Høringer

Høring om gjennomføring av Direktiv (EU) 2018/957 om endringer i utsendingsdirektivet

Arbeids- og sosialdepartementet sender med dette på høring vedlagte forslag til endringer i forskrift om utsendte arbeidstakere, som følge av at Direktiv (EU) 2018/957 om endringer i utsendingsdirektivet skal gjennomføres i norsk rett.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 01.11.2020

Vår ref.: 20/2844

Arbeids- og sosialdepartementet sender med dette på høring vedlagte forslag til endringer i forskrift om utsendte arbeidstakere, som følge av at Direktiv (EU) 2018/957 om endringer i utsendingsdirektivet skal gjennomføres i norsk rett.

Utsendingsdirektivet (96/71) er gjennomført i norsk rett ved arbeidsmiljøloven og forskrift om utsendte arbeidstakere. Direktivet innebærer at statene skal gjøre gjeldende og håndheve sine nasjonale regler om visse arbeids- og ansettelsesvilkår overfor utsendte arbeidstakere.

Endringsdirektivet (2018/957) ble vedtatt i EU i juni 2018, med et overordnet mål om å sørge for større grad av likebehandling mellom utsendte arbeidstakere og vertsstatens egne arbeidstakere. Direktivet fastsetter en rekke endringer i utsendingsdirektivet, blant annet nytt lønnsbegrep, nye regler om arbeids- og ansettelsesvilkår ved langvarig utsending, og presisering av reglene om arbeids- og ansettelsesvilkår ved utsending av arbeidstakere i bemanningsforetak.

Departementet foreslår endringer i forskriften for utsendte arbeidstakere som anses nødvendige for å oppfylle direktivforpliktelsene, herunder nye bestemmelser om langvarig utsending, om beregning av lønn/godtgjørelse/utgiftsdekning, og om utsendte arbeidstakere i bemanningsforetak.

Departementet ber om at høringsinstansene i den grad det anses nødvendig forelegger saken for underliggende etater og medlemsorganisasjoner.

Frist for å sende inn høringssvar er 1. november 2020.

Høringer er åpne, og alle kan sende innspill til oss. Høringsuttalelser bes sendes elektronisk ved bruk av den digitale løsningen for høringsuttalelse under "send inn høringssvar" nedenfor. 

Med hilsen

Ragnhild Nordaas (e.f.)
ekspedisjonssjef

Ingrid Finsland
fagdirektør

 • Akademikerne
 • Arbeids- og velferdsdirektoratet
 • Arbeidsgiverforeningen Spekter
 • Arbeidsretten
 • Arbeidstilsynet
 • Barne- og familiedepartementet
 • Datatilsynet
 • Finansdepartementet
 • Forsvarsdepartementet
 • Helse- og omsorgsdepartementet
 • Hovedorganisasjonen Virke
 • Justis- og beredskapsdepartementet
 • Klima- og miljødepartementet
 • Kommunal- og moderniseringsdepartementet
 • Kommunesektorens organisasjon KS
 • Kulturdepartementet
 • Kunnskapsdepartementet
 • Landbruks- og matdepartementet
 • Landsorganisasjonen i Norge
 • Nærings- og fiskeridepartementet
 • Næringslivets hovedorganisasjon
 • Olje- og energidepartementet
 • Petroleumstilsynet
 • Regelrådet
 • Riksmekleren
 • Samferdselsdepartementet
 • Skattedirektoratet
 • Unio
 • Utenriksdepartementet
 • Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund