Høring - NOU 2006:9 om Kvalitetssikring av sakkyndiges rapporter i barnevernsaker

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

Vår ref.:

Høringsinstanser

Deres ref

Vår ref

Dato

200600062

24.05.2006

Høring - NOU 2006:9 om Kvalitetssikring av sakkyndiges rapporter i barnevernsaker

Barne- og likestillingsdepartementet sender med dette på høring NOU 2006:9 om Kvalitetssikring av sakkyndiges rapporter i barnevernsaker.

Det blir med jevne mellomrom reist kritikk mot de sakkyndige og deres utredninger/rapporter i barnevernsaker og myndighetenes bruk av sakkyndige i barnevernet. Det reises bl.a. tvil om de sakkyndiges habilitet i forhold til den kommunale barneverntjenesten. Det rettes også kritikk mot de sakkyndiges arbeid og metoder, bruk av tester osv. Det rettes kritikk mot vektleggingen av de sakkyndiges vurderinger og konklusjoner.

På bakgrunn av dette nedsatte Barne- og likestillingsdepartementet 09.09.05 et utvalg som bl.a. skulle utrede om det bør etableres et særskilt kontrollorgan som innebærer en etterfølgende kontroll og kvalitetssikring av sakkyndiges rapporter i barnevernsaker. Utvalget skulle også utrede hvilke oppgaver kontrollorganet skal ha. Utvalget ble ledet av psykologspesialist Haldor Øvreeide.

Utvalget leverte sin utredning til Barne- og likestillingsdepartementet 28.03.06. Utredningen er tilgjengelig på Barne- og likestillingsdepartementets hjemmesider http://odin.dep.no/bld/ under Dokumenter/Andre dokumenter/NOU-er. Utredningen ligger også vedlagt dette brevet.

Utvalget har bl.a. fremmet forslag om lovendringer. Det foreslås å lovfeste det særskilte kontrollorganet (kalt barnesakkyndig kommisjon) i en ny paragraf i barnevernloven. Det forslås en bestemmelse i barnevernloven om at barneverntjenesten kan engasjere sakkyndige m.m..

Høringsfristen er satt til fredag01.09.06. Liste over høringsinstansene ligger vedlagt. Vi ber høringsinstansene vurdere om eventuelle underliggende etater bør forelegges utredningen.

Vi ber om at høringsuttalelsene, i tillegg til å bli sendt i papirformat, også sendes på e-post til postmottak@bld.dep.no

Med hilsen

Haktor Helland (e.f.)

Tone Julie Kvikstad

Vedlegg: NOU 2006:9 om Kvalitetssikring av sakkyndiges rapporter i barnevernsaker

Finansdepartementet
Justisdepartementet
Utdannings- og forskningsdepartementet
Kirke- og kulturdepartementet
Kommunal- og regionaldepartementet
Moderniseringsdepartementet
Arbeids- og sosialdepartementet
Helse- og omsorgsdepartementet
Utenriksdepartementet
Kommunene
Fylkesmennene
Fylkesnemndene for sosiale saker
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir)
Barne-, ungdoms- og familieetaten, region nord
Barne-, ungdoms- og familieetaten, region Midt-Norge
Barne-, ungdoms- og familieetaten, region vest
Barne-, ungdoms- og familieetaten, region øst
Barne-, ungdoms- og familieetaten, region sør
Fylkeslegene
Statens Helsetilsyn
Helseregioner (5)
Sysselmannen på Svalbard
Longyearbyen lokalstyre
Riksrevisjonen
Datatilsynet
Statistisk sentralbyrå
Kommunenes Sentralforbund
Regjeringsadvokaten
Barneombudet
Domstoladministrasjonen
Utlendingsdirektoratet
Sivilombudsmannen
Likestillingsombudet
Forbrukerombudet
Sametinget
Statens råd for funksjonshemmede
Norges Forskningsråd (NFR)
Norsk senter for barneforskning (NOSEB)
Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA)
Universitetet i Oslo
Universitetet i Bergen
Norges Teknisk naturvitenskapelige universitet
Universitetet i Tromsø
Høgskolen i Agder
Høgksolen i Bergen
Høgskolen i Bodø
Høgskolen i Finnmark
Høgskolen i Harstad
Høgskolen i Lillehammer
Høgskolen i Oslo
Høgskolen i Sogn og Fjordane
Høgskolen i Stavanger
Høgskolen i Sør-Trøndelag
Høgskolen i Telemark
Høgskolen i Volda
Høgskolen i Østfold
Barnevernets utvikl.senter i Midt-Norge
Barnevernets utvikl.senter på Vestlandet
Barnevernets uvikl.senter i Nord-Norge
Fellesorg. for barnevernped.,sos. og vernepl. (FO)
Norsk Psykologforening
Den norsk Lægeforening
Den Norske Advokatforening
Den Norske Dommerforening
Norges Juristforbund
Norsk Kommuneforbund
Norsk Helse- og Sosiallederlag (NHSL) v/leder Evy-Anni Evensen
Norsk Lærerlag
Utdanningsforbundet
Landsorganisasjonen (LO)
Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
Akademikerne
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)
Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon (HSH)
Utdanningsgruppens Hovedorganisasjon (UHO)
Kirkens Familievern
Norsk Fosterhjemsforening
Funksjonshemmedes fellesorganisasjon
Norsk Barnevernsamband
Norges Kvinne- og Familieforbund
Aleneforeldreforeningen
Foreningen 2 foreldre
Aksj.gr.for barns rett til samv. med foreldre & besteforeldre
Antirasistisk senter
Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS)
Selvhjelp for innvandrere og flyktninger
Ressurssenter for Pakistanske Barn
Redd Barna
Redd Barnas Rettighetssenter
PRESS - Redd Barna Ungdom
UNICEF-komiteen i Norge
Norges Røde Kors
Voksne for Barn
Landsforeningen for barnevernsbarn
Landsrådet for norske barne og ungd.org.
Stiftelsen Landsforeningen Rettferd for taperne
Rettspolitisk forening
Barnevern Juridisk Forum
Juridisk Rådgivning for kvinner (JURK)
Juss-Buss
Jussformidlingen
Jusshjelpa i Tromsø
Kont.utv. for innvandrere og norske myndigheter

Kopi t.o. De politiske partiene på Stortinget.