Høring - Nye regler om eierkontroll - utfyllende forskrifter

Resultat: Forskrift av 18. desember 2003 om eierkontroll i finansinstitusjoner

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

  • Høringsfrist: 19. november 2003.
  • Høringsuttalelser vil forløpende bli publisert i pdf-format

Vår ref.:

Høringsinstanser

Deres ref

Vår ref

Dato

02/780 FM ToM

08.10.2003

Nye regler om eierkontroll – utfyllende forskrifter

Lov om endringer i lov 10. juni 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner (eierkontroll i finansinstitusjoner) ble sanksjonert av Kongen i statsråd fredag 20. juni 2003. Kompetansen til å sette lovendringene i kraft ble delegert til Finansdepartementet. Kredittilsynet ble ved brev 30. juni 2003 bedt om å vurdere behov for utfyllende forskrifter før lovendringene settes i kraft, bl.a. i forhold til reguleringen av finanskonsern, jf. nærmere omtale i Ot.prp. nr. 50 (2002-2003) punkt 8.6. Kredittilsynet ble også bedt om å utarbeide utkast til overgangsregler i forhold til det nye regelverkets anvendelse overfor eiere som i dag eier mer enn 10 pst av aksjene i en finansinstitusjon.

Kredittilsynet har i brev til Finansdepartementet 3. oktober 2003 oversendt forslag til forskrift og høringsnotat i tråd med ovennevnte (vedlagt). Departementet tar sikte på at lovendringene og utfyllende forskrift skal tre i kraft fra årsskiftet. Av hensyn til fremdriften i saken bes derfor om høringsinstansenes merknader innen 19. november 2003. Det bes om at høringsmerknader som overstiger én side også oversendes i elektronisk form til arkiv.postmottak@finans.dep.no eller på diskett.

Med hilsen

Jan Bjørland
ekspedisjonssjef

Tore Mydske
avdelingsdirektør

Aksjonærforeningen i Norge
Alle departementene
Banklovkommisjonen
Brønnøysundregistrene
Datatilsynet
Den norske Advokatforening
Den Norske Aktuarforening
Den norske Revisorforening
Finansforbundet
Finansieringsselskapenes forening
Finansnæringens Hovedorganisasjon
Folketrygdfondet
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Handels- og Servicenæringenes Hovedorganisasjon
Kommunenes Sentralforbund
Konkurransetilsynet
Kredittilsynet
Landsorganisasjonen i Norge
Nord Pool ASA
Norges Bank
Norges Fondsmeglerforbund
Norsk Tillitsmann ASA
Norske Finansanalytikeres Forening
Norske Finansmegleres Forening
Norske Forsikringsmegleres Forening
Norske Pensjonskassers Forening
NOS Clearing ASA
Næringslivets Hovedorganisasjon
Oslo Børs
Regjeringsadvokaten
Sjøassurandørenes Centralforening
Skattedirektoratet
Sparebankforeningen i Norge
Statens pensjonskasse
Statistisk Sentralbyrå
Stortingets ombudsmann for forvaltningen
Verdipapirfondenes Forening
Verdipapirsentralen
ØKOKRIM

Til toppen