Høring - Endring i produksjonstilskuddsforskriften og avløsertilskudd i jordbruket

Landbruks- og matdepartementet har i dag sendt endringer i forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket på høring. For å bidra til bedre oppfølging og forvaltning av miljøkravene i forskriften, foreslår departementet endringer i § 4 tredje og fjerde ledd om tilskudd for ivaretakelse av kulturlandskap og etablering av vegetasjonssoner mot vassdrag.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 10.09.2021

 • Kommunene
 • Statsforvalterne
 • Finansdepartementet
 • Klima- og miljødepartementet
 • Kommunal- og moderniseringsdepartementet
 • Landbruksdirektoratet
 • Miljødirektoratet
 • Riksantikvaren
 • Norges Bondelag
 • Norsk Bonde- og Småbrukarlag
 • Norsk Landbruksrådgiving