Høring om endringer i arbeidsmiljølovens regler om arbeidstid for beredskapsvakt utenfor arbeidsstedet

Arbeids- og sosialdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i arbeidsmiljølovens regler om arbeidstid for beredskapsvakt utenfor arbeidsstedet.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 15.02.2018

Vår ref.: 17/3760

Arbeids- og sosialdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i arbeidsmiljølovens regler om arbeidstid for beredskapsvakt utenfor arbeidsstedet.

Departementet ber om at høringsinstansene vurderer om saken bør sendes til underliggende etater eller virksomheter, medlemsorganisasjoner eller lignende.

Frist for å sende inn høringssvar er 15. februar 2018.

Vi ber om at høringssvar sendes inn digitalt ved å bruke skjemaet for høringssvar nedenfor.

Høringer er åpne, og alle kan sende inn innspill.

Med hilsen

Torkel Sandegren (e.f.)
avdelingsdirektør            

                                                   Eldbjørg Håkonsen Martinsen
                                                   rådgiver

AFF AS
Akademikerne
ALT c/o Industri Energi
Apotekforeningen
Arbeiderbevegelsens Arbeidsgiverforening
Arbeids- og velferdsdirektoratet
Arbeidsforskningsinstituttet
Arbeidsgiverforeningen Spekter
Arbeidssamvirkenes Landsforening (ASVL)
Arbeidsmiljøsenteret
Arbeidsretten
Arbeidssøkerforbundet (AFO)
Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet
Bedriftsforbundet
CMI (Chr. Michelsens Institutt for Videnskap og Åndsfrihet)
Den Norske Advokatforening
Den norske jordmorforening
Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon
Direktoratet for arbeidstilsynet
Domstoladministrasjonen
Finans Norge
Finansdepartementet
Forbrukerrådet
Forskningsinstituttet IRIS
Forskningsstiftelsen Fafo
Forsvarsdepartementet
Frischsenteret
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon
Handelshøyskolen BI Oslo
Helse Midt-Norge RHF
Helse Nord RHF
Helse- og omsorgsdepartementet
Helse Sør-Øst RHF
Helse Vest RHF
HR Norge
Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Molde
Høgskolen i Oslo og Akershus
Høgskolen i Sørøst-Norge
Høgskolen i Østfold
Institutt for offentlig rett (UIO)
Institutt for privatrett (UIO)
Institutt for samfunnsforskning
Juridisk rådgivning for kvinner (JURK)
Juss-Buss
Jussformidlingen i Bergen
Jusshjelpa i Midt-Norge
Jusshjelpa i Nord-Norge
Justis- og beredskapsdepartementet
KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon
Klima- og miljøverndepartementet
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
KS
KS Bedrift
Kulturdepartementet
Kunnskapsdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Landsorganisasjonen i Norge
Lederne
Likestillings- og diskrimineringsombudet
Luftfartens funksjonærforening
Maskinentreprenørenes Forbund
NITO
Nordlandsforskning
Norges Bondelag
Norges Farmaceutiske Forening
Norges Handelshøyskole
Norges Handikapforbund
Norges Kommunerevisorforbund
Norges Kvinne- og familieforbund
Norges Lastebileierforbund
Norges Rederiforbund
Norges Røde Kors
Norges Taxiforbund
Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Norsk Flygelederforening
Norsk Flygerforbund
Norsk Flytekniker Organisasjon
Norsk Journalistlag
Norsk Kabinforening
Norsk Kvinnesaksforening
Norsk Landbrukssamvirke
Norsk olje og gass
Norsk Regnesentral
Norsk Sjøoffisersforbund
Norsk Skuespillerforbund
Norsk sosiologforening
Norsk yrkeshygienisk forening
Norske Meierifolk Landsforening
Norskog
NTNU
Nærings- og fiskeridepartementet
Næringslivets Hovedorganisasjon
Næringslivets sikkerhetsorganisasjon
Olje- og energidepartementet
Oslo kommune
Petroleumstilsynet
Private Barnehagers Landsforbund
Regelrådet
Regjeringsadvokaten
Riksmekleren
SAFE
Samferdselsdepartementet
SAMFO Arbeidsgiverorganisasjon for samvirkeforetak
Samfunns- og næringslivsforskning
Senter for seniorpolitikk
SINTEF Teknologi og samfunn
Sparebankforeningen i Norge
Statens arbeidsmiljøinstitutt STAMI
Statens seniorråd
Statistisk Sentralbyrå
Stiftelsen Rogalandsforskning
Stortingets ombudsmann for forvaltningen
Unio
Universitetet i Agder
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Stavanger
Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet
Utenriksdepartementet
Virke
Virke Produsentforeningen
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund YS