Forsiden

Høring om endringer i ferieloven

Resultat: Endringer i Lov om ferie

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 10.01.2013

Vår ref.: 11/3509

Høring om endringer i ferieloven


Arbeidsdepartementet viser til vedlagte høringsnotat med forslag til endringer i ferieloven.

Vi ber om høringsinstansenes merknader innen 10. januar 2013.

Med hilsen


Mona Næss (e.f.)
avdelingsdirektør

                                                                                         Ingrid Nakken 
                                                                                         rådgiver

                                                                                        

 • Statsministerens kontor
 • Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet
 • Finansdepartementet
 • Fiskeri- og kystdepartementet
 • Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet
 • Forsvarsdepartementet
 • Helse- og omsorgsdepartementet
 • Justis- og politidepartementet
 • Kommunal- og regionaldepartementet
 • Kulturdepartementet
 • Kunnskapsdepartementet
 • Landbruks- og matdepartementet
 • Miljøverndepartementet
 • Nærings- og handelsdepartementet
 • Olje- og energidepartementet
 • Samferdselsdepartementet
 • Utenriksdepartementet
 • Direktoratet for arbeidstilsynet
 • Petroleumstilsynet
 • Riksmekleren
 • Statens arbeidsmiljøinstitutt STAMI
 • Arbeidsretten
 • Statens helsetilsyn
 • Departementenes servicesenter
 • Stortingets ombudsmann for forvaltningen
 • Regjeringsadvokatembetet
 • Økokrim
 • Sjøfartsdirektoratet
 • Kontaktutvalget mellom innvandrere og myndighetene
 • Kystverkets hovedkontor
 • Likestillings- og diskrimineringsombudet
 • Norsk Kulturråd
 • Landsorganisasjonen i Norge
 • Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund
 • Akademikerne
 • Unio
 • LFF Luftfartens funksjonærforening
 • Lederne
 • NITO
 • Norges Farmaceutiske forening
 • Norsk Flygerforbund
 • Norsk Flygelederforening
 • Norsk Flytekniker Organisasjon
 • ALT
 • Norsk Journalistlag
 • Norsk Kabinforening
 • Norsk Sjøoffisersforbund
 • Norsk Skuespillerforbund
 • Norske Meierifolks Landsforening
 • Den norske jordmorforening
 • Næringslivets Hovedorganisasjon
 • Arbeiderbevegelsens arbeidsgiverforening
 • Finansnæringens Arbeidsgiverforening
 • Hovedorganisasjonen Virke
 • Maskinentreprenørenes Forbund (MEF)
 • Apotekerforeningen
 • Arbeidsgiverforeningen Spekter
 • Norges Rederiforbund
 • Norges Taxiforbund
 • SAMFO
 • Bedriftsforbundet
 • Finansnæringens Hovedorganisasjon
 • Coop Norge SA
 • Norskog
 • Norske Boligbyggelags Landsforbund A/L
 • Sparebankforeningen i Norge
 • KS
 • Arbeidsmiljøsenteret
 • FFO Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon
 • HivNorge
 • Norges Handikapforbund
 • Norges Røde Kors
 • Norsk Folkehjelp
 • Statens seniorråd
 • Velferdsalliansen
 • Jurk – Juridisk rådgivning For Kvinner
 • Juss-Buss – Jusstudentenes rettsinformasjon