Høring - Nytt kapitaldekningsregelverk - utkast til lovendringer

Resultat: Ot.prp.nr. 66 (2005-2006) Om lov om endringer i finansieringsvirksomhetsloven, verdipapirhandelloven og i enkelte andre lover (nytt kapitaldekningsregelverk)

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

  • Høringsfrist: 1. februar 2006
  • Høringsuttalelser vil bli publisert fortløpende i pdf-format.