Høring- NOU 2020:12 – Næringslivets betydning for levende og bærekraftige lokalsamfunn (Distriktnæringsutvalget)

Status: Under behandling

Høringsfrist: 28.01.2021

Vår ref.: 19/4948

Distriktsnæringsutvalget ble oppnevnt ved Kongelig resolusjon 27. september 2019 for å vurdere næringslivets betydning for levende og bærekraftige lokalsamfunn. En viktig del av utvalgets mandat har vært å beskrive hva god nasjonal, regional og lokal næringspolitikk er, og synliggjøre hva som fremmer eller hemmer lønnsom næringsvirksomhet i distriktene.

 

Utvalgets utredning- Næringslivets betydning for levende og bærekraftige lokalsamfunn (NOU 2020:12) ble overlevert til Nærings- og fiskeridepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet 28. oktober 2020.

 

Nærings- og fiskeridepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet ønsker at berørte og interesserte aktører vurderer utvalgets anbefalinger, og sender derfor rapporten på høring.

 

Frist for innspill og høringssvar er satt til utgangen av 28. januar 2021.

 

Vi ber om at høringssvar blir sendt elektronisk ved bruk av den digitale løsningen for høringssvar (funksjonen "Send inn høringssvar").

 

Ved helt særskilte behov, kan høringssvar unntaksvis sendes Kommunal- og moderniseringsdepartementet på e-post til postmottak@kmd.dep.no eller alternativt Kommunal- og Moderniseringsdepartements postadresse. Ved bruk av epost må saksnummer 19/4948-14 oppgis.

 

Alle innspill og høringssvar er offentlige etter offentligloven og blir publisert sammen med andre innspill og høringssvar på vår nettside regjeringen.no.

 

Med hilsen

 

Anne Karin Hamre (e.f.)                                                       Jørund K Nilsen          

ekspedisjonssjef                                                                  avdelingsdirektør                                                                                                            

                                                  

 

Abelia
Agder
Akademikerne
Arbeidsgiverforeningen Spekter
Bodøregionens Utviklingsselskap
Distriktssenteret
Eramet
Fagforbundet
Finans Norge
Fjellnettverket
Forskningsrådet
Hardanger Industri
IKT-Norge
Industri Energi
Innlandet
Innovasjon Norge
Kompetanse Norge
KS
LO
Møre og Romsdal
Nettverk for fjord og kystkommuner
NHO
Nordland
Norges Bondelag
Norges fiskarlag
Norges kystfiskarlag
Norges Rederiforbund
Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Norsk Industri
Norsk Tjenestemannslag (NTL)
Norske Skipsverft
Næringsforeningen i Stavanger-regionen
Næringshageforeningen
Oslo
Rogaland
Salfjord AS
Sametinget
Sintef TTO
SIVA
Sjømat Norge
Sjømatbedriftene
SMB Norge
Sogn og Fjordande Næringsråd
Sparebankforeningen
Spekter
Tekna
Troms og Finnmark
Trøndelag
Ungt entreprenørskap
Vestfold og Telemark
Vestland
Viken
Virke
YS
Næringskontakt Rogaland
Næringskontakt Vestland
Næringskontakt Møre og Romsdal
Næringskontakt Innlandet
Næringskontakt Agder
Næringskontakt Oslo
Næringskontakt Trøndelag
Næringskontakt Nordland
Næringskontakt Troms og Finnmark
Næringskontakt Vestfold og Telemark
Næringskontakt Viken