Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Høring om opptakskrav til praktisk-pedagogisk utdanning på grunnlag av idrettsfaglig utdanning

Departementet mener at man må ha samme høye ambisjoner for kroppsøvings- og idrettsfag som for andre fag i lærerutdanning. Nasjonalt er det et behov å styrke status og kompetanse i disse fagene i skolen. Det foreslås derfor å fjerne adgangen til PPU på grunnlag av bachelorgrad i idrettsfag, med en overgangsordning på tre år fra 2019. Forslaget vil innebære at det fra og med høsten 2022 stilles krav om mastergrad for opptak til PPU, også for søkere med idrettsfaglig utdanning.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 27.04.2018

Vår ref.: 18/1095

Høring om opptakskrav til praktisk-pedagogisk utdanning på grunnlag av idretts- og kroppsøvingsfaglig utdanning – frist 27. april

Våren 2017 sendte Kunnskapsdepartementet på høring forslag om endringer i forskrift om rammeplan for praktisk-pedagogisk utdanning (PPU). Departementet ser behov for ny høring av forslaget om opptak til PPU på grunnlag av idretts- og kroppsøvingsfaglig utdanning. Parallelt med dette sendes brev med orientering om utredning av master i faglærerutdanning i praktiske og estetiske fag. Disse sakene må ses i sammenheng.

I forslag som ble sendt på høring våren 2017 hadde departementet lagt til grunn at det var behov for å ta opp idrettsutøvere til PPU på grunnlag av bachelorgrad. I høringen kom det fram at dette motivet ikke har gyldighet. Forslag om å fjerne adgangen til PPU på grunnlag av bachelorgrad i idrettsfag, sendes nå på høring.  

Departementet mener at man må ha samme høye ambisjoner for kroppsøvings- og idrettsfag som for andre fag i lærerutdanning. Problemet med lærermangel i disse fagene løses neppe ved å sette lavere krav for opptak til denne type utdanning. Dette fikk også fikk støtte i høringen våren 2017. Nasjonalt er det et behov å styrke status og kompetanse i disse fagene i skolen. Det vil ikke være heldig om det oppstår et kompetanseskille mellom fagmiljøene i skolen.

Regjeringens linje har vært at rekruttering av sterkere studenter vil gi bedre gjennomføring og bedre kvalitet på undervisningen i skolen. Å heve nivået på lærernes og lærerutdannernes kompetanse vil i et lengre perspektiv være gunstig for rekruttering av kvalifiserte lærere til disse fagene.

I høringen våren 2018 foreslås det en overgangsordning med mulighet for å ta opp studenter med bachelorgrad i kroppsøving og idrettsfag, og karakter c fra bachelorgraden, i perioden 2019 – 2022. Dette vil gi søkere og studenter tid til omstilling, og universiteter og høgskoler gis tid til å etablere masterutdanninger i fagene, fortrinnsvis flerfaglige.

Forslag om endringer i forskriften
Endringer som foreslås i denne høringen, er uthevet.

§ 6. Opptak
Første avsnitt: Tredje strekpunkt foreslås strøket:

(1) For å bli tatt opp til praktisk-pedagogisk utdanning må søker ha
- en mastergrad som inneholder minst ett relevant fag som gir kompetanse til å undervise, jf. forskrift 23. juni 2006 nr. 724 til opplæringsloven kapittel 14.
eller
- en bachelorgrad i utøvende eller skapende kunstfag med minimum 180 studiepoeng i kunstfaget.
eller
- en bachelorgrad i idrettsfag med minimum 180 studiepoeng i faget.

§ 7.Ikrafttredelse og overgangsregler
Første avsnitt: Tilføyelse

Forskriften trer i kraft straks. §6 om opptak trer i kraft for studenter som tas opp fra og med høstsemesteret 2019. Deretter kan søkere som har gjennomsnittskarakter C fra bachelorgrad i idretts- og kroppsøvingsfag, med 180 studiepoeng i faget, tas opp på dette grunnlaget til og med opptak til studier som starter våren 2022.

Studenter som følger forskrift 13. desember 2005 nr. 1454 til rammeplan for praktisk-pedagogisk utdanning, har rett til å avlegge eksamen etter denne inntil 31. desember 2023. Fra dette tidspunkt oppheves forskrift 13. desember 2005 nr. 1454 til rammeplan for praktisk-pedagogisk utdanning.

Høringsfrist
Høringssaken er tilgjengelig på www.regjeringen.no. Høringsuttalelser kan sendes elektronisk ved bruk av den digitale løsningen for høringsuttalelser på www.regjeringen.no/id2589952  Alternativt kan høringsuttalelser sendes  Kunnskapsdepartmentet;  [email protected]

Høringsuttalelser er offentlige og blir publisert. Høringsfristen er fredag 27. april 2018. 

 

Med hilsen

Berit Johnsen  (e.f.)
avdelingsdirektør                                            Ellen Birgitte Levy
                                                                       Seniorrådgiver

 

Abelia
Akademikerne
Ansgar Teologiske Høgskole
Arbeids- og sosialdepartementet
Arbeidsgiverforeningen Spekter
Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo
Association of Norwegian Students Abroad
Atlantis Medisinske Høgskole
Barne- og likestillingsdepartementet
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
Barneombudet
Barrat Due musikkinstitutt
Bergen Arkitekthøgskole
Bjørknes høyskole
Det teologiske Menighetsfakultet
Diakonhjemmet Høgskole
Dronning Mauds Minne Høgskole for førskolelærerutdanning
Dysleksi Norge
Econa
Elevorganisasjonen
Fagforbundet
Fellesorganisasjonen
Fellesrådet for kunstfagene i skolen
Finansdepartementet
Fjellhaug Internasjonale Høgskole
Fleksibel utdanning Norge
Foreldreutvalget for grunnopplæringen
Forskerforbundet
Forsvarets høgskole
Forsvarsdepartementet
Fremmedspråksenteret
Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder
Fylkesmannen i Buskerud
Fylkesmannen i Finnmark
Fylkesmannen i Hedmark
Fylkesmannen i Hordaland
Fylkesmannen i Møre og Romsdal
Fylkesmannen i Nordland
Fylkesmannen i Nord-Trøndelag
Fylkesmannen i Oppland
Fylkesmannen i Oslo og Akershus
Fylkesmannen i Rogaland
Fylkesmannen i Sogn og Fjordane
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
Fylkesmannen i Telemark
Fylkesmannen i Troms
Fylkesmannen i Vestfold
Fylkesmannen i Østfold
Handelshøyskolen BI
Haraldsplass diakonale høgskole
Helse- og omsorgsdepartementet
Hovedorganisasjonen Virke
Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Molde vitenskapelig høgskole i logistikk
Høgskolen i Sørøst-Norge
Høgskolen i Volda
Høgskolen i Østfold
Høgskulen for landbruk og bygdeutvikling
Høgskulen på Vestlandet
Høyskolen Diakonova
Høyskolen for Ledelse og Teologi
Høyskolen Kristiania
Institutt for Kristen Oppseding
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
Justis- og beredskapsdepartementet
Klima- og miljødepartementet
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Kompetanse Norge
KS
Kulturdepartementet
Kulturrådet
Kunnskapsdepartementets tjenesteorgan
Kunst- og kultursenteret
Kunsthøgskolen i Oslo
Landbruks- og matdepartementet
Landsorganisasjonen i Norge
Lesesenteret
Likestillings- og diskrimineringsombudet
Lovisenberg diakonale høgskole
Lærernes Yrkesforbund
Misjonshøgskolen
Musikernes fellesorganisasjon
Musikk i skolen
Musikkteaterhøyskolen
Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen
Nasjonalt råd for lærerutdanning
Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring
Nasjonalt senter for matematikk i opplæringen
Nasjonalt senter for realfagsrekruttering
Naturfagsenteret
Naturviterne
NLA Høgskolen
Nord universitet
Norges Dansehøyskole
Norges forskningsråd
Norges Handelshøyskole
Norges idrettshøgskole
Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon
Norges Juristforbund
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Norges musikkhøgskole
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Norgesuniversitetet
Noroff høyskole
Norsk barnebokinstitutt
Norsk Gestaltinstitutt AS Høgskole
Norsk høgskole for helhetsterapi
Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring
Norsk Lektorlag
Norsk presseforbund
Norsk senter for Menneskerettigheter
Norsk studentorganisasjon
Norsk Sykepleierforbund
Norsk tjenestemannslag
Nynorsksenteret
Nærings- og fiskeridepartementet
Næringslivets Hovedorganisasjon
Olje- og energidepartementet
Organisasjon for norske fagskolestudenter
Oslo kommune
OsloMet - storbyuniversitetet
Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet
Politihøgskolen
Riksrevisjonen
Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner
Sametinget
Samferdselsdepartementet
Samfunnsøkonomene
Samisk høgskole
Senter for internasjonalisering av utdanning
Skolelederforbundet
Skolenes landsforbund
Skrivekunstakademiet
Skrivesenteret
Språkrådet
Steinerhøyskolen
Steinerskoleforbundet
Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening
UNINETT AS
Unio
Universell
Universitetet i Agder
Universitetet i Bergen
Universitetet i Nordland
Universitetet i Oslo
Universitetet i Stavanger
Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet
Universitets- og høgskolerådet
Utdanningsdirektoratet
Utdanningsforbundet
Utenriksdepartementet
VID vitenskapelige høgskole
Westerdals - Oslo School of Arts Communication and Technology
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund

Til toppen