Klage- og ankeutvalgets utredning: Foreslår tiltak for å få ned saksbehandlingstiden

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Bedre saksbehandling, færre vurderinger av den sammen saken og mer effektiv behandling i Trygderetten. Dette er noen av tiltakene som foreslås av et utvalg for å få ned saksbehandlingstiden i klage- og ankesaker i Nav og Trygderetten.

Nett-tv Arbeids- og inkluderingsministeren mottar Klage- og ankeutvalgets utredning

Se sendingen her

Se sendingen her

– Vi ser at dagens system bør forbedres. Kvaliteten på saksbehandlingen er ikke god nok og det tar for lang tid. Vi foreslår derfor konkrete tiltak for å øke kvaliteten i saksbehandlingen og få ned saksbehandlingstiden. Praksis bør endres. Da kan man få et system som blir raskt og riktig, sier utvalgsleder Roald Hopsnes. 

Utvalget foreslår blant annet:

  • At det blir færre vurderinger av samme sak i klage- og ankesystemet
  • At kvaliteten på saksbehandlingen bør forbedres
  • At brukernes mulighet til innsyn i og dialog om egen sak bør bli bedre
  • At departementets styring bør fokusere mer på kvalitet
  • En rekke tiltak for å effektivisere saksbehandlingen i Trygderetten

Vil ha kortere saksbehandlingstid

Utvalget ble oppnevnt i august 2021 for å gjennomgå klage- og ankesystemet i Nav og Trygderetten. I mandatet ble det pekt på to utfordringer som har vært kjent for departementet: lang saksbehandlingstid og et stadig økende antall klage- og ankesaker. I februar 2022 ble mandatet utvidet av denne regjeringen, for at utvalget skulle ha et særlig fokus på brukernes rettssikkerhet.

– Dagens klage- og ankebehandling gjør at for mange må vente for lenge før de får saken sin endelig avgjort. Utvalget har, med en rekke konkrete forslag, gitt oss et godt utgangspunkt for å gjøre systemet bedre. Mitt mål er at saksbehandlingstiden skal ned og kvaliteten på saksbehandlingen skal opp, sier Mjøs Persen. 

– Bedre for brukerne, Nav og samfunnet

Arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen mottok utredningen NOU 2023:11 Raskt og riktig, en helhetlig gjennomgang av klage- og ankesystemet i Arbeids- og velferdsetaten og Trygderetten torsdag 30. mars.

– Vi har fokusert på tiltak som gjør systemet bedre for brukerne, Nav og samfunnet. Dagens overordnede struktur i klage- og ankesystemet foreslås videreført, mens Trygderettens status bør formaliseres som en særdomstol, sier Hopsnes

Den offentlige utredningen skal nå følges opp og skal sendes på alminnelig høring i løpet av våren.

– Vi vil nå gå grundig inn i utvalgets vurderinger og forslag. Jeg er særlig interessert i å ta tak i områder hvor tiltak kan iverksettes raskt, og vil gå i dialog med Nav om  hvordan forslagene kan følges opp. Høringen vil gi viktige innspill til det videre arbeidet hvor hensynet til brukerne skal stå sentralt. Jeg tar sikte på å komme til Stortinget med konkrete forslag til hvordan vi kan få saksbehandlingstiden ned og kvaliteten opp, sier Mjøs Persen.