Høring om etablering av Sentre for fremragende utdanning (SFU)

Universitets- og høgskolerådet har etter oppdrag fra Kunnskapsdepartementet levert en utredning om etablering av Sentre for fremragende utdanning (SFU). Utredningen sendes nå på høring for å få et best mulig grunnlag for å tildele slik senterfunksjon. Lærerutdanning skal være pilotprosjekt for slike sentra. Høringsfrist 21.12.09.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 21.12.2009

Universitets- og høgskolerådet har etter oppdrag fra Kunnskapsdepartementet levert en utredning om etablering av Sentre for fremragende utdanning (SFU). Utredningen sendes nå på høring for å få et best mulig grunnlag for å tildele slik senterfunksjon. Lærerutdanning skal være pilotprosjekt for slike sentra.
(18.09.2009)

------------------------------------------------------------------------------------------

Dokumentene i saken (i PDF-format):


Høringsbrev inkl. liste over høringsinstanser (PDF-fil)

Høringsnotat – "Utredning om etablering av Sentre for fremragende utdanning (SFU)" (PDF-fil)

Høringsbrevet vil også kunne leses i HTML-format ved å navigere i menyen ovenfor. Ved å bruke menyen vil du også kunne lese høringsuttalelser som mottas. Disse vil bli publisert i PDF-format etter hvert som de kommer inn til departementet.

Uttalelser som mottas etter høringsfristens utløp vil i utgangspunktet ikke bli publisert. Hvorvidt en høringsuttalelse er publisert eller ikke, har ingen betydning med hensyn til hvordan den vil bli vurdert i departementets videre behandling av saken.

For å kunne lese PDF-filer, må du ha installert Adobe Reader på din maskin. Programmet er gratis og kan lastes ned fra http://get.adobe.com/no/reader/

Resultat av høringen: Sentre for fremragende utdanning (SFU)

Vår ref.: 200801865

Høring om etablering av Sentre for fremragende utdanning (SFU)

Kunnskapsdepartementet (KD) ba i brev av 26.09.08 Universitets- og høgskolerådet (UHR) om å utrede forslaget om etablering av sentre for fremragende undervisning (SFU). En arbeidsgruppe ledet av professor Kirsten Hofgaard Lycke leverte sin utredning 15. juni 2009. Utredningen finnes på UHRs hjemmeside:
http://www.uhr.no/documents/SFU_Utredning_spesielt_for_styret_180609.pdf.
KD sender med dette arbeidsgruppens forslag på høring.

I St.meld. nr. 11 (2008-2009) Læreren – rollen og utdanningen sa KD følgende: 
”Departementet vil etablere ett til to sentre for fremragende undervisning i lærerutdanningene. Hensikten er – i tråd med forslag fra Stjernø-utvalget – å stimulere til høy kvalitet i undervisningen, utvikle gode læringsmiljøer og formidle god praksis, jf. omtale i kapittel 6.3. I første omgang skal dette være et pilotprosjekt som kan være en modell som kan gjelde også andre profesjonsutdanninger.” KD planlegger iverksetting av et slikt pilotprosjekt for lærerutdanning i 2010.

Høringsbrev og liste over høringsinstanser ligger på Kunnskapsdepartementets internettsider på www.regjeringen.no. Høringsuttalelsene må være departementet i hende senest mandag 21. desember 2009. Departementet ber om at høringsuttalelser sendes elektronisk til postmottak@kd.dep.no. Av hensyn til publisering av høringsuttalelsene på www.regjeringen.no og gjenbruk av tekst er det ønskelig å motta uttalelsene i PDF-format, men ikke som skannede filer.
 
Det vil bli arrangert en høringskonferanse tirsdag 10. november 2009, på Gardermoen (Radisson SAS Airport Hotel). Målgruppen for konferansen er ledelsen ved universiteter og høyskoler samt faglig ansatte som har forskning på høyere utdanning som arbeidsfelt. Høgskolen i Akershus har påtatt seg ansvaret for å arrangere konferansen. Nærmere informasjon om konferansen vil bli sendt fra HiAk i løpet av kort tid.     


Med hilsen

Gro Beate Vige (e.f.)
avdelingsdirektør
Hanne Krogh
seniorrådgiver 
 

Universiteter og høyskoler
Universitets- og høgskolerådet
Nettverk for private høyskoler
Forsvarets skolesenter
Politihøgskolen
Studentorganisasjoner (NSU, StL, ANSA)
Senter for internasjonalisering av høyere utdanning (SIU)

Norsk senter for Menneskerettigheter
Norsk Presseforbund
Steinerskolen i Norge
Sosialistisk opplysningsforbund
YS

Til toppen