Høring om forlengelse av midlertidige hjemler i helseberedskapsloven for å ivareta tilgangen til medisinsk utstyr og personlig verneutstyr

Helse- og omsorgsdepartementet foreslår i denne høringen å forlenge midlertidige hjemler som bidrar til å ivareta tilgangen til medisinsk utstyr og personlig verneutstyr under covid-19 i lov 23. juni 2000 nr. 56 om helsemessig og sosial beredskap (helseberedskapsloven). Bakgrunnen for forslaget er behov for hjemler til å gjøre tilpasninger og unntak fra gjeldende regelverk som følge av utbruddet av covid-19.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 19.04.2021

Vår ref.: 21/1281

Helse- og omsorgsdepartementet sender med dette på høring forslag om å forlenge midlertidige hjemler som bidrar til å ivareta tilgangen til medisinsk utstyr og personlig verneutstyr under covid-19 i lov 23. juni 2000 nr. 56 om helsemessig og sosial beredskap (helseberedskapsloven). Bakgrunnen for forslaget er behov for hjemler til å gjøre tilpasninger og unntak fra gjeldende regelverk som følge av utbruddet av covid-19.

Høringsfrist er 19. april 2021.

Høringsuttalelsene sendes fortrinnsvis digitalt gjennom departementets sider for høringer på regjeringen.no. Det er mulig å registrere seg, mellomlagre svaret og laste opp vedlegg. Det er også anledning til å sende høringssvar uten å registrere seg. Alle kan avgi høringsuttalelser.

Høringsinstansene bes om å vurdere om høringsnotatet bør sendes til underliggende etater eller virksomheter, tilknyttede virksomheter, medlemmer e.l. Uttalelser er som hovedregel offentlige etter offentleglova, og vil bli publisert.

Med hilsen

Jan Berg (e.f.)

avdelingsdirektør

 

 

Katrine S. Edvardsen Espantaleón

underdirektør

 

Forkortet høringsfrist

Departementene

 

De fylkeskommunale eldrerådene

Folkehelseinstituttet

Forbrukerrådet

Fylkesrådet for funksjonshemmede

Helsedirektoratet

Helse- og sosialombudet i Oslo

Helseøkonomiforvaltningen (HELFO)

Landets fylkesmenn

Landets pasient- og brukerombud

Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten (Helseklage)

Regelrådet

Regjeringsadvokaten

Riksrevisjonen

Sametinget

Sivilombudsmannen

Statens helsetilsyn

Statens legemiddelverk

Sysselmannen på Svalbard

 

Statsforvalterne

Landets kommuner

 

Landets helseforetak

Landets regionale helseforetak

 

Akademikerne

Allmennlegeforeningen

Apotekforeningen

Apotekgruppen

Bandasjistenes næringspolitiske utvalg

Den Norske Jordmorforening

Den norske legeforening

Den norske tannlegeforening

 

Fagforbundet

Farma Norge

Fellesorganisasjonen (FO)

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO)

Kreftforeningen

KS

Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke (LHL)

Landsorganisasjonen i Norge (LO)

Legemiddelgrossistforeningen

Legemiddelindustrien

Legemiddelparallellimportørforeningen

Melanor

Mental Helse Norge

Nasjonalforeningen for folkehelsen

Norges Farmaceutiske Forening

Norges Handikapforbund

Norsk Ergoterapeutforbund

Norsk Forbund for Utviklingshemmede

Norsk Farmasøytisk Selskap

Norsk Kiropraktorforening

Norsk Manuellterapeutforening

Norsk Medisinaldepot AS

Norsk Pasientforening

Norsk Psykologforening

Norsk sykehus- og helsetjenesteforening (NSH)

Norsk sykepleierforbund

Norsk Tjenestemannslag (NTL)

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)

Parat Helse

Pårørendealliansen

Pårørendesenteret

Rusmisbrukernes interesseorganisasjon (RIO)

Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO)

Unio

Virke

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)