Høring – NOU 2021: 6 Myndighetenes håndtering av koronapandemien

Regjeringen oppnevnte ved kongelig resolusjon 24. april 2020 Koronakommisjonen for å få en grundig og helhetlig gjennomgang og evaluering av myndighetenes håndtering av pandemien. Kommisjonen avga sin rapport til statsministeren 14. april 2021. Justis- og beredskapsdepartementet sender med dette Koronakommisjonens rapport på høring. Vi ber spesielt om synspunkter på kommisjonens anbefalinger og læringspunkter, slik disse fremgår av de ulike kapitlene i kommisjonens rapport. Vi ber også om synspunkter på kommisjonens hovedbudskap, jf. rapportens kapittel 2.2.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 17.06.2021

Vår ref.: 21/2652

Høring – NOU 2021: 6 Myndighetenes håndtering av koronapandemien   

Regjeringen oppnevnte ved kongelig resolusjon 24. april 2020 Koronakommisjonen for å få en grundig og helhetlig gjennomgang og evaluering av myndighetenes håndtering av pandemien. Kommisjonen avga sin rapport til statsministeren 14. april 2021.

Justis- og beredskapsdepartementet sender med dette Koronakommisjonens rapport på høring. Vi ber spesielt om synspunkter på kommisjonens anbefalinger og læringspunkter, slik disse fremgår av de ulike kapitlene i kommisjonens rapport. Vi ber også om synspunkter på kommisjonens hovedbudskap, jf. rapportens kapittel 2.2.

Det er ønskelig med en bred deltakelse i høringen, og det inviteres til at også organisasjoner, instanser og eventuelt interesserte privatpersoner som ikke omfattes av adressatlisten kommer med innspill.

Vi ber adressatene forelegge høringsbrevet for berørte underliggende virksomheter, samt organisasjoner og foreninger innenfor eget ansvarsområde som ikke er oppført på vedlagte adressatliste. Vi ber også om at statsforvalterne ser til at berørte kommuner i deres områder er kjent med høringen.

Det er satt en kortere høringsfrist enn vanlig. Justis- og beredskapsdepartementet ser ulempene med kort høringsfrist, men det er ønskelig å få gjennomført høringen raskt bl.a. av hensyn til den videre håndteringen av pandemien og stortingets behandling av saken. Justis- og beredskapsministeren har derfor besluttet at ordinær høringsfrist fravikes og settes til 4 uker, jf. Utredningsinstruksen punkt 1.4.

Høringsfristen er 17. juni, forlenget fra 31. mai.

Høringer er åpne, og alle kan sende innspill til oss. Merk at uttalelser er offentlige etter offentleglova og blir publisert sammen med øvrige høringsuttalelser. Vi ber om at høringssvar sendes inn digitalt ved å bruke skjemaet for høringssvar på regjeringen.no.


Med hilsen

Heidi Heggenes
departementsråd

Øistein Knudsen jr.
ekspedisjonssjef

Departementene

 

De fylkeskommunale eldrerådene

Folkehelseinstituttet

Forbrukerrådet

Fylkesrådet for funksjonshemmede

Helsedirektoratet

Helse- og sosialombudet i Oslo

Helseøkonomiforvaltningen (HELFO)

Landets fylkesmenn

Landets pasient- og brukerombud

Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten (Helseklage)

Regelrådet

Regjeringsadvokaten

Riksrevisjonen

Sametinget

Sivilombudsmannen

Statens helsetilsyn

Statens legemiddelverk

Sysselmannen på Svalbard

 

Statsforvalterne

Landets kommuner

 

Landets helseforetak

Landets regionale helseforetak

 

Akademikerne

Allmennlegeforeningen

Apotekforeningen

Apotekergruppen

Bandagistenes næringspolitiske utvalg

Den Norske Jordmorforening

Den norske legeforening

Den norske tannlegeforening

 

Fagforbundet

Farma Norge

Fellesorganisasjonen (FO)

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO)

Kreftforeningen

KS

Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke (LHL)

Landsorganisasjonen i Norge (LO)

Legemiddelgrossistforeningen

Legemiddelindustrien

Melanor

Mental Helse Norge

Nasjonalforeningen for folkehelsen

Norges Farmaceutiske Forening

Norges Handikapforbund

Norsk Ergoterapeutforbund

Norsk Forbund for Utviklingshemmede

Norsk Farmasøytisk Selskap

Norsk Kiropraktorforening

Norsk Manuellterapeutforening

Norsk Medisinaldepot AS

Norsk Pasientforening

Norsk Psykologforening

Norsk sykehus- og helsetjenesteforening (NSH)

Norsk sykepleierforbund

Norsk Tjenestemannslag (NTL)

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)

Parat Helse

Pårørendealliansen

Pårørendesenteret

Rusmisbrukernes interesseorganisasjon (RIO)

Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO)

Unio

Virke

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)