Høring NOU 2023: 11 Raskt og riktig

Det offentlige utvalget som har foretatt en helhetlig gjennomgang av klage- og ankesystemet i Arbeids- og velferdsetaten og Trygderetten ble oppnevnt ved kongelig resolusjon av 13. august 2021. Utvalget skulle foreta en bred gjennomgang av dagens system og hadde i oppdrag både å vurdere nye måter å organisere systemet på og å vurdere forbedringer innenfor dagens organisering.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 04.09.2023

Vår ref.: 23/1776

Utvalget leverte sin utredning 30. mars 2023 – NOU 2023: 11 Raskt og riktig – En helhetlig gjennomgang av klage- og ankesystemet i Arbeids- og velferdsetaten og Trygderetten.

Departementet ønsker innspill fra berørte og interesserte aktører på utvalgets vurderinger og forslag.

Departementet ønsker innspill på hele utredningen, men vi vil særlig be om høringsinstansenes synspunkter på enkelte deler.

Utvalget foreslår en særregulering av forvaltningsrettslige regler i folketrygdloven kapittel 21.

Vi ber om høringsinstansenes vurdering av hensiktsmessigheten av en slik særregulering i spesiallovgivningen, og av om en slik eventuell særregulering bør stå i folketrygdloven eller et annet sted. Se omtale i utredningens del VI og VII.

Utvalget foreslår å begrense antallet overprøvinger, og vi ber særskilt om høringsinstansenes innspill på dette forslaget. Se omtale i kapittel 15.

Utvalget foreslår flere endringer i lov om anke til Trygderetten. Departementet vil vurdere å gå noe raskere videre med noen av disse forslagene basert på innspillene som kommer i høringen, og vi ber høringsinstansene om en særskilt vurdering av disse. Se omtale i kapittel 17.

Parallelt med høringen vil departementet ha dialog med både Arbeids- og velferdsdirektoratet og Trygderetten for å vurdere om det er forhold utvalget peker på som bør adresseres raskt.

Høringsuttalelser skal avgis digitalt på regjeringen.no. Dette gjøres under «Send inn høringssvar». Alle interessenter kan avgi høringssvar. Høringsuttalelser er offentlige og blir publisert.

Vi ber instanser som mottar denne høringen om å involvere underliggende enheter der det er aktuelt.

Høringsfristen er 4. september 2023.

med hilsen 

Camilla Landsverk 

avdelingsdirektør 

                                                                 Ola Nyland 

                                                                  utredningsleder 

 

Advokatforeningen

Akademikerne

Alle landets kommuner

Alle fylkes kommuner

Arbeids- og velferdsdirek-toratet

Barne- og familiedeparte-mentet

Barne- ungdoms- og fami-liedirektoratet

Barneombudet

Datatilsynet

Den norske legeforening

Digitaliseringsdirektoratet

Direktoratet for arbeidstil-synet

Direktoratet for e-helse

Direktoratet for forvaltning og økonomistyring

Domstoladministrasjonen

Finansdepartementet

Forsvarsdepartementet

Funksjonshemmedes fel-lesorganisasjon

Helse- og omsorgsdepar-tementet

Helsedirektoratet

Jussbuss

Justis- og beredskapsde-partementet

Klima- og miljødeparte-mentet

Kommunal Landspen-sjonskasse

Kommunal- og distriktsde-partementet

Kommunesektorens orga-nisasjon KS

Kultur- og likestillingsde-partementet

Kunnskapsdepartementet

Landbruks- og matdepar-tementet

Landsorganisasjonen i Norge

Norges Høyesterett

Norges Juristforbund

Norsk Tjenestemannslag

Nærings- og fiskeridepar-tementet

Næringslivets hovedorga-nisasjon

Olje- og energideparte-mentet

Pensjonistforbundet

Regjeringsadvokaten

Riksadvokaten

Samarbeidsforumet for funksjonshemmedes orga-nisasjoner

Sámediggi - Sametinget

Samferdselsdepartemen-tet

Sivilombudet

Skattedirektoratet

Språkrådet

Statens helsetilsyn

Statens pensjonskasse

Statens sivilrettsforvaltning

Statsforvaltaren i Møre og Romsdal

Statsforvaltaren i Roga-land

Statsforvaltaren i Vestland

Statsforvalteren i Agder

Statsforvalteren i Innlandet

Statsforvalteren i Nordland

Statsforvalteren i Oslo og Viken

Statsforvalteren i Troms og Finnmark

Statsforvalteren i Trønde-lag

Statsforvalteren i Vestfold og Telemark

Trygderetten

Unio

Universitetet i Agder

Universitetet i Bergen

Universitetet i Oslo

Universitetet i Tromsø

Utdanningsdirektoratet

Utenriksdepartementet

Utlendingsdirektoratet

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund