Høring — NOU 2004:18 Helhet og plan i sosial- og helsetjenestene

Høringsfrist 01.04.2005

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.04.2005

Vår ref.: 200405135/koh

Høringsinstanser

Deres ref

Vår ref

Dato

200405135/koh

30.11.2004

NOU 2004:18 Helhet og plan i sosial- og helsetjenestene

Ved kongelig resolusjon 21. mars 2003 ble det nedsatt et utvalg for å utrede og foreslå bedre harmonisering av den kommunale helse- og sosiallovgivningen (Berntutvalget). Utvalget leverte 11. oktober 2004 sin utredning, NOU 2004:18 Helhet og plan i sosial- og helsetjenestene.

Utvalgets utredning sendes med dette på høring, jf. vedlagte høringsliste.

Høringsfristen er fredag 1. april 2005.

Spørsmålet om økonomisk sosialhjelp skal være forankret i kommunen eller staten, skal ikke diskuteres i denne høringen. Dette spørsmålet vil det bli tatt stilling til i forbindelse med oppfølgingen av NOU 2004:13 En ny arbeids- og velferdsforvaltning – Om samordning av Aetats, trygdeetatens og sosialtjenestens oppgaver som har vært på høring.

Utvalget for å vurdere behovet for endrede rammebetingelser for å bedre samhandlingen mellom spesialisthelsetjenesten og den kommunale helsetjenesten (Samhandlingsutvalget) ventes å avgi sin innstilling i første del av 2005. I den grad tidspunktet for avgivelsen av Samhandlingsutvalgets utredning gjør det mulig for høringsinstansene å vurdere viktige sammenhenger mellom utredningene, vil uttalelser til dette være velkomne.

Ett eksemplar av utredningen følger vedlagt. Flere eksemplarer av utredningen kan bestilles. Offentlige virksomheter (kommunale, fylkeskommunale eller statlige) kan henvende seg til Statens forvaltningstjeneste på www.publikasjoner.dep.no eller
e-post: publikasjonsbestilling@dep.no. Ikke-offentlige virksomheter og privatpersoner kan henvende seg til Akademika, telefon 800 80 960 ( www.akademika.no), eller departementet for bestilling. Les utredningen her.

Med hilsen

Jo Flydal e.f.
konst. ekspedisjonssjef

Karl Olav Hovland
rådgiver

Actis (Rusfeltets samarbeidsorgan)

Akademikerne

Angstringen

Anorexia/Bulemia foreningen

Arbeidsgiverforeningen NAVO

Aurora, Støtteforeningen for mennesker med psykiatriske helseproblem

Barneombudet

BFI (Bioingeniørfaglig institutt), NITO

Bioteknologinemnda

Blå kors i Norge

Cerebral Parese-foreningen

Datatilsynet

De regionale kompetansesentrene for rusmiddelspørsmål

Den norske advokatforening

Den norske dommerforening

Den norske jordmorforening

Den Norske Kreftforening

Den norske lægeforening

Den norske tannlegeforening

Departementene

Det Norske Diakonforbund

Fagforbundet

Fagrådet inne rusfeltet i Norge

Fellesorganisasjonen for barnevernspedagoger, sosionomer og vernepleiere

Finansnæringens Hovedorganisasjon

Forbrukerombudet

Forbrukerrådet

Forskningsstiftelsen Fafo

Frelsesarmeens sosialtjeneste

Fri rettshjelp, Oslo

Funksjonshemmedes FellesOrganisasjon

Fylkesnemndene for sosiale saker

Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon

Helse- og sosialombudet i Oslo

Helsetilsynet i fylkene

Helsetjenestens lederforbund

Institutt for menneskerettigheter

Institutt for samfunnsforskning

Juridisk rådgivning for kvinner

Juss-Buss

Jussformidlingen i Bergen

Jusshjelpen i Tromsø

Kirkens bymisjon

Kommuneansattes fellesorganisasjon

Kommunenes sentralforbund

Kompetansesenteret for IT i helsesektoren (KITH)
Landets fylkeskommuner

Landets fylkesmenn

Landets høyskoler

Landets kommuner

Landets pasientombud

Landets regionale helseforetak

Landets helseforetak

Landsforbundet mot stoffmisbruk

Landsforeningen for pårørende innen psykiatri (LPP)

Landsforeningen for trafikkskadde

Landsorganisasjonen

Likestillingsombudet

Mental helse Norge

Nasjonalforeningen for folkehelsen

Nasjonalt folkehelseinstitutt

Nasjonalt kompetansesenter for aldersdemens

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten

Nasjonalt råd for spesialistutdanning

Norges forskningsråd

Norges Juristforbund

Norges Røde Kors

Norsk ergoterapeutforbund

Norsk Folkehjelp

Norsk forskerforbund

Norsk Fysioterapeutforbund

Norsk helse- og sosiallederlag

Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR)

Norsk pasientforening

Norsk Pasientskadeerstatning (NPE)

Norsk pensjonistforbund

Norsk psykologforening

Norsk sykepleierforbund

Norsk Tannpleierforening

Norske Kvinners Sanitetsforening

NOVA (Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring)

Næringslivets hovedorganisasjon

Pasientskadenemnda

Regjeringsadvokaten

Ressurssenter for omstilling i kommunene (RO)

Rettspolitisk forening

Riksadvokaten

Riksrevisjonen

Rikstrygdeverket

Rogalandsforskning

Rusmisbrukernes interesseorganisasjon

Rådet for psykisk helse

Rådet høgskoleutdanning i helse- og sosialfag

SAFO (Samarbeidsforum av funksjonshemmedes organisasjoner)

Sametinget

Samfunns- og næringslivsforskning AS (SNF)

Samhandlingsutvalget (Wisløffutvalget)

Senter for medisinsk etikk (SME)

Senter for samfunnsforskning (SEFOS)

Sosial- og helsedirektoratet

Statens autorisasjonskontor for helsepersonell

Statens Helsepersonellnemnd

Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS)
Statens helsetilsyn

Statens legemiddelverk

Statens råd for funksjonshemmede

Statens seniorråd

Statsadvokatembetene

Stiftelsen Menneskerettighetshuset

Stortingets ombudsmann for forvaltningen

Universitetene

Velferdsalliansen

Voksne for barn

Yngre legers forening

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund