Forsiden

Høring om klargjøring av virkeområdet til ordningen med regionale verneombud i hotell- og restaurantbransjen og renholdsbransjen

Arbeids- og sosialdepartementet sender med dette en endring av virkeområdet til ordningen med regionale verneombud i hotell- og restaurantbransjen og renholdsbransjen på høring.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.09.2017

Vår ref.: 17/2358

Arbeids- og sosialdepartementet sender med dette en endring av virkeområdet til ordningen med regionale verneombud i hotell- og restaurantbransjen og renholdsbransjen på høring.

Departementet ber om at høringsinstansene vurderer om saken bør sendes til underliggende etater eller virksomheter, medlemsorganisasjoner, foreninger eller lignende.

Frist for å sende inn høringssvar er 1. september 2017.

Les og svar på høringen her: www.regjeringen.no/2564189

Høringer er åpne, og alle kan sende innspill til oss. Vi ber om at høringssvar sendes inn digitalt ved å bruke skjemaet for høringssvar på regjeringen.no

Med hilsen

Rune Ytre-Arna (e.f.)
avdelingsdirektør

Marianne Foldøy Byberg
rådgiver

AFF AS
Akademikerne
Aksjonærforeningen
ALT c/o Industri Energi
Apotekforeningen
Arbeiderbevegelsens Arbeidsgiverforening
Arbeids- og velferdsdirektoratet
Arbeidsforskningsinstituttet
Arbeidsgiverforeningen Spekter
Arbeidssamvirkenes Landsforening (ASVL)
Arbeidsmiljøsenteret
Arbeidsretten
Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet
Bedriftsforbundet
Delta
Den Norske Advokatforening
Den norske jordmorforening
Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon
Direktoratet for arbeidstilsynet
Finans Norge
Finansdepartementet  
Fondet for regionale verneombud i hotell, restaurant og renhold
Fondet for regionale verneombud i bygge- og anleggsbransjen
Forskningsinstituttet IRIS
Forskningsstiftelsen Fafo
Forsvarsdepartementet
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon
Handelshøyskolen BI Oslo
Institutt for offentlig rett (UIO)
Institutt for privatrett (UIO)
Institutt for samfunnsforskning
Juridisk rådgivning for kvinner (JURK)
Juss-Buss  
Jussformidlingen i Bergen 
Justis- og beredskapsdepartementet  
KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon
Klima- og miljøverndepartementet
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
KS
KS Bedrift
Kulturdepartementet
Kunnskapsdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Landsorganisasjonen i Norge
Lederne
Likestillings- og diskrimineringsombudet
Maskinentreprenørenes Forbund  
NITO
Norges Bondelag
Norges Farmaceutiske Forening
Norges Fleridrettsforbund
Norges Handelshøyskole
Norges Handikapforbund
Norges Kommunerevisorforbund
Norges Kvinne- og familieforbund 
Norges Lastebileierforbund
Norges Rederiforbund
Norges Skogeierforbund  
Norges Taxiforbund
Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Norsk Brannvernforening
Norsk Flygelederforening
Norsk Flygerforbund 
Norsk Flytekniker Organisasjon
Norsk Journalistlag
Norsk Kabinforening 
Norsk Kvinnesaksforening
Norsk Landbrukssamvirke 
Norsk Regnesentral
Norsk Sjøoffisersforbund
Norsk Skuespillerforbund
Norsk sosiologforening  
Norsk yrkeshygienisk forening
Norske Meierifolk Landsforening
Norskog
NTNU 
Nærings- og fiskeridepartementet
Næringslivets Hovedorganisasjon
Næringslivets sikkerhetsorganisasjon  
Olje- og energidepartementet
Oslo kommune
Pensjonistforbundet
Petroleumstilsynet
Private Barnehagers Landsforbund
Regelrådet
Regjeringsadvokaten
Revisorforeningen
Riksmekleren 
Samferdselsdepartementet
SAMFO Arbeidsgiverorganisasjon for samvirkeforetak 
Samfunns- og næringslivsforskning
SINTEF byggforsk
SINTEF Teknologi og samfunn
Sparebankforeningen i Norge 
Statens arbeidsmiljøinstitutt STAMI 
Statistisk Sentralbyrå
Stortingets ombudsmann for forvaltningen
Transportbrukernes Fellesorganisasjon
Transportøkonomisk institutt  
Unio
Utenriksdepartementet
Virke
Virke Produsentforening
YS