Høring — NOU 2005: 19 Lov om DNA-register til bruk i strafferettspleien

Frist: 1.6.2006

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.03.2006

Vår ref.:

Høringsinstanser

Deres ref

Vår ref

Dato

200601893 ES KES/AUS/bj

03.03.2006


Høring – NOU 2005: 19 Lov om DNA-register til bruk i strafferettspleien

1 Justisdepartementet sender med dette på høring NOU 2005: 19 Lov om DNA-register til bruk i strafferettspleien. Høringsfristen er 1. juni 2006.

DNA-utvalget ble oppnevnt 2. juli 2004 for å vurdere om det er behov for endre dagens regler om registrering og søk etter DNA-profiler i det sentrale DNA-registeret. Utvalget skulle blant annet vurdere om adgangen til å registrere DNA-profiler bør utvides, samt om reglene om søk i registeret bør endres. Videre ble utvalget bedt om å vurdere spørsmålet om oppbevaring av analyseresultat og biologisk materiale og om det er behov for å utvide adgangen til å innhente DNA-prøver slik at den blir den samme som for fingeravtrykk.

Et samlet utvalg går inn for en vesentlig utvidelse av bruken av DNA-profiler i strafferettspleien. Forslaget begrunnes med at DNA har fått økt betydning for oppklaring av straffesaker i de senere år. Økt bruk av DNA-teknologi gjør dessuten at saker blir raskere oppklart og dermed reduseres etterforskingens lengde og omfang. Det er enighet i utvalget om at personvernhensyn ikke er til hinder for å utvide personkretsen som kan registreres. Begrunnelsen er at DNA-profilen bare skal nyttes til sikker identifisering, ikke til å avdekke genetiske disposisjoner eller medisinske forhold ved den registrerte.

Et flertall av utvalgets medlemmer foreslår at alle som ilegges en strafferettslig reaksjon for en handling som etter loven kan medføre frihetsstraff, kan registreres i DNA-registeret. Et mindretall av utvalgets medlemmer foreslår en nedre grense ved handlinger som etter loven kan medføre frihetsstraff i seks måneder eller mer. Et samlet utvalg mener at handlinger som det er utferdiget forenklet forelegg for, ikke bør gi grunnlag for registrering. Utvalget foreslår ikke endringer i reglene om søk i registeret.

Et samlet utvalg foreslår å utvide adgangen til å innhente DNA-profiler fra den mistenkte under etterforskingen av straffesaker. Ifølge utvalget er innhenting av biologisk materiale i dag så lite inngripende at det bør vurderes på linje med innhenting av fingeravtrykk.

Videre foreslår et flertall av utvalgets medlemmer at biologisk materiale fra personer som er registrert i DNA-registeret skal kunne oppbevares av hensyn til å kunne oppgradere registeret i tråd med den teknologiske utviklingen. Et mindretall av medlemmene går imot slik oppbevaring fordi den sonte straffereaksjonen bør avslutte lovbryterens mellomværende med samfunnet.

Departementet ber om høringsinstansenes syn på DNA-utvalgets forslag om å utvide DNA-registrering og om å innhente DNA-profiler fra den mistenkte under etterforskingen av straffesaker, samt synet på oppbevaring av biologisk materiale fra de registrerte.

Departementet vil se den videre behandlingen av lovsaken i sammenheng med det pågående arbeidet med en ny politiregisterlov. For å unngå flere registerlover, vil departementet vurdere om reglene i utvalgets forslag til en ny DNA-lov bør bli en del av den nye politiregisterloven.

En utvidelse av dagens registreringsadgang vil medføre økte kostnader, og i tillegg by på administrative og organisatoriske utfordringer. Både flertallet og mindretallets forslag vil medføre en betydelig økning av antall personer som oppfyller vilkårene for DNA-registrering. Departementet vil vurdere nærmere om organisatoriske og kapasitetsmessige grunner kan tilsi at det er behov for å gjennomføre økningen av DNA-registreringer gradvis, gjennom en trinnvis utvidelse av laboratoriekapasiteten og oppbygging av DNA-registeret.

2 Helse- og omsorgsdepartementet skriver i brev til Justisdepartementet 30. januar 2006 blant annet følgende:

”Som Justisdepartementet (JD) er kjent med, har Datatilsynet ved flere anledninger gitt Nasjonalt folkehelseinstutt avslag på søknader om konsesjon til forskning på rettstoksikologiske analysedata. Avslagene er begrunnet i manglende hjemmelsgrunnlag for slik forskning. Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) og blant annet JD har vært i dialog for å komme frem til en løsning i saken.

I forbindelse med at JD skal sende NOU 2005: 19 Lov om DNA-register til bruk i strafferettspleien på høring, ønsker HOD at JD vurderer å foreslå endringer i straffeprosessloven § 157 og påtaleinstruksen § 3-5. HOD ønsker at nevnte bestemmelser endres slik at de innholdsmessig blir likelydende med straffeprosessloven § 160 a tredje ledd og påtaleinstruksen § 11a-4, som kun krever samtykke fra påtalemyndigheten for forskning på DNA-profiler.”

Justisdepartementet ber om høringsinstansenes syn.

3 Høringsuttalelsene sendes til Justisdepartementet, Lovavdelingen, Postboks 8005 Dep, 0030 Oslo. Det er ønskelig at høringsuttalelsene i tillegg til vanlig papirversjon oversendes på diskett eller på e-post til adressen straffeloven@jd.dep.no.

En liste over høringsinstansene følger vedlagt. Vi ber høringsinstansene vurdere om det er behov for å forelegge forslaget for underliggende etater. Flere eksemplarer kan fås ved henvendelse til Lovavdelingen i Justisdepartementet på telefonnummer 22 24 53 61. Høringsbrevet og utredningen er også tilgjengelig på internett i departementets elektroniske informasjonstjeneste, Offentlig dokumentasjon og informasjon i Norge (ODIN) på nettadressen www.odin.dep.no/jd.


Med hilsen

Inge Lorange Backer
ekspedisjonssjef

Knut Erik Sæther
avdelingsdirektør

 • Departementene
 • Høyesterett
 • Lagmannsrettene
 • Bergen tingrett
 • Nord-Troms tingrett
 • Oslo tingsrett
 • Stavanger tingrett
 • Trondheim tingrett
 • Domstoladminstrasjonen
 • Generaladvokaten
 • Politidirektoratet
 • Riksadvokaten
 • Statsadvokatembetene
 • ØKOKRIM
 • Barneombudet
 • Bioteknologinemnda
 • Datatilsynet
 • Det kriminalitetsforebyggende råd (KRÅD)
 • Sivilombudsmannen
 • Nasjonalt folkehelseinstitutt
 • Patologisk institutt, Regionssykehuset i Trondheim
 • Politihøgskolen
 • Rettsmedisinsk avdeling, Gades institutt, Bergen
 • Rettsmedisinsk institutt, Universitetet i Bergen
 • Rettsmedisinsk institutt, Universitetet i Oslo
 • Statens rettstoksikologiske institutt
 • Den Norske Advokatforening
 • Den norske Dommerforening
 • Etterutdanningsrådet for dommere
 • Forsvarergruppen av 1977
 • Juridisk rådgivning for kvinner (JURK)
 • Juss Hjelpa i Nord-Norge
 • Juss-Buss
 • Jussformidlingen i Bergen
 • Kompetansesenter for voldsofferarbeid
 • Kontoret for fri rettshjelp
 • Krisesentersekretariatet
 • Landsforeningen for Voldsofre
 • Norges Forsvarerforening
 • Norges Juristforbund
 • Norges Kristelige Juristforbund
 • Norges Lensmanns- og politilederlag
 • Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund
 • Norsk forening for kriminalreform (KROM)
 • Norsk Krisesenterforbund
 • Norsk Presseforbund
 • Norske kvinnelige juristers forening
 • Politiembetsmennenes landsforening
 • Politiets Fellesforbund
 • Rettspolitisk forening
 • Statsadvokatenes forening
 • Straffedes organisasjon i Norge (SON)