Høring - NOU 2020:17 "Varslede drap?" Partnerdrapsutvalgets utredning

Utvalget har gjennomgått straffesaksdokumentene i 19 partnerdrapssaker begått i Norge i perioden 2014-2017. Utredningen ble overlevert justis- og beredskapsministeren 15. desember 2020. Utvalget ble ledet av professor Ragnhild Hennum. Partnerdrapsutvalget ble oppnevnt for å gjennomgå saker om drap der gjerningspersonen er daværende eller tidligere partner, og å gi anbefalinger som kan bidra til å forebygge slike drap i fremtiden. Utvalget har gjennomgått straffesaksdokumenter i 19 saker og særlig vurdert politi og hjelpeapparat sin håndtering av sakene før drapet. Utvalget fant en rekke utfordringer ved håndteringen og mener at det finnes et potensial for bedre forebygging.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 07.05.2021

Vår ref.: 21/1181

Høring - NOU 2020:17 "Varslede drap?" Partnerdrapsutvalgets utredning     

Justis- og beredskapsdepartementet sender med dette «NOU 2020:17 Varslede drap? Partnerdrapsutvalgets utredning» på høring. 

Utvalget har gjennomgått straffesaksdokumentene i 19 partnerdrapssaker begått i Norge i perioden 2014-2017. Utredningen ble overlevert justis- og beredskapsministeren 15. desember 2020. Utvalget ble ledet av professor Ragnhild Hennum.

Utredningen kan leses her: NOU 2020: 17 - regjeringen.no

Partnerdrapsutvalget ble oppnevnt for å gjennomgå saker om drap der gjerningspersonen er daværende eller tidligere partner, og å gi anbefalinger som kan bidra til å forebygge slike drap i fremtiden. Utvalget har gjennomgått straffesaksdokumenter i 19 saker og særlig vurdert politi og hjelpeapparat sin håndtering av sakene før drapet. Utvalget fant en rekke utfordringer ved håndteringen og mener at det finnes et potensial for bedre forebygging.

På bakgrunn av gjennomgangen av partnerdrapssaker, utvalgets egne erfaringer og andre kunnskapskilder, anbefaler utvalget 70 tiltak for å realisere potensialet som politiet og hjelpeapparatet har for å forebygge partnerdrap. En rekke av tiltakene handler om å sikre at politi og hjelpeapparat benytter eksisterende forebyggende virkemidler. Utvalget anbefaler også nye virkemidler. Ett av disse er at regjeringen oppretter en nasjonal permanent partnerdrapskommisjon.

Departementene ber om høringsinstansenes kommentarer og innspill til utredningen innen den 30. april 2021.

Vi ber om at høringsuttalelser sendes elektronisk ved bruk av den digitale løsningen for høringsuttalelser på regjeringen.no.

Høringsuttalelser er i utgangspunktet offentlige etter offentlighetsloven og vil bli publisert. Andre enn de som står på listen over høringsinstanser er velkomne til å uttale seg i høringen, og vi ber høringsinstansene vurdere om saken bør forelegges for andre som ikke er nevnt på listen over høringsinstanser.

Med hilsen

Jonas Leirset

avdelingsdirektør

 

Line Nersnæs

fagdirektør

 

Dokumentet er godkjent og sendes uten signatur

 

Utredningen kan leses her: NOU 2020: 17 - regjeringen.no

Departementene


Høyesterett
Lagmannsrettene
Tingrettene
Domstoladministrasjonen

Riksadvokaten
Statsadvokatembetene

Politidirektoratet
Politidistriktene
Politiets sikkerhetstjeneste (PST)
Den nasjonale enhet for bekjempelse av organisert kriminalitet (Kripos) 

Barneombudet
Brønnøysundregistrene
Datatilsynet
Den rettsmedisinske kommisjon
Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi)
Erstatningsnemda for voldsofre
Fylkesmennene
Kompetansesenter for kriminalitetsforebygging
Kontoret for voldsoffererstatning
Kontrollutvalget for kommunikasjonskontroll
Kriminalomsorgsdirektoratet
Likestillings- og diskrimineringsombudet
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet
Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter
Regjeringsadvokaten

Regionalt kompetansesenter for sikkerhets- fengsels- og rettspsykiatri Sør-Øst

Regionalt kompetansesenter for sikkerhets- fengsels- og rettspsykiatri Vest

Regionalt kompetansesenter for sikkerhets- fengsels- og rettspsykiatri Nord

Regionalt kompetansesenter for sikkerhets- fengsels- og rettspsykiatri Midt
Sametinget
Sekretariatet for konfliktrådene
Statens barnehus
Statens Helsetilsyn

Statens sivilrettsforvaltning
Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og trygghetstjenester (EOS-utvalget)
Stortingets ombudsmann for Forsvaret
Stortingets ombudsmann for forvaltningen (Sivilombudsmannen)

 

Advokatforeningen
Akademikerne
Alternativ til Vold
Amnesty International Norge
Den nasjonale støttegruppen etter 22. juli-hendelsene
Den norske Dommerforeningen
Den norske Helsingforskomité
DIXI Ressurssenter mot voldtekt
Fellesskap mot seksuelle overgrep
Fritt ord
Gatejuristen
Hovedorganisasjonen Virke
Juridisk rådgivning for kvinner (JURK)
Juss-Buss
Jussformidlingen i Bergen
Jusshjelpa i Midt-Norge
Jusshjelpa i Nord-Norge
Kirkelig Ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep
Krisesentersekretariatet
Kvinnefronten i Norge
Kvinnegruppa Ottar
Landsforeningen for voldsofre
Landsforeningen mot seksuelle overgrep
Landsorganisasjonen i Norge (LO)
MiRA-senteret
Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress
Norges Juristforbund
Norges Kvinne- og familieforbund
Norges Politilederlag
Norges Røde Kors
Norsk barne- og ungdomspsykiatrisk forening
Norsk fengsels- og friomsorgsforbund
Norsk forening for kriminalreform – KROM
Norsk Rettsmedisinsk Forening
Norsk rikskringkasting
Norsk senter for menneskerettigheter

Norske kvinners sanitetsforening
Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
PION – Sexarbeidernes interesseorganisasjon
Politiets fellesforbund
Politijuristene
PRO-senteret
Redd Barna
Rettspolitisk forening

Romsk råd
Selvhjelp for innvandrere og flyktninger (SEIF)
Senter for seksuelt misbrukte menn
Statsadvokatenes forening
Stiftelsen Fellesskap mot seksuelle overgrep
Stiftelsen Rettferd for taperne
Stine Sofies Stiftelse
Straffedes organisasjon i Norge (SON)
Støttesenteret for fornærmede i straffesaker
Tilsynsrådet for advokatvirksomhet
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund

Det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen
Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo
Det juridiske fakultet ved Universitetet i Tromsø
Forsvarets forskningsinstitutt
Forsvarets høgskole
Handelshøyskolen BI
Institutt for kriminologi og rettssosiologi ved Universitetet i Oslo

OsloMet/NOVA
Politihøgskolen