Høring om endring i forskrift om rammeplan for praktisk-pedagogisk utdanning

Etter at forskrift om rammeplan for praktisk-pedagogisk utdanning ble fastsatt 21.12.2015, med nye opptakskrav fra 2019, har Kunnskapsdepartementet fått spørsmål om hvordan man skal forstå opptakskravet. I tillegg har spørsmålet om å integrere PPU i masterstudiet vært reist. Departementet sender nå på høring forslag om krav til bachelorutdanninger som kan gi grunnlag for opptak til PPU.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 02.06.2017

Vår ref.: 17/1528

Høring om endring i forskrift om rammeplan for praktisk-pedagogisk utdanning

 

Forskrift om rammeplan for praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) ble fastsatt 21.12.2015. Forskriften §7 Ikrafttredelse og overgangsordninger ble endret i januar i år, men endringsvedtaket ble kunngjort allerede i april 2016. Forskriftens krav om mastergrad for opptak gjelder etter dette fra høsten 2019.  Vi viser for øvrig til Rundskriv F-02-17 datert 10.03.2017 

Etter at forskriften ble fastsatt har Kunnskapsdepartementet fått spørsmål som gjelder fortolkning av opptakskravet. Dette gjelder følgende to forhold: 1. Avgrensning i forskriftens formulering om profil på bachelorgrad som gir grunnlag for opptak til PPU og 2. Integrering av PPU i bachelorutdanning over fire år. I tillegg har spørsmålet om å integrere PPU i masterstudiet vært reist. 

Kunnskapsdepartementet ønsker høringsinstansens syn på forslag til formuleringer som kan presisere forskriften slik den foreligger nå. Forskriften finnes her: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2015-12-21-1771?q=ppu

Bakgrunn
Krav til bachelorutdanninger for opptak til PPU
PPU rekrutterer bredt og er en viktig vei til læreryrket for kandidater med solid og relevant fagkompetanse. De samme høye kravene til opptak og gjennomføring som gjelder for øvrige lærerutdanninger, skal gjelde for praktisk-pedagogisk utdanning. Fra 2019 skal opptak til PPU som hovedregel baseres på mastergrad, men det er åpnet for å ta inn idrettsutøvere og utøvende og skapende kunstnere, som har bachelorgrad med fordypning i idretts- eller kunstfaget. 

Intensjonen med unntaket fra mastergrad som opptaksgrunnlag var å rekruttere personer med meget høy kompetanse innenfor praktiske og estetiske fag, og med en allsidig erfaringsbakgrunn, til læreryrket. Mange av kandidatene fra disse programmene har allerede vært gjennom ferdighets- og kunnskapsprøver for opptak. Etter at PPU-forskriften ble fastsatt har det kommet spørsmål om hvilke utdanninger som faller inn under forskriftens formulering.

Det er viktig at det rekrutteres tilstrekkelig antall lærere med fagkompetanse i praktiske og estetiske fag til læreryrket. Intensjonen med åpningen i forskriften er likevel ikke å gi adgang til å omgå opptakskrav til lærerutdanning, eller andre krav i andre lærerutdanningsforskrifter. Søkere til grunnutdanning, som vet at de skal bli lærere i praktiske og estetiske fag, bør
veiledes inn i de treårige faglærerutdanningene eller grunnskolelærerutdanning, med gjeldende skolepoengkrav og karakterkrav.

Krav til fordypning i bachelorgrad som skal kvalifisere for opptak til PPU, må formuleres smalt nok til å ivareta høye opptakskrav til lærerutdanning og bredt nok til å rekruttere personer med høy og relevant kompetanse til lærerutdanning, som ikke fanges inn av noen av de andre lærerutdanningene. 

Departementet ønsker høringsinstansenes syn på forslag om krav til bachelorutdanninger som kan gi grunnlag for opptak til PPU.
 

Integrering av PPU i bachelorutdanning over fire år 
I tidligere rammeplaner for PPU har det vært åpning for å organisere utdanningen som et følgestudium til fagstudiet. Opptakskravet til PPU var da det som gjaldt for opptak til fagstudiet. Denne muligheten falt bort i siste reform. 

Tilbydere av bachelorutdanninger i utøvende og skapende kunstfag har likevel gode erfaringer med å integrere PPU i utdanningene fordi kandidatene fra slike løp får en dobbel kompetanse, både som utøvere og lærere. Det er meldt inn ønske om å reetablere ordningen med PPU som følgestudium for de bachelorutdanningene som kvalifiserer for opptak til PPU. 

Departementet ønsker høringsinstansenes syn på en ordning der bachelorutdanninger som kvalifiserer for opptak til PPU, kan gå over fire år og inkludere PPU.
 

PPU integrert mastergrad
Det er fastsatt strenge opptakskrav og krav til integrering og progresjon i lektorutdanningene. Overgang til lektorprogrammet for studenter i disiplinfaglig utdanning uten praksis og fagdidaktikk, er derfor ikke mulig. Tilbydere av lektorprogrammer har ytret ønsker om å rekruttere dyktige kandidater fra fagstudiet inn i de senere årene i utdanningen. 

Departementet ønsker å høre instansenes syn på forslag om å åpne for at institusjonene kan integrere PPU i en toårig masterutdanning i undervisningsfag, slik at masterutdanningen kan gå over tre år og inkludere PPU.
 

Høringsforslag
Vi ber om høringsinstansenes syn på forslag til endringer i §§ 3 og 6 i forskrift om rammeplan for praktisk-pedagogisk utdanning. Endringsforslagene er understreket. 

§ 3 Struktur og innhold, nytt femte og sjette ledd: 
                                                                                                                                         

(5) Institusjoner som tilbyr bachelorutdanninger som gir grunnlag for opptak til PPU, jf. forskriften §6, kan tilby PPU integrert i studiet over minst fire år. For å bestå PPU, må bachelorutdanningen være bestått.  

(6) Institusjoner som tilbyr toårig påbygging til mastergrad i undervisningsfag, kan tilby PPU integrert i masterstudiet over minst tre år. For å bestå PPU, må masterutdanningen være bestått.

 
§ 6. Opptak 

Første avsnitt: Tilføyelse i andre og tredje strekpunkt:  

(1) For å bli tatt opp til praktisk-pedagogisk utdanning må søker ha

-          en mastergrad som inneholder minst ett relevant fag som gir kompetanse til å undervise, jf. forskrift 23. juni 2006 nr. 724 til opplæringsloven kapittel 14. 

eller 

-          en bachelorgrad i utøvende eller skapende kunstfag med minimum 180 studiepoeng i kunstfaget. Graden kan omfatte studier innenfor hele bredden av kunstneriske uttrykk innen arkitektur, dans, design, film, musikk, teater og visuell kunst. For å kvalifisere for opptak til PPU, må denne utdanningen ha som formål å utdanne profesjonelle kunstutøvere. Det forutsettes at det er spesielle opptakskrav til bachelorutdanningen som danner grunnlag for opptak. 

eller

-          en bachelorgrad i idrettsfag med minimum 180 studiepoeng i faget. Graden må omfatte basisår i idrettsvitenskap eller tilsvarende. Basisåret må sikre læringsutbytte innenfor aktivitetslære og naturvitenskapelige og samfunnsvitenskapelige emner. Det forutsettes at det er spesielle opptakskrav til bachelorutdanningen som danner grunnlag for opptak


Nytt andre avsnitt: 

(2) Institusjoner som tilbyr PPU integrert i bachelorutdanning jf. forskriften §3, kan ta opp studiesøkere som tilfredsstiller krav for opptak til bachelorgraden, til det integrerte løpet.

Nytt tredje avsnitt: 

(3) Institusjoner som tilbyr PPU integrert i påbygging til mastergrad jf. forskriften §3, kan ta opp studiesøkere som tilfredsstiller krav for opptak til mastergraden, til det integrerte løpet.


Høringsfrist
Høringssaken er tilgjengelig på www.regjeringen.no. Høringsuttalelser kan sendes elektronisk ved bruk av den digitale løsningen for høringsuttalelser på www.regjeringen.no/id2543324
Alternativt kan høringsuttalelser sendes Kunnskapsdepartmentet; postmottak@kd.dep.no
Høringsuttalelser er offentlige og blir publisert. 

Høringsfristen er torsdag 2. juni 2017.

Med hilsen                                                                        

Rolf L. Larsen (e.f.)
avdelingsdirektør

                                                                                        Ellen Birgitte Levy
                                                                                        seniorrådgiver                                                                                    

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer.


Høringsbrevet i PDF.pdfAbelia
Akademikerne
Ansgar Teologiske Høgskole
Arbeids- og sosialdepartementet
Arbeidsgiverforeningen Spekter
Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo
Association of Norwegian Students Abroad
Atlantis Medisinske Høgskole
Barne- og likestillingsdepartementet
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
Barneombudet
Barratt Due musikkinstitutt
Bergen Arkitekthøgskole
Bjørknes høyskole
Campus Kristiania Markedshøyskolen
CERES
Det teologiske menighetsfakultetet
Diakonhjemmet Høgskole
Dronning Mauds Minne Høgskole for førskolelærerutdanning
Dysleksi Norge
Econa
Elevorganisasjonen
Fagforbundet
Fellesorganisasjonen
Fellesrådet for kunstfagene i skolen
Finansdepartementet
Fjellhaug Internasjonale Høgskole
Fleksibel utdanning Norge
Foreldreutvalget for grunnopplæringen
Forskerforbundet
Forsvarets Høgskole
Forsvarsdepartementet
Fremmedspråksenteret
Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder
Fylkesmannen i Buskerud
Fylkesmannen i Finnmark
Fylkesmannen i Hedmark
Fylkesmannen i Hordaland
Fylkesmannen i Møre og Romsdal
Fylkesmannen i Nordland
Fylkesmannen i Nord-Trøndelag
Fylkesmannen i Oppland
Fylkesmannen i Oslo og Akershus
Fylkesmannen i Rogaland
Fylkesmannen i Sogn og Fjordane
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
Fylkesmannen i Telemark
Fylkesmannen i Troms
Fylkesmannen i Vestfold
Fylkesmannen i Østfold
Handelshøyskolen BI
Haraldsplass diakonale høgskole
Helse- og omsorgsdepartementet
Hovedorganisasjonen Virke
Høgskolen Betanien
Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Molde vitenskapelig høgskole i logistikk
Høgskolen i Oslo og Akershus
Høgskolen i Sørøst-Norge
Høgskolen i Volda
Høgskolen i Østfold
Høgskolen for landbruk og bygdeutvikling
Høgskulen på Vestlandet
Høyskolen Diakonova
Høyskolen for Ledelse og Teologi
Institutt for Kristen Oppseding
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
Justis- og beredskapsdepartementet
Klima- og miljødepartementet
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Kompetanse Norge
KS
Kulturdepartementet
Kulturrådet
Kunst- og kultursenteret
Kunsthøgskolen i Oslo
Landbruks- og matdepartementet
Landsorganisasjonen i Norge
Lesesenteret
Likestillings- og diskrimineringsombudet
Lovisenberg diakonale høgskole
Lærernes Yrkesforbund
Misjonshøgskolen
Musikernes fellesorganisasjon
Musikk i skolen
Musikkteaterhøyskolen
Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen
Nasjonalt råd for lærerutdanning
Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring
Nasjonalt senter for matematikk i opplæringen
Nasjonalt senter for realfagsrekruttering
Naturfagsenteret
Naturviterne
Nettverk for private høyskoler
NLA Høgskolen
Nord universitet
Norges Dansehøyskole
Norges forskningsråd
Norges Handelshøyskole
Norges Idrettshøgskole
Norges Ingeniør- og Teknologiorganisasjon
Norges Juristforbund
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Norges musikkhøgskole
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Norgesuniversitetet
Noroff høyskole
Norsk barnebokinstitutt
Norsk Gestaltinstitutt AS Høgskole
Norsk høgskole for helhetsterapi
Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring
Norsk Lektorlag
Norsk presseforbund
Norsk senter for Menneskerettigheter
Norsk studentorganisasjon
Norsk Sykepleierforbund
Norsk tjenestemannslag
Nynorsksenteret
Nærings- og fiskeridepartementet
Næringslivets Hovedorganisasjon
Olje- og energidepartementet
Organisasjonen for norske fagskolestudenter
Oslo kommune
Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet
Politihøgskolen
Riksrevisjonen
Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner
Sametinget
Samferdselsdepartementet
Samfunnsøkonomene
Samisk høgskole
Senter for IKT i utdanningen
Senter for internasjonalisering av utdanning
Skolelederforbundet
Skolenes landsforbund
Skrivekunstakademiet
Skrivesenteret
Språkrådet
Steinerhøyskolen
Steinerskoleforbundet
Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening
UNINETT AS
UNIO
Universell
Universitetet i Agder
Universitetet i Bergen
Universitetet i Nordland
Universitetet i Oslo
Universitetet i Stavanger
Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet
Universitets- og høgskolerådet
Utdanningsdirektoratet
Utdanningsforbundet
Utenriksdepartementet
VID vitenskapelige høgskole
Westerdals - Oslo School of Arts Communication and Technology
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund

 

Til toppen