges Røde Kors

Norsk ergoterapeutforbund

Norsk Folkehjelp

Norsk forskerforbund

Norsk Fysioterapeutforbund

Norsk helse- og sosiallederlag

Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR)

Norsk pasientforening

Norsk Pasientskadeerstatning (NPE)

Norsk pensjonistforbund

Norsk psykologforening

Norsk sykepleierforbund

Norsk Tannpleierforening

Norske Kvinners Sanitetsforening

NOVA (Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring)

Næringslivets hovedorganisasjon

Pasientskadenemnda

Regjeringsadvokaten

Ressurssenter for omstilling i kommunene (RO)

Rettspolitisk forening

Riksadvokaten

Riksrevisjonen

Rikstrygdeverket

Rogalandsforskning

Rusmisbrukernes interesseorganisasjon

Rådet for psykisk helse

Rådet høgskoleutdanning i helse- og sosialfag

SAFO (Samarbeidsforum av funksjonshemmedes organisasjoner)

Sametinget

Samfunns- og næringslivsforskning AS (SNF)

Samhandlingsutvalget (Wisløffutvalget)

Senter for medisinsk etikk (SME)

Senter for samfunnsforskning (SEFOS)

Sosial- og helsedirektoratet

Statens autorisasjonskontor for helsepersonell

Statens Helsepersonellnemnd

Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS)
Statens helsetilsyn

Statens legemiddelverk

Statens råd for funksjonshemmede

Statens seniorråd

Statsadvokatembetene

Stiftelsen Menneskerettighetshuset

Stortingets ombudsmann for forvaltningen

Universitetene

Velferdsalliansen

Voksne for barn

Yngre legers forening

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund

Bioteknologinemnda
Arbeidsgiverforeningen NAVO
Næringslivets hovedorganisasjon
Riksadvokaten
Samferdselsdepartementet
Sykehuset Buskerud HF
Forsvarsdepartementet
Statens råd for funksjonshemmede
Risør kommune m/ vedlegg 1 og vedlegg 2
Sørlandet sykehus HF
Stord kommune
Suldal kommune
Miljøverndepartementet
Nøtterøy kommune m/ vedlegg
Finnøy kommune
Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon
Den norske tannlegeforening
Fylkesmannen i Vestfold
Lierne kommune
Troms fylkeskommune
Nord-Trøndelag fylkeskommune
Forbrukerrådet m/ vedlegg
Eigersund kommune m/ vedlegg
Larvik kommune m/ vedlegg
Klepp kommune m/ vedlegg
Utenriksdepartementet
Ressurssenter for omstilling i kommunene
Samisk høgskole
Alta kommune
Vestfold fylkeskommune
Universitetet i Tromsø
Oppegård kommune m/ vedlegg
Nærings- og handelsdepartementet
Lier kommune m/ vedlegg
Eidsvoll kommune m/ vedlegg 1 og vedlegg 2
Skaun kommune m/ vedlegg
Bærum kommune
Justis- og politidepartementet
Fagforbundet
Aust-Agder fylkeskommune
Spydeberg kommune m/ vedlegg
Os kommune m/ vedlegg
Gjesdal kommune m/ vedlegg
Stranda kommune m/ vedlegg
Giske kommune
Horten kommune
Universitetet i Bergen m/ vedlegg 1 og vedlegg 2
Norsk Helse- og Sosiallederlag m/ vedlegg
Nord-Trøndelag fylkeskommune
Sarpsborg kommune m/ vedlegg
Asker kommune
Østfold fylkeskommune
Norsk Sykepleierforbund
Enebakk kommune
Sør-Varanger kommune
Grong kommune m/ vedlegg
Sandefjord kommune m/ vedlegg
Lillesand kommune m/ vedlegg
Flora kommune m/ vedlegg
Kirkens Bymisjon
Organisasjonen Voksne for Barn
Buskerud fylkeskommune
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Bardu kommune
Regjeringsadvokaten
Landbruks- og matdepartementet
Stavanger kommune m/ vedlegg 1, vedlegg 2 og vedlegg 3
Høylandet kommune m/ vedlegg
Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon
Likestillingsombudet
Andebu kommune m/ vedlegg
Landsforbundet Mot Stoffmisbruk m/ vedlegg
Rusmisbrukernes interesseorganisasjon m/ vedlegg
Norsk Fysioterapeutforbund m/ vedlegg som er hoveddokument
Kommunal- og regionaldepartementet
Audnedal kommune
Kliniske ernæringsfysiologers forening m/ vedlegg
Fylkesmannen i Troms
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Norsk Ergoterapeutforbund m/ vedlegg
Helse Sør RHF m/ vedlegg
Norges Forskningsråd
Kristiansand kommune
Fylkesmannen i Vest-Agder
Stokke kommune
Vestre Toten kommune
Stange kommune
Finansnæringens Hovedorganisasjon m/ vedlegg 1 og vedlegg 2
Den Norske Advokatforening
Høgskolen i Akershus m/ vedlegg
Nes kommune m/ vedlegg
Landsforeningen for trafikkskadde m/ vedlegg
Miljørettet helsevern i Indre Østfold IKS m/ vedlegg som er hoveddokument
Barne- og familiedepartementet
Fredrikstad kommune m/ vedlegg som er hoveddokument
Røros kommune m/ vedlegg
Datatilsynet
Fylkesmannen i Oslo og Akershus
Helsetilsynet i Oslo og Akershus
Fylkesmannen i Sogn og Fjordane
Vestvågøy kommune
Universitets- og høgskolerådet
Norsk Kiropraktorforening
Ullevål universitetssykehus HF
Velferdsalliansen
Troms fylkeskommune m/ vedlegg
Høyskolen Diakonova
Landslaget for Offentlige Pensjonister
Gloppen kommune
Norsk Forbund for Utviklingshemmede
Bergen kommune
Helsetilsynet i Hordaland
Rusbehandling Midt-Norge HF
Drammen kommune m/ vedlegg 1 og vedlegg 2
Landsgruppe av Helsesøstre
Forum for miljø og helse
Den norske Lægeforening m/ vedlegg
Høgskolen i Tromsø
Randaberg kommune m/ vedlegg
Moderniseringsdepartementet
Statens helsetilsyn
Utdanningsgruppenes Hovedorganisasjon
Norsk Ergoterapeutforbund
Fylkesmannen i Aust-Agder
Landsorganisasjonen i Norge
Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon
Statens helsetilsyn
Tønsberg kommune
Nasjonalforeningen for folkehelsen
Samnanger kommune m/ vedlegg
Fylkesmannen i Nord-Trøndelag
Statens helsetilsyn
Høgskolen i Sør-Trøndelag
Arbeids- og sosialdepartementet
Norsk Pensjonistforbund
Fagrådet innen Rusfeltet i Norge
Telemark fylkeskommune
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
Fyllkesmannen i Rogaland
Trøgstad kommune
Norsk Psykologforening
Aker universitetssykehus HF
Sosial- og helsedirektoratet
Barneombudet
Snåsa kommune m/ vedlegg
Røyrvik kommune
Norges Handikapforbund
Funksjonshemmedes fellesorganisasjon
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund
Fylkesmannen i Hordaland
Fylkesmannen i Hedmark
Stortingets ombudsmann for forvaltningen
Innherred samkommune m/ vedlegg
Fellesorganisasjonen for Barnevernspedagoger,
Sosionomer og Vernepleiere

Fylkesmannen i Nordland
Fylkesmannen i Finnmark
Fylkesmannen i Buskerud
Rælingen kommune m/ vedlegg
Meråker kommune
Landsforeningen for Hjerte-og Lungesyke
Skedsmo kommune m/ vedlegg
Stord kommune
Steinkjer kommune
Statens seniorråd m/ vedlegg
Holmestrand kommune m/ vedlegg
Inderøy kommune m/ vedlegg 1 og vedlegg 2
Namsos kommune m/ vedlegg
Ski kommune m/ vedlegg
Den Norske Kreftforening
Dommerforeningens utvalg for helse- og sosialrett
Ålesund kommune m/ vedlegg
Oslo kommune m/ vedlegg 1 og vedlegg 2
Tromsø kommune m/ vedlegg 1 og vedlegg 2
Finansdepartementet m/ vedlegg 1 og vedlegg 2
Sandnes kommune m/ vedlegg
Nedre Eiker kommune m/ vedlegg
Lillesand kommune m/ vedlegg
Ålesund kommune m/ vedlegg
Stavanger kommune m/ vedlegg
Kristiansand kommune – helse- og sosialdirektøren m/ vedlegg
Skien kommune m/ vedlegg
Den norske Jordmorforening
Landsgruppe av Helsesøstre
Vest-Agder fylkeskommune
Fellesorganisasjonen for barnevernpedagoger, sosionomer og vernepleiere