Høring - NOU 2005:11 ”Det offentlige engasjement på tannhelsefeltet”

Høringsfrist 01. november 2005

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.11.2005

  • Høringsfrist: 01.11.2005
  • Nytt i høringssaken: Foreløpig ingen nyheter
 
 
 

Vår ref.:

Til adressater iht. høringsliste

Høringsinstanser

Deres ref

Vår ref

Dato

200502859/CR

24.06.2005


NOU 2005:11 ”Det offentlige engasjement på tannhelsefeltet” – høring

Ved Kronprinsregentens resolusjon 13. mars 2004 ble det nedsatt et utvalg for å utrede det offentlige engasjement på tannhelsefeltet. Utvalget leverte 16. juni 2005 sin innstilling NOU 2005:11 ”Det offentlige engasjement på tannhelsefeltet”.

Utvalgets innstilling sendes med dette på høring, jf vedlagte høringsliste.

Høringsfristen er satt til 1. november 2005.

Departementet ber om høringsinstansenes syn på innstillingens vurderinger og forslag. Forslagene fremgår av kapittel 11.

Ett eksemplar av utredningen følger vedlagt. Flere eksemplarer av utredningen kan bestilles. Offentlige virksomheter (kommunale, fylkeskommunale eller statlige) kan henvende seg til Statens forvaltningstjeneste på www.publikasjoner.dep.no eller e-post: publikasjonsbestilling@ft.dep.no. Ikke-offentlige virksomheter og privatpersoner kan henvende seg til Akademika ( www.akademika.no), eller departementet for bestilling. Innstillingen legges i tillegg ut på departementets internettside www.odin.no.

Med vennlig hilsen

Andreas Disen e.f.
ekspedisjonssjef

Kjell Røynesdal
avdelingsdirektør
Vedlegg
Liste over høringsinstanser
Høringsnotat

Akademikerne
Angstringen
Arbeidsgiverforeningen NAVO
Aurora, Støtteforeningen for mennesker med psykiatriske helseproblem
Barneombudet
Blå kors i Norge
Datatilsynet
Den norske advokatforening
Den norske dommerforening
Den norske jordmorforening
Den Norske Kreftforening
Den norske lægeforening
Den norske tannlegeforening
Departementene
Det norske Diakonforbund
Fagforbundet
Fagrådet innen rusfeltet i Norge
Fellesorganisasjonen for barnevernspedagoger, sosionomer og vernepleiere
Finansnæringens Hovedorganisasjon
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Forskningsstiftelsen Fafo
Frelsesarmeens sosialtjeneste
Fri rettshjelp, Oslo
Funksjonshemmedes FellesOrganisasjon
Fylkesnemndene for sosial saker
Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon
Helse- og sosialombudet i Oslo
Helsetilsynet i fylkene
Helsetjenestens lederforbund
Institutt for menneskerettigheter
Institutt for samfunnsforskning
Juridisk rådgivning for kvinner
Juss-Buss
Jussformidlingen i Bergen
Jusshjelpen i Tromsø
Kirkens bymisjon
Kommuneansattes fellesorganisasjon
Kommunenes sentralforbund
Kompetansesentret for IT i helsesektoren (KITH)
Landets fylkeskommuner
Landets fylkesmenn
Landets høyskoler
Landets kommuner
Landets pasientombud
Landets regionale helseforetak
Landets helseforetak
Landsforbundet mot stoffmisbruk
Landsforeningen for pårørende innen psykiatri (LPP)
Landsforeningen for trafikkskadde
Landslaget for offentlige pensjonister
Landsorganisasjonen
Likestillingsombudet
Mental helse Norge
Nasjonalforeningen for folkehelsen
Nasjonalt folkehelseinstitutt
Nasjonalt kompetansesenter for aldersdemens
Nasjonalt kunnskapssenter helsetjenesten
Nasjonalt råd for helse- og sosialfagutdanning
Norges forskningsråd
Norges Juristforbund
Norges Røde Kors
Norsk ergoterapeutforbund
Norsk Folkehjelp
Norsk forskerforbund
Norsk Fysioterapeutforbund
Norsk helse- og sosiallederlag
Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR)
Norsk pasientforening
Norsk Pasientskadeerstatning (NPE)
Norsk pensjonistforbund
Norsk psykologforening
Norsk sykepleierforbund
Norsk Tannpleierforening
Norske Kvinners Sanitetsforening
NOVA (Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring)
Nærlivets hovedorganisasjon
Pasientskadenemnda
Regjeringsadvokaten
Ressurssenter for omstilling i kommunene (RO)
Rettspolitisk forening
Riksrevisjonen
Rikstrygdeverket
Rogalandsforskning
Rusmisbrukernes interesseorganisasjon
Rådet for psykisk helse
SAFO (Samarbeidsforum av funksjonshemmedes organisasjoner)
Sametinget
Samfunns- og næringslivsforskning AS (SNF)
Senter for medisinsk etikk (SME)
Senter for samfunnsforskning (SEFOS)
Sosial- og helsedirektoratet (SHdir)
Statens autorisasjonskontor for helsepersonell
Statens Helsepersonellnemnd
Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS)
Statens helsetilsyn
Statens legemiddelverk
Statens råd for funksjonshemmede
Statens seniorråd
Stiftelsen Menneskerettighetshuset
Stortingets ombudsmann for forvaltningen
Universitetene
Velferdsalliansen
Voksne for barn
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund.

Høringsuttalelsene vil blir lagt ut forløpende. Dokumentene er i PDF-format.

Samferdselsdepartementet
Aker universitetssykehus HF
Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten
Sykehuset Buskerud HF
Fylkesmannen i Buskerud
Næringslivets hovedorganisasjon
Norsk Folkehjelp
Høgskolen i Bodø
Universitets- og høgskolerådet
Stiftelsen for samfunns- og næringslivsforskning
Regjeringsadvokaten
Helsetilsynet i Telemark
Norges Forskningsråd
Nasjonal folkehelseinstitutt
Landsbruks- og matdepartementet
Nærings- og handelsdepartementet
Fiskeri- og kystdepartementet
Samnager kommune
Holmestrand kommune
Norges Juristforbund
Statens autorisasjonskontor for helsepersonell
Likestillingsombudet
Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon
Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke
Landsorganisasjonen i Norge
Datatilsynet
Fagforbundet
Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon
Buskerud fylkeskommunevedlegg 1vedlegg 2
Nord-Trøndelag fylkeskommunevedlegg
Kommunal- og regionaldepartementet
Aust-Agder fylkekommunevedlegg
Kreftforening
Norsk tannvern
Universitet i Tromsøvedlegg
Norges tannteknikerforbundvedlegg
Hemme kommune
Oppland fylkeskommune
Norsk Pensjonistforbund
Utenriksdepartementet
Finnmark fylkeskommunevedleggvedlegg 2
Landslaget for offentlige Pensjonister (LOP)
Vestfold fylkeskommune
Rælingen kommunevedlegg
Justis- og politidepartementet
Grane Kommune
Forbundet Tenner og Helse
Oslo kommune
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund
Forbrukerrådet
Sør-Varanger kommune
Helse Sunnmøre HFvedlegg
Sør-Trøndelag fylkeskommune
Nord-Trøndelag fylkeskommune
Troms fylkeskommunevedlegg
Norsk tannpleierforening
Kirkens bymisjonvedlegg
Praksiseier Foreningen – PeF
Molde kommune
Frelsesarmeens sosialtjeneste
Møre og Romsdal fylkevedlegg 1vedlegg 2vedlegg 3
Den norske tannlegeforening
Høgskolen i Sør-Trøndelag
Juss-Buss
Nasjonalt kompetanseenhet for minoritetshelse(NAKMI)
Nasjonalt kompetansesenter for aldersdemens
Barneombudet
Universitet i Bergenvedlegg
Statens seniorråd
Landsforbundet mot stoffmisbruk
Østfold fylkeskommune
Norsk Helse- og Sosiallederlag
Moderniseringsdepartementetvedlegg
Hordaland fylkeskommunevedlegg 1vedlegg 2
Landforeningen for Pårørende innen Psykiatri
Akershus fylkeskommunevedlegg 1vedlegg 2
Helsetilsynet i Vest-Agder
Helsetilsynet i Sør-Trøndelag
Utdannings- og forskningsdepartementet
Rusbehandlings Midt-Norge
Rogaland fylkeskommunevedlegg
Trøgstad kommune
Den norske advokatforening
Universitet i Stavanger
Bergen kommune
Statens helsetilsyn
Fylkesmannen i Oslo og Akershus
Rikstrygdeverket
Arbeidsgiverforeningen NAVO
Asker kommune
Vest-Agder fylkeskommune
Funksjonshemmedes fellesorganisasjon
Fylkesmannen i Vestfold
Arbeids- og sosialdepartementet
Sametinget
Sosial- og helsedirektoratet
Universitet i Oslovedlegg 1vedlegg 2
Den norske lægeforening
Sykehuset Østfold HF