Høring om medvirkeransvar i aksjeselskap

Frist: 07.02.2005

Justisdepartementet sender på høring en utredning av dr. juris Magnus Aarbakke om medvirkeransvar og identifikasjonsansvar i aksje- og allmennaksjeselskapsforhold. (6.12)

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 07.02.2005

Vår ref.: 2004/07050

Høringsbrev


 


Deres ref

Vår ref

Dato

 

2004/07050 EP TOF/TKE/an

06.12.2004Høring – Medvirkeransvar og identifikasjonsansvar i aksje- og allmennaksjeselskapsforhold

Justisdepartementet sender med dette på høring en utredning av dr. juris Magnus Aarbakke på oppdrag av departementet med tittelen ”Medvirkeransvar og identifikasjonsansvar i aksje- og allmennaksjeselskapsforhold”.

Utredningen har sin bakgrunn i Stortingets behandling av Ot.prp. nr. 23 (1996-97) Om lov om aksjeselskaper (aksjeloven) og lov om allmennaksjeselskaper (allmennaksjeloven) som ledet frem til vedtakelsen av aksjeloven og allmennaksjeloven. Regjeringen foreslo i nevnte proposisjon bestemmelser om medvirkeransvar for den som forsettlig eller uaktsomt medvirker til at et styremedlem begår en ansvarsbetingende feil under utføring av vervet, jf. § 17-2 i de to lovforslagene. Justiskomiteens flertall gikk i mot de foreslåtte bestemmelsene, og ba i stedet departementet gjennomføre en bred vurdering av spørsmålet og legge frem forslag til lovregulering på området i forbindelse med evalueringen av aksjelovene, jf. Innst. O. nr. 80 (1996-97) s. 29.

Lovforslagene fremgår av punkt 5 i utredningen. Vi ber om høringsinstansenes synspunkter på lovforslagene og de spørsmål som vurderes ellers i utredningen.

Aarbakke har ikke vurdert mulige økonomiske, administrative og andre vesentlige konsekvenser av de forslagene som fremsettes. Departementet legger til grunn etter en foreløpig vurdering at forslagene ikke vil få konsekvenser av betydning for det offentlige. Det antas videre at forslagene heller ikke vil medføre vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for næringslivet. Departementet ber om høringsinstansenes syn.

En liste over adressatene er vedlagt brevet her. Vi ber om at adressatene vurderer om høringsnotatet bør forelegges for underliggende etater eller andre som ikke står på adresselisten. Flere eksemplarer av utredningen kan fås ved henvendelse til Justisdepartementets lovavdeling, postboks 8005 Dep, 0030 Oslo, tlf. 22 24 53 99 eller 22 24 53 63.

Vi ber om høringsuttalelser innen 7. februar 2004. Uttalelsene sendes til Justisdepartementets lovavdeling. Vi ber om at uttalelsene om mulig også sendes på e-post til adressen thomas.keiserud@jd.dep.no.


Med hilsen

Inge Lorange Backer e.f.
ekspedisjonssjef

 

Thomas Keiserud
rådgiver

 • Alle departementene
 • Banklovkommisjonen
 • Brønnøysundregistrene
 • Folketrygdfondet
 • Forbrukerombudet
 • Forbrukerrådet
 • Konkurransetilsynet
 • Kredittilsynet
 • Norges Bank
 • Regjeringsadvokaten
 • Riksadvokaten
 • Riksrevisjonen
 • Statens forurensningstilsyn
 • Statistisk sentralbyrå
 • Stortingets ombudsmann for forvaltningen
 • ØKOKRIM
 • Akademikerne
 • AksjeNorge
 • Aksjonærforeningen i Norge
 • Den Norske Advokatforening
 • Den norske Revisorforening
 • Det norske Veritas
 • Eiendomsmeglerforetakenes forening
 • Finansforbundet
 • Finansieringsselskapenes Forening
 • Finansnæringens Hovedorganisasjon
 • Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon
 • Handelshøyskolen BI
 • Kommunenes Sentralforbund
 • Landsorganisasjonen i Norge
 • Miljøstiftelsen Bellona
 • Norges Autoriserte Regnskapsføreres forening
 • Norges Fondsmeglerforbund
 • Norges Handelshøyskole
 • Norges Ingeniørorganisasjon
 • Norges Juristforbund
 • Norges Kreditorforbund
 • Norges Miljøvernforbund
 • Norges Naturvernforbund
 • Norges Rederiforbund
 • Norske Finansanalytikeres Forening
 • Norske Forsikringsmegleres Forening
 • Norske Inkassobyråers Forening
 • Norske Kommunale Regnskapskontrollørers Forbund
 • Norske Skatterevisorers Landsforening
 • Norske Siviløkonomers Forening
 • Norsk Investorforum
 • Norsk senter for menneskerettigheter
 • Næringslivets Hovedorganisasjon
 • Oppgaveregisteret
 • Oslo Børs
 • Sparebankforeningen i Norge
 • Tekna – Teknisk-naturvitenskapelig forening
 • Universitetet i Bergen, Det juridiske fakultet
 • Universitetet i Oslo, Det juridiske fakultet
 • Universitetet i Tromsø, Det juridiske fakultet
 • Verdipapirfondenes Forening
 • VPS ASA
 • Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund