Høring - Om endringer i sentralbankloven og opphevelse av valutaloven og penge- og kredittreguleringsloven

Resultat: Ot.prp. nr. 81 (2002-2003) Om lov om endringer i sentralbankloven og finansieringsvirksomhetsloven og om opphevelse av valutareguleringsloven og penge- og kredittreguleringsloven

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

  • Høringsfrist: 15.02.2003
  • Sendt på høring 18.01.2003
  • Høringsuttalelser blir fortløpende publisert i pdf-format