Høringer

Høring - NOU: Ny lov om universiteter og høyskoler

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

Vår ref.:

Høringsinstanser

Deres ref

Vår ref

Dato

200307611-/ANG

30.09.03

200307611-/ANG

30.09.03

Høring - NOU Ny lov om universiteter og høyskoler

Ryssdal-utvalgets innstilling ”Ny lov om universiteter og høyskoler” som ble avgitt den 23. september 2003, sendes herved på høring. Innstillingen vil ventelig foreligge trykt i NOU-serien i slutten av oktober. Ett eksemplar vil da bli ettersendt høringsinstansene.

Innstillingen er lagt ut på nettet på følgende adresse:

www.dep.no/ufd/norsk/publ/hoeringsnotater/index-b-n-a.html

www.utdanning.no er det lagt opp et diskusjonsforum hvor alle interesserte kan være med å diskutere de ulike forslagene fra Ryssdal-utvalget.

Hovedforslagene i utvalgets innstilling ”Ny lov om universiteter og høyskoler” er:

Utvalget foreslår at det etableres en felles lov for statlige og private høyere utdanningsinstitusjoner

Utvalget foreslår enkeltbestemmelser som gir en likestilling av statlige og private høyere utdanningsinstitusjoner med hensyn til faglige fullmakter, ansettelsesforhold, studenters rettigheter og plikter og institusjonenes ansvar for studentenes læringsmiljø

Utvalget foreslår at det lovfestes begrensninger i høyere utdanningsinstitusjoners adgang til å kreve egenbetaling fra studenter

Utvalgets flertall foreslår at de statlige universitetene og høyskolene omdannes til egne rettssubjekt i form av selveiende institusjoner

Utvalgets mindretall foreslår at de statlige universitetene og høyskolene skal organiseres som uavhengige forvaltningsorgan

Av hensyn til den videre oppfølging av innstillingen ber vi om at høringsuttalelsene legges opp etter følgende mal:

I Generelle kommentarer

II Kommentarer til de enkelte lovbestemmelser

Vi ber om at det markeres tydelig hvilken lovbestemmelse kommentaren gjelder, og at bestemmelsene kommenteres i samme rekkefølge som de fremkommer i lovforslaget. Vi ber også om at det skilles tydelig mellom kommentarer til flertallets og mindretallets lovforslag.

III Eventuelle andre kommentarer

Høringsfrist er fredag 30. januar 2004. Vi ber om at høringsuttalelsene sendes i maskinlesbar form til e-post adresse: postmottak@ufd.dep.no

Med hilsen

Rolf L. Larsen e.f.
fung ekspedisjonssjef

Cathrin Sætre
underdirektør

Departementene
Universiteter og høgskoler
Universitets- og høgskolerådet
Private høyskoler
Nettverk for private høyskoler
Kristne friskoler forbund
Studentsamskipnadene
Samskipnadsrådet
NOKUT
SOFF
Samordna opptak
Statens lånekasse for utdanning
Læringssenteret
Studieforbund
VOX
Riksbibliotektjenesten
Riksrevisjonen
Datatilsynet
Norges forskningsråd
Forskningsparkene i Norge
Kommunenes sentralforbund
Likestillingsombudet
Kompetansesenter for likestilling
DION
Studentorganisasjonene
Arbeidstakerorganisasjonene
Arbeidsgiverorganisasjonene
Sametinget
ALLFORSK
Arbeidsforskningsinstituttet – AFI
Forskningsstiftelsen Fafo
Institutt for forsvarsstudier – IFS
Institutt for fredsforskning – PRIO
Institutt for samfunnsforskning
NIKK Nordisk institutt for kvinne- og kjønnsforskning
Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring – NOVA
Norsk institutt for studier av forskning og utdanning – NIFU
Norsk utenrikspolitisk institutt – NUPI
Norsk voksenpedagogisk forskningsinstitutt – NVI
STEP-gruppen (Studier i teknologi, innovasjon og økonomisk politikk)
Statens institutt for alkohol- og narkotikaforskning – SIFA
Statens institutt for forbruksforskning – SIFO
Statistisk sentralbyrå – SSB
Stiftelsen for naturforskning og kulturminneforskning - NINA-NIKU
Stiftelsen for samfunns- og næringslivsforskning – SNF
Transportøkonomisk institutt – TØI
Nordisk institutt for odontologisk materialprøvning – NIOM
Statens arbeidsmiljøinstitutt – STAMI
CICERO Senter for klimaforskning
Chr. Michelsens institutt – CMI
Fritdtjof Nansens institutt – FNI
NINA*NIKU - Norsk institutt for naturforskning og kulturminneforskning
Nansen senter for miljø og fjernmåling – NERSC
Norges geologiske undersøkelse – NGU
Norsk Polarinstitutt
Norsk institutt for by- og regionforskning – NIBR
Norsk institutt for luftforskning – NILU
Norsk institutt for vannforskning – NIVA
AKVAFORSK - Institutt for akvakulturforskning AS
Fiskeriforskning - Norsk institutt for fiskeri- og havbruksforskning
Havforskningsinstituttet – HI
Norsk institutt for jord- og skogkartlegging – NIJOS
Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning – NILF
Norsk institutt for næringsmiddelforskning - MATFORSK
Norsk institutt for planteforskning – PLANTEFORSK
Norsk institutt for skogforskning – NISK
Norsk senter for økologisk landbruk – NORSØK
Senter for jordfaglig forskning – JORDFORSK
Agderforskning
Finnmarksforskning
Møreforskning Molde, Volda og Ålesund
NORUT Samfunnsforskning AS
Nord-Trøndelagforskning
Nordisk samisk institutt - Sámi Instituhtta
Nordlandsforskning
Stiftelsen Østfoldforskning – STØ
Telemarkforskning Bø
Telemarkforskning Notodden
Østlandsforskning – ØF
Christian Michelsen Research AS – CMR
Institutt for energiteknikk – IFE
MARINTEK - Norsk Marinteknisk Forskningsinstitutt A/S
NORSAR The Norwegian Seismic Array
NORUT Informasjonsteknologi AS
NORUT Teknologi AS
Norges Geotekniske Institutt – NGI
Norges byggforskningsinstitutt – Byggforsk
Rogalandsforskning – RF
SINTEF Stiftelsen for industriell og teknisk forskning
Teknologisk Institutt – TI
Telemark teknisk-industrielle utviklingssenter – TELTEK
UNIFOB