Høring - om endringer i kongekrabbeforskriften § 4 og vilkår for en ungdoms- og rekrutteringsordning for kongekrabbe

Departementet foreslår i denne høringen å utvide dispensasjonsadgangen til også å omfatte dem som er i foreldrepermisjon, samt at det skal kunne gis dispensasjon fra omsetningskravet dersom fartøy har havarert som følge av brann eller andre lignende uforutsette hendelser som gjør det umulig å nytte fartøyet. I kongekrabbeforskriften er det avsatt 30 tonn kongekrabbe til en ungdoms- og rekrutteringsordning og departementet skal nå fastsette retningslinjer for ordningen. I denne høringen ber vi derfor også om innspill til hvordan ungdoms -og rekrutteringsordningen bør innrettes.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 19.03.2021

Arbeids- og velferdsetaten

Fiskeridirektoratet

Norges Fiskarlag

Norges Kystfiskarlag

Regelrådet

Sametinget