Høring - Om endringer i sentralbankloven og opphevelse av valutaloven og penge- og kredittreguleringsloven

Resultat: Ot.prp. nr. 81 (2002-2003) Om lov om endringer i sentralbankloven og finansieringsvirksomhetsloven og om opphevelse av valutareguleringsloven og penge- og kredittreguleringsloven

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

  • Høringsfrist: 15.02.2003
  • Sendt på høring 18.01.2003
  • Høringsuttalelser blir fortløpende publisert i pdf-format

Vår ref.:

Høringsinstanser

Deres ref

Vår ref

Dato

02/3957 FM EDK

18.01.2003

Høringsnotat om endringer i sentralbankloven og opphevelse av valutaloven og penge- og kredittreguleringsloven

Finansdepartementet inviterer med dette høringsinstansene til å gi merknader til vedlagt høringsnotat om endringer i sentralbankloven og opphevelse av valutaloven og penge- og kredittreguleringsloven. Departementet legger opp til å fremme lovforslag på grunnlag av høringen slik at det kan behandles i Stortinget i vårsesjonen 2003. En ber derfor om eventuelle merknader til forslagene i høringsnotatet innen 15. februar 2003.

I høringsnotatet presenteres argumenter for og i mot å endre praksis for oppnevning til hovedstyret. Etter dagens praksis skjer oppnevning etter forslag fra de politiske partienes stortingsgrupper etter styrkeforholdet på Stortinget. Departementet drøfter videre om det er behov for noe økt offentlighet i tilknytning til Norges Banks rentebeslutninger og om regjeringen bør få lovhjemmel til å fastsette nærmere regler om dette. Det tas også opp om en bør utvide kretsen av personer som etter loven ikke kan oppnevnes til hovedstyret eller representantskapet (habilitetsreglene).

Departementet har i høringsnotatet foretatt en gjennomgang av sentralbankloven med sikte på å modernisere loven på enkelte punkter. Det foreslås i tråd med dette endringer i lovens regler om:

  • Norges Banks avdelinger
  • representantskapets oppgaver
  • adgangen for Norges Bank til å yte kreditt til staten eller andre enn banker
  • adgangen til å gi forskrifter om plassering av valutareservene

Departementet foreslår i høringsnotatet å oppheve valutaloven og penge- og kredittreguleringsloven. Forslaget er basert på Finansdepartementets høringsnotat om dette fra 1996. Enkelte punkter er tatt opp til fornyet vurdering:

  • Regulering av forretningsmessig omsetning av valuta betalingsformidling med utlandet (vekslingskontorer mv.)
  • Regler om opplysningsplikt og taushetsplikt
  • Valutaposisjonsreguleringen

Det nevnte høringsnotatet fra 1996 er i forbindelse med høringen her gjort tilgjengelig på Finansdepartementets internettsider: odin.dep.no/fin - under Aktuelt/Høringssaker.

Departementet ber om at høringsuttalelser på to sider eller mer vedlegges på diskett eller sendes på e-post til ” arkiv.postmottak@finans.dep.no”.

Med hilsen

Jan Bjørland e.f.
ekspedisjonssjef

Tore Mydske
avdelingsdirektør

Vedlegg – Finansdepartementets høringsnotat fra 1996 om opprydding i bestemmelser i penge-, kreditt- og valutalovgivningen mv

Høringsliste

Akademikerne
Aksjonærforeningen i Norge
Alle departementene
Arbeidsgiverforeningen for Skip og Offshorefartøyer
Banklovkommisjonen
Brønnøysundregistrene
Datatilsynet
De selvstendige kommunale pensjonskasser
Den norske Advokatforening
Den Norske Aktuarforening
Den norske Revisorforening
Det juridiske Fakultet, Universitetet i Bergen
Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Bergen
Det juridiske Fakultet, Universitetet i Oslo
Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo
Det juridiske Fakultet, Universitetet i Tromsø
Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Tromsø
Eiendomsmeglerforetakenes Forening
Finansforbundet
Finansieringsselskapenes forening
Finansnæringens Hovedorganisasjon
Folketrygdfondet
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Handels- og Servicenæringenes Hovedorganisasjon
Handelshøyskolen BI
Kommunenes Sentralforbund
Konkurransetilsynet
Kredittilsynet
Landsorganisasjonen i Norge
Likestillingsombudet
Nord Pool ASA
Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening
Norges Bank
Norges Bondelag
Norges Eiendomsmeglerforbund
Norges Fondsmeglerforbund
Norges Handelshøyskole
Norges Ingeniørorganisasjon
Norges Juristforbund
Norges Kommunerevisorforening
Norges Kooperative Landsforening
Norges Rederiforbund
Norges Skogeierforbund
Norsk Bedriftsforbund
Norsk Helse- og Sosialforbund
Norsk Investorforum
Norsk Tillitsmann ASA
Norske Boligbyggelags Landsforbund
Norske Finansanalytikeres Forening
Norske Finansmegleres Forening
Norske Forsikringsmegleres Forening
Norske Kredittopplysningsbyråers Forening
Norske Pensjonskassers Forening
Norske Siviløkonomers Forening
NOS Clearing ASA
NTL-Skattv/sekretær Erling Broen
Næringslivets Hovedorganisasjon
Oljeindustriens Landsforening
Oslo Børs
Regjeringsadvokaten
Riksadvokaten
Riksrevisjonen
Rikstrygdeverket
Sjøassurandørenes Centralforening
Skattebetalerforeningen
Skattedirektoratet
Skatterevisorenes Forening
Sparebankforeningen i Norge
Statistisk Sentralbyrå
Stortingets ombudsmann for forvaltningen
Toll- og avgiftsdirektoratet
Verdipapirfondenes Forening
Verdipapirsentralen
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund
Økokrim

Til toppen