Høring om endringer i arbeidsmiljøloven – Kollektiv søksmålsrett for fagforeninger om ulovlig innleie

Arbeids- og sosialdepartementet sender med dette forslag om å gjeninnføre kollektiv søksmålsrett for fagforeninger om ulovlig innleie, på alminnelig høring.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 14.12.2021

Vår ref.: 21/3497

Arbeids- og sosialdepartementet sender med dette forslag om å gjeninnføre kollektiv søksmålsrett for fagforeninger om ulovlig innleie, på alminnelig høring.

Frist for å sende inn høringssvar er 14. desember 2021.

Høringer er åpne, og alle kan sende innspill til oss. Vi ber om at høringssvar sendes inn digitalt ved å bruke skjemaet "send inn høringssvar" nedenfor.

Med hilsen

Ingrid Ingrid Sandvei Francke (e.f.)
avdelingsdirektør

Tonje Forså Aas
seniorrådgiver

AFF
Akademikerne
Aksjonærforeningen
ALT
AOF Norge
Apotekerforeningen
Arbeiderbevegelsens Arbeidsgiverforening
Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) – Oslo Met
Arbeidsgiverforeningen Spekter
Arbeidsmiljøsenteret
Arbeidsretten
Arbeidssamvirkenes Landsforening (ASVL)
Arbeidssøkerforbundet (AFO)
Arbeids- og velferdsetaten (NAV)
Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo
Barne- og familiedepartementet
Befalets Fellesorganisasjon
By- og regionforskningsinstituttet NIBR
Coop Norge SA Hovedkontor
Chr. Michelsens Institutt for Videnskap og Åndsfrihet
Datatilsynet
Den Norske Advokatforening
Den norske jordmorforening
Den norske revisorforening
Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon
De samarbeidende organisasjoner
Domstoladministrasjonen
Direktoratet for arbeidstilsynet
Diskrimineringsnemnda
Elevorganisasjonen i Norge
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon
Finansdepartementet
Finans Norge
Finanstilsynet
Forskningsinstituttet IRIS
Forskningsstiftelsen FAFO
Forsvarsdepartementet
Forbrukerrådet
Forbrukertilsynet
Forsvarsbygg
Frischsenteret
Handelshøyskolen BI Oslo
Helse Midt-Norge
Helse Sør-Øst
Helse Vest
Helse- og omsorgsdepartementet
Hovedorganisasjonen Virke
HR Norge
Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk
Høgskolen i Volda
Høgskolen i Østfold
Høgskulen på Vestlandet
Høyskolen Kristiania
IMDi - Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
IKT-Norge
Innovasjon Norge
Institutt for offentlig rett (UIO)
Institutt for privatrett (UIO)
Institutt for samfunnsforskning
Junit
JURK - Juridisk Rådgivning For Kvinner
Juss-Buss – Jusstudentenes rettsinformasjon
Jussformidlingen i Bergen
Justis- og beredskapsdepartementet
Jusshjelpa i Nord-Norge
KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon
Klima- og miljødepartementet
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Kompetanse Norge
KS
Kulturdepartementet
Kunnskapsdepartementet
Kunsthøgskolen i Oslo
Landbruks- og matdepartementet
Landsorganisasjonen i Norge (LO)
Lederne
Likestillings- og diskrimineringsombudet
Luftfartstilsynet
Maskinentreprenørenes Forbund
Mental helse
Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
NITO
Nord universitet
Nordlandsforskning AS
Norges Skogeierforbund
Norges Bondelag
Norsk Brannvernforening
Norges Farmaceutiske forening
Norges Fleridrettsforbund
Norges Handelshøyskole
Norges Handikapforbund
Norges idrettshøgskole
Norges Kommunerevisorforbund
Norges Kvinne- og Familieforbund
Norges Lastebileier-Forbund
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)
Norges musikkhøgskole
Norges Rederiforbund
Norges Røde Kors
Norges Taxiforbund
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)
Norsk bonde- og småbrukarlag
Norske Boligbyggelags Landsforbund A/L
Norske Meierifolks Landsforening
Norsk Elektrotekniske Komite
Norsk Flygelederforening
Norsk Flytekniker Organisasjon
Norsk Folkehjelp
Norsk kritikerlag
Norsk Kvinnesaksforening
Norsk Landbrukssamvirke
Norsk Journalistlag
Norskog
Norsk Regnesentral
Norsk Sjøoffisersforbund
Norsk Skuespillerforbund
Norsk sosiologforening
Norsk yrkeshygienisk forening
Næringslivets Sikkerhetsorganisasjon
Nærings- og fiskeridepartementet
Olje- og energidepartementet
Oslo Economics
Oslo kommune
OsloMet – storbyuniversitetet
Pensjonistforbundet
Petroleumstilsynet
Private Barnehagers Landsforbund
Profesjonelle Vergers Interesseorganisasjon
Regelrådet
Regjeringsadvokaten
Riksmekleren
Rådgivende Ingeniørers Forening
Sametinget
Samferdselsdepartementet
Samfunnsbedriftene
Samfunns- og næringslivsforskning AS
Samisk høgskole
Simployer
SINTEF
Sjøfartsdirektoratet
Skatteetaten
SMB Norge
Sparebankforeningen i Norge
Statens arbeidsmiljøinstitutt STAMI
Statens helsetilsyn
Statens seniorråd
Statistisk Sentralbyrå
Statsforvalterne
Stiftelsen Rogalandsforskning
Stortingets ombudsmann for forvaltningen
Transportbrukernes Fellesorganisasjon
Transportøkonomisk Institutt
Trygderetten
Tvisteløsningsnemnda
Uføres Landsorganisasjon
Ungt Entreprenørskap
Unio
Universitetet i Agder
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Stavanger
Universitetet i Sørøst-Norge
Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet
Universitets- og høgskolerådet
Utdanningsdirektoratet
Utdanningsforbundet
Utenriksdepartementet
Velferdsalliansen
YS