Forskrift om regulering av fangst av kongekrabbe i kvoteregulert område øst for 26 grader øst mv. i 2021

Fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet 21. desember 2020 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) § 11, § 12, § 13, § 16, § 34, § 36, § 37, § 38, § 41, § 43, § 52 og § 59, lov 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst (deltakerloven) § 20 og § 21, jf. delegeringsvedtak 11. februar 2000 nr. 99, lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) § 7 og § 16, jf. delegeringsvedtak 19. desember 2003 nr. 1790 og lov 19. juni 2009 nr. 97 om dyrevelferd § 23 og § 30, jf. delegeringsvedtak 11. juni 2010 nr. 814.Endret ved forskrifter 1 feb 2021 nr. 276, 10 mai 2021 nr. 1479, 9 juni 2021 nr. 1844, 24 sep 2021 nr. 2851.

Se forskriften på lovdata.no