Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Høring NOU 2014:17 Pensjonsordning for arbeidstakere til sjøs

Arbeids- og sosialdepartementet sender med dette på høring NOU 2014:17 Pensjonsordning for arbeidstakere til sjøs. I utredningen legges det frem forslag om ny pensjonsmodell for arbeidstakere til sjøs.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 19.06.2015

Vår ref.: 15/70

Arbeids- og sosialdepartementet sender med dette på høring NOU 2014:17 Pensjonsordning for arbeidstakere til sjøs. I utredningen legges det frem forslag om ny pensjonsmodell for arbeidstakere til sjøs.

Høringsnotatet er tilgjengelig på denne siden. Høringsinstanser som ønsker å få tilsendt et fysisk eksemplar av høringsnotatet, kan henvende seg til Arbeids- og sosialdepartementet på e-post til [email protected] eller på telefon 22 24 86 01. 

Ny løsning for høringssvar

Departementet har innført en ny løsning for høringsuttalelser. Høringsuttalelser kan avgis digitalt på denne siden. Høringsinstanser kan registrere seg, mellomlagre en uttalelse og laste opp vedlegg. Høringsinstansene kan også sende inn høringssvar uten å registrere seg. Alle kan avgi høringsuttalelse. Alle uttalelser er offentlige etter Offentleglova og blir publisert.

Høringsinstansene bes vurdere om saken bør sendes til underliggende etater eller virksomheter, tilknyttede virksomheter, medlemmer e.l.

Høringsfristen er 19. juni 2015.

Med hilsen
Tomas Berg (e.f.)
ekspedisjonssjef

Simen Fremmergård
avdelingsdirektør

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer

Finansdepartementet

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Nærings- og fiskeridepartementet

Samferdselsdepartementet

Arbeids- og velferdsdirektoratet

Finanstilsynet

Den Norske Aktuarforening

Det norske maskinistforbund

Finans Norge

Fiskebåt

Fraktefartøyenes Rederiforening

Garantikassen for fiskere

Industri Energi

NHO Sjøfart

Norges Fiskarlag

Norges Rederiforbund

Norsk Sjømannsforbund

Norsk Sjøoffisersforbund

Pensjonstrygden for sjømenn

Sammenslutningen av fagorganiserte i energisektoren

Sjøfartsdirektoratet

Statens pensjonskasse

Statistisk sentralbyrå

 

Til toppen