Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Høring om forskrift for midlertidig tilskudd for forhåndsgodkjente tiltaksarrangører

Arbeids- og sosialdepartementet sender med dette på høring et forslag til forskrift om midlertidig tilskudd til forhåndsgodkjente tiltaksarrangører som har mistet salgsinntekter.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 08.06.2020

Vår ref.: 20/2267

Arbeids- og sosialdepartementet sender med dette på høring et forslag til forskrift om midlertidig tilskudd til forhåndsgodkjente tiltaksarrangører som har mistet salgsinntekter.

I Prop. 127 S (2019-2020) har Arbeids- og sosialdepartementet foreslått å etablere en midlertidig kompensasjonsordning for forhåndsgodkjente tiltaksarrangører som har tapt salgsinntekter knyttet til tiltakene arbeidsforberedende trening (AFT) og varig tilrettelagt arbeid (VTA). Formålet med ordningen er å unngå at forhåndsgodkjente tiltaksarrangører går konkurs og at deltakere i AFT og VTA mister sitt tilbud.

Det er foreslått at ordningen skal gjelde for månedene mars, april og mai i 2020. Det er lagt opp til at ordningen trer i kraft så raskt som mulig etter at Stortinget har fattet bevilgningsvedtak i forbindelse med behandlingen av revidert nasjonalbudsjett. Det er derfor gitt en kort høringsfrist. 

Frist for å avgi høringsuttalelse er 8. juni 2020.

Vi ber om at høringsuttalelser sendes elektronisk ved bruk av den digitale løsningen for høringsuttalelser under «send inn høringssvar» nedenfor.

Med hilsen

Odd Wålengen  (e.f.)
avdelingsdirektør

Bjørn Dølvik   
fagdirektør

 • Akademikerne
 • Arbeids- og velferdsdirektoratet
 • Arbeidsgiverforeningen for vekst- og attføringsbedrifter (ASVL)
 • Arbeidsgiverforeningen Spekter
 • Barne- og familiedepartementet
 • Bransjeforeningen Arbeid & Inkludering
 • Fellesforbundet
 • Finansdepartementet
 • Frelsesarmeen
 • Frivillighet Norge
 • Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO)
 • Helse- og omsorgsdepartementet
 • Hovedorganisasjonen Virke
 • Ideelt nettverk
 • KS
 • Kommunal- og moderniseringsdepartementet
 • Kulturdepartementet
 • Kunnskapsdepartementet
 • Landbruks- og matdepartementet
 • Landsorganisasjonen i Norge (LO)
 • Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
 • Nærings- og fiskeridepartementet
 • Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO)
 • Samvirkeforetaket Inn på tunet Norge SA
 • UNIO
 • Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)