Høring om lov om Eldreombudet

Helse- og omsorgsdepartementet sender nå på høring forslag om lov om Eldreombudet, og følger dermed opp punktet i Granavolden-plattformen om at regjeringen ønsker å opprette et eget eldreombud etter modell av Barneombudet.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 06.12.2019

Vår ref.: 19/3727

Dette høringsnotatet inneholder forslag til lov om Eldreombudet som skal danne rammen for Eldreombudets arbeidsområde og virksomhet. Departementet foreslår at Eldreombudet skal bidra til å fremme eldres interesser, rettigheter og behov i samfunnet. Eldreombudet skal engasjere seg i forhold som berører eldres interesser på alle samfunnsområder. Eldreombudet vil være selvstendig og faglig uavhengig. Regjeringen har bestemt at det nye Eldreombudet skal lokaliseres i Ålesund.

Høringssvar
Høringssvar kan avgis digitalt på våre nettsider. Høringsinstansene kan registrere seg, mellomlagre svaret og laste opp vedlegg. Høringsinstansene kan også sende høringssvar uten å registrere seg. Alle kan avgi høringsuttalelse. Uttalelser er som hovedregel offentlige etter offentleglova og vil bli publisert.

Henvendelser kan rettes til postmottak@hod.dep.no.

Frist for å avgi høringsuttalelse er 6. desember 2019.

Med hilsen

Elin Anglevik (e.f.)
avdelingsdirektør
                                                                   Benedicte Mørkved Larsen
                                                                   seniorrådgiver

Departementene

Sámediggi  - Sametinget

Landets fylkesmenn

Syselmannen  på Svalbard

Landets fylkeskommuner

Landets kommuner

Longyearbyen lokalstyre

Arbeids- og velferdsdirektoratet  (AV-dir og NAV)

Barne- ungdoms- og familedirektoratet (Bufdir)

Barneombudet

Datatilsynet

Direktoratet for arbeidstilsynet

Direktoratet for e-helse

Folkehelseinstituttet

Forbrukerombudet

Forbrukerrådet

Helsedirektoratet

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

Jernbanedirektoratet

Kystverket

Landets pasient- og brukerombud

Likestillings- og diskrimineringsombudet

Likestillings- og diskrimineringsnemnda

Luftfartstilsynet

Mattilsynet

Medietilsynet

Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten

Norges forskningsråd

Norsk institusjon for menneskerettigheter (NIM)

Regelrådet

Regjeringsadvokaten

Riksadvokaten

Riksrevisjonen

Sjøfartsdirektoratet

Statens ombudsmann for forvaltningen

Statens arbeidsmiljøinstitutt

Statens helsetilsyn

Statens legemiddelverk

Trygderetten

Direktoratet for forvaltning og ikt (Difi)

Vegdirektoratet

Kommunesektorens organisasjon (KS)

Galdu kompetansesenter for urfolks rettigheter

Norsk rådmannsforum

Landets universiteter og høgskoler

Landets sentre for omsorgsforskning (Senter for omsorgsforskning Midt-Norge, -Nord-Norge, -Sør, -Vest, -Øst)

Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse

Velferdsforskningsinstituttet Nova ved OsloMet

By- og regionforskningsinstituttet Nibr ved OsloMet

Sintef

SIFO (Statens institutt for forbruksforskning)

Norsk selskap for aldersforskning (post@aldersforsk.no)

Landets regionale helseforetak  

Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid

Kompetanse Norge

Senter for seniorpolitikk

Design og arkitektur Norge (DOGA)

Distriktssenteret

RO-Ressurssenteret for omstilling i kommunen

Teknologirådet

IKT-Norge

Den Norske Dataforening

Husbanken

Mediebedriftenes landsforening

Norsk kulturråd

IT-Funk

Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn

Rådet for et aldersvennlig Norge, c/o Helsedirektoratet

De kommunale eldrerådene /ved landets kommuner

De fylkeskommunale eldrerådene /ved landets fylkeskommuner

De kommunale rådene for funksjonshemmede

De fylkeskommunale rådene for funksjonshemmede

Pensjonistforbundet

Senior Norge

Pårørendealliansen

Pårørendesenteret

Seniornett Norge

Nasjonalforeningen for folkehelsen

Norske kvinners sanitetsforening

Norges Kvinne- og familieforbund

Norges Røde Kors

Mental helse Norge

Norges Blindeforbund

Norges Døveforbund

Norges Handikapforbund (NHF)

Norsk forening for slagrammede

Hørselshemmedes Landsforbund

SAFO Samarbeidsrådet for funksjonshemmedes organisasjoner

FFO - Funksjonshemmedes fellesorganisasjon

Norsk revmatikerforbund

Verdighetssenteret

Norsk pasientforening

Blå Kors

Kirkens bymisjon

Frelsesarmeen

Kirkens SOS

Innvandrernes Landsorganisasjon (INLO)

Norsk Innvandrerforum

Organisasjonen mot offentlig diskriminering (OMOD)

FRI Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold

Skeiv verden

Frivillighet Norge

Folkehelseforeningen

Trygg trafikk

BaneNor

Avinor  

Ruter AS

Den norske Advokatforening

LO (inkl. Fagforbundet)

Akademikerne (inkl. Legeforeningen, Psykologforeningen, Tekna)

Unio (Sykepleierforbundet, Fysio)

YS

Norske Arkitekters landsforbund (NAL)

NHO

Arbeidsgiverforeningen Spekter

Hovedorganisasjonen Virke

Finans Norge

Bedriftsforbundet