Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Høring om forskriftsregler om behandling av sikkerhetssaker

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 14.10.2013

Vår ref.: 13/5999 - SBO

Justis- og beredskapsdepartementet sender med dette på høring et forslag til nye regler i utlendingsforskriften om behandling av utlendingssaker som berører grunnleggende nasjonale interesser eller utenrikspolitiske hensyn (sikkerhetssaker).

I Prop. 141 L (2012-2013) Endringer i utlendingsloven mv. (behandling av sikkerhetssaker) foreslo Justis- og beredskapsdepartementet nye saksbehandlingsregler for sikkerhetssaker. Lovforslaget ble vedtatt og sanksjonert 21. juni 2013, jf. Lovvedtak 125 (2012–2013), og planlegges satt i kraft samtidig med de foreslåtte forskriftsendringene.

I det vedlagte høringsnotatet foreslås et eget kapittel 19A i utlendingsforskriften, med tittelen Særskilte regler for saker som berører grunnleggende nasjonale interesser eller utenrikspolitiske hensyn. I tillegg til at enkelte bestemmelser foreslås opphevet eller flyttes til det nye kapitlet, omfatter endringsforslagene blant annet

  • Retningslinjer for de vurderinger Politiets sikkerhetstjeneste (PST) og Utenriksdepartementet skal avgi til Utlendingsdirektoratet (UDI)
  • Vilkår for å kunne bli oppnevnt som særskilt advokat
  • Regler om den særskilte advokatens tilgang til bevis
  • Regler for dokumenthåndtering, rettsmøter og vitneføring i domstolsbehandlingen
  • Nærmere regulering av kommunikasjon mellom den særskilte advokaten, utlendingen og dennes ordinære prosessfullmektig
  • Overgangsregler

Liste over høringsinstanser følger vedlagt. Vi ber høringsinstansene vurdere om forslaget også bør forelegges underliggende organer mv. som ikke er oppført på lista. Høringsbrevet er også tilgjengelig elektronisk på regjeringen.no/jd.

Etter departementets syn er det svært viktig at de vedtatte lovendringene og de foreslåtte forskriftsreglene kan tre i kraft så snart som mulig. Departementet har derfor funnet det nødvendig med en kort høringsfrist.

Høringsfristen er 14. oktober 2013.

Merknader til forslaget bes sendt Justis- og beredskapsdepartementet, Innvandringsavdelingen, Postboks 8005 Dep, 0030 Oslo. Det er ønskelig at merknadene også sendes elektronisk i Word-format (ikke som PDF-fil) til siugurd.bordvik@jd.dep.no og kenneth.baklund@jd.dep.no.

Spørsmål kan rettes til ovennevnte e-postadresser, eller på tlf. 22 24 52 04 (rådgiver Sigurd Bordvik) eller 22 24 71 77 (fagdirektør Kenneth A. Baklund).

 

Med hilsen

 

Terje Sjeggestad (e.f.)
ekspedisjonssjef

                                                                                          Kenneth A. Baklund
                                                                                          fagdirektør

Primærliste

 

Alle departementene

 

Arbeids- og velferdsdirektoratet (NAV)

Barneombudet

Borgarting lagmannsrett

Datatilsynet

Domstolsadministrasjonen

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi)

Likestillings- og diskrimineringsombudet

Nasjonalt identitets- og dokumentasjonssenter (NID)

Norad

Oslo tingrett

Politidirektoratet (POD)

Politiets Sikkerhetstjeneste (PST)

Regjeringsadvokaten

Riksadvokaten

Språkrådet

Stortingets ombudsmann for forvaltningen

Universitetene

Utlendingsdirektoratet (UDI)

Utlendingsnemnda (UNE)

Økokrim

 

Fylkesmennene

 

Advokatforeningen

Akademikerne

Amnesty International Norge

Antirasistisk Senter

Arbeiderpartiet

Arbeidsgiverforeningen Spekter 

Bispedømmene (11 stykker)

Demokratene

Den norske dommerforening

Den norske kirke – Kirkerådet

Det liberale folkepartiet

Fagforbundet

Faglig forum for kommunalt flyktningarbeid

Flyktninghjelpen

Fremskrittspartiet

Helsingforskomiteen

Hovedorganisasjonen Virke

Human Rights Service (HRS)

Høyre

Innvandrernes Landsorganisasjon (INLO)

International Organization for Migration (IOM)

Islamsk Råd

Juridisk Rådgivning for Kvinner (JURK)

Juss-Buss 

Jussformidlingen

Kontaktutvalget mellom innvandrerbefolkningen og myndighetene (KIM)

Kontoret for fri rettshjelp

Kristelig Folkeparti

Kristent Interkulturelt Arbeid (KIA)

Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon (KS)

Kystpartiet

Landsorganisasjonen i Norge (LO)

Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU)

Miljøpartiet De grønne

MiRA Ressurssenter for innvandrer- og flyktningkvinner

Norges Juristforbund

Norges Kommunistiske Parti

Norges politilederlag

Norsk Folkehjelp

Norsk Innvandrerforum

Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS )

Norsk senter for menneskerettigheter (SMR)

Norsk Tjenestemannslag (NTL)

Næringslivets hovedorganisasjon (NHO)

Organisasjonen mot offentlig diskriminering (OMOD)

Pensjonistpartiet

Peoplepeace

Politiets Fellesforbund

Politijuristene

PRESS – Redd Barna Ungdom

Redd Barna

Rettspolitisk forening

Røde Kors

Rødt

Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn

Selvhjelp for innvandrere og flyktninger (SEIF)

Seniorsaken

Senterpartiet

SOS Rasisme

Sosialistisk Venstreparti

UNHCR Stockholm

Unio – Hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede

Universitetene

Venstre

Vergeforeningen

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)

  

Til toppen