Høring om endringer i forskrift om tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven

Arbeids- og sosialdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i forskrift 16. desember 2005 nr. 1569 om tvisteløsningsnemnd etter arbeidsmiljøloven med sikte på redusere saksbehandlingstiden i nemnda.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 02.03.2016

Vår ref.: 16/77

Arbeids- og sosialdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i forskrift 16. desember 2005 nr. 1569 om tvisteløsningsnemnd etter arbeidsmiljøloven med sikte på redusere saksbehandlingstiden i nemnda.

Departementet ber om at høringsinstansene vurderer om saken bør sendes til underliggende etater eller virksomheter, tilknyttede virksomheter, medlemsorganisasjoner eller lignende.

Frist for å sende inn høringssvar er 2. mars 2016.

Les og svar på høringen under «Send inn høringssvar» nedenfor.

Høringer er åpne, og alle kan sende innspill til oss. Vi ber om at høringssvar sendes inn digitalt ved å bruke skjemaet for høringssvar på regjeringen.no.

Med hilsen                                                               

Rune Ytre-Arna (e.f.)

avdelingsdirektør

                                                                Hanne Margrethe Meldal

                                                                seniorrådgiver

Akademikerne
Apotekforeningen
Arbeiderbevegelsens Arbeidsgiverforening
Arbeidsgiverforeningen Spekter
Arbeidssamvirkenes Landsforening (ASVL)
Arbeidsretten
Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet
Bedriftsforbundet
Coop Norge SA Hovedkontor
Den Norske Advokatforening
Den norske jordmorforening
Direktoratet for arbeidstilsynet
Domstoladministrasjonen
Finans Norge
Finansdepartementet
Forsvarsdepartementet
Helse Midt-Norge RHF
Helse Nord RHF
Helse- og omsorgsdepartementet
Helse Sør-Øst RHF
Helse Vest RHF
HR Norge
Institutt for offentlig rett (UIO)
Institutt for privatrett (UIO)
Institutt for samfunnsforskning
Juridisk rådgivning for kvinner (JURK)
Juss-Buss
Jussformidlingen i Bergen
Justis- og beredskapsdepartementet
KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
KS
KS Bedrift
Landsorganisasjonen i Norge
Lederne
Likestillings- og diskrimineringsombudet
Luftfartens funksjonærforening
Maskinentreprenørenes Forbund
NITO
Norges Bondelag
Norges Farmaceutiske Forening
Norges Kvinne- og familieforbund
Norges Lastebileierforbund
Norges Rederiforbund
Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Norsk Flygelederforening
Norsk Flygerforbund
Norsk Flytekniker Organisasjon
Norsk Journalistlag
Norsk Kabinforening
Norsk Sjøoffisersforbund
Norsk Skuespillerforbund
Norsk sosiologforening
Næringslivets Hovedorganisasjon
Næringslivets sikkerhetsorganisasjon
Oslo kommune
Petroleumstilsynet
Regjeringsadvokaten
Riksmekleren
Samferdselsdepartementet
SAMFO Arbeidsgiverorganisasjon for samvirkeforetak
Statens arbeidsmiljøinstitutt STAMI
Stortingets ombudsmann for forvaltningen
Unio
Universitetet i Agder
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Stavanger
Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet
Utenriksdepartementet
Virke
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund YS