Høring om opptakskrav til praktisk-pedagogisk utdanning på grunnlag av idrettsfaglig utdanning

Departementet mener at man må ha samme høye ambisjoner for kroppsøvings- og idrettsfag som for andre fag i lærerutdanning. Nasjonalt er det et behov å styrke status og kompetanse i disse fagene i skolen. Det foreslås derfor å fjerne adgangen til PPU på grunnlag av bachelorgrad i idrettsfag, med en overgangsordning på tre år fra 2019. Forslaget vil innebære at det fra og med høsten 2022 stilles krav om mastergrad for opptak til PPU, også for søkere med idrettsfaglig utdanning.

Status: På høring

Høringsfrist: 27.04.2018