Forsiden

Høring om miljø og helse i barnehager og skoler

Helse- og omsorgsdepartementet sender nå på høring forslag om ny forskrift om miljø og helse i barnehager, skoler og skolefritidsordninger. Den nye forskriften vil i stor grad bestå av en oppdatering av og språklige justeringer i de materielle kravene i gjeldende forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler mv, og noen mindre endringer i de prosessuelle kravene for å få et mer helhetlig regelverk.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 30.12.2019

Vår ref.: 19/3950

Høring om miljø og helse i barnehager og skoler

Helse- og omsorgsdepartementet sender nå på høring forslag om ny forskrift om miljø og helse i barnehager, skoler og skolefritidsordninger. Den nye forskriften vil i stor grad bestå av en oppdatering av og språklige justeringer i de materielle kravene i gjeldende forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler mv, og noen mindre endringer i de prosessuelle kravene for å få et mer helhetlig regelverk.

I høringsnotatet foreslås det blant annet

  • tydeligere krav til helsemessig tilfredsstillende drift mht. miljøfaktorer og til utforming av uteområder og lokaler og forebygging av skader, ulykker og alvorlige hendelser,
  • at SFO og leksehjelpordninger inkluderes i forskriftens virkeområde,
  • at godkjenningskravet erstattes av krav om oppstartsgodkjenning og vedlikeholdsplan,
  • krav om internkontroll etter modell av i internkontrollbestemmelsen i ny kommunelov,
  • krav om tilstrekkelig tid og ro til å spise, og
  • en tydeligere bestemmelse om kommunens oppfølging av henvendelser som bygger på folkehelselovens tilsynssystem, men som er bedre harmonisert med sektorregelverket.

Høringssvar

Høringssvar kan avgis digitalt på våre nettsider. Høringsinstansene kan registrere seg, mellomlagre svaret og laste opp vedlegg. Høringsinstansene kan også sende høringssvar uten å registrere seg. Alle kan avgi høringsuttalelse. Uttalelser er som hovedregel offentlige etter offentleglova og vil bli publisert.

Henvendelser kan rettes til postmottak@hod.dep.no.

Frist for å avgi høringsuttalelse er 30. desember 2019.

Med hilsen

 

Elin Anglevik (e.f.)

avdelingsdirektør

 

 

Benedicte Mørkved Larsen

seniorrådgiver

 

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer

 

Kommunene

Departementene

Fylkeskommunene

Fylkesmennene

Abelia – Forum for friskoler

Akademikerne

Antirasistisk senter

Arbeidsgiverforeningen Spekter

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Barneombudet

Barnevakten

Blå kors

Brønnøysundregisteret

Datatilsynet

Delta

Direktoratet for arbeidstilsynet

Direktoratet for byggkvalitet

Dysleksi Norge

Elevorganisasjonen

Espira

FAFO Institutt for arbeidslivs- og velferdsforskning

Fagforbundet

Fellesorganisasjonen

Folkehelseinstituttet

Forandringsfabrikken

Forbrukertilsynet

Forbrukerrådet

Foreldrenettverk mot mobbing

Foreldreutvalget for barnehager

Foreldreutvalget for grunnskolen

Foreningen mobbing i skolen

Forskerforbundet

FRI Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold

Frittstående skoler (godkjent etter friskoleloven)

Funksjonshemmedes fellesorganisasjon

Handikappede barns foreldreforening

Helsedirektoratet

Statens helsetilsyn

Human-Etisk forbund

Husbanken

Høgskoler

Hørselshemmedes barns organisasjon

Hørselshemmedes landsforbund

Innvandrernes landsorganisasjon

Institutt for samfunnsforskning

Kanvas

Kirkelig pedagogisk senter

Kirklig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon

Kliniske ernæringsfysiologers forening

Kompetanse Norge

Kristent Pedagogisk Forum

Kristne Friskolers Forbund

KS

Kvinnefronten

Landets universiteter

Landsforeningen for barnevernsbarn

Landsorganisasjonen i Norge

Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner

Lederne

Likestillings- og diskrimineringsombudet

Likestillingssenteret

Longyearbyen lokalstyre

Lykkelige barn

Lærernes Yrkesforbund

Læringsmiljøsenteret UiS

Læringsverkstedet

Mattilsynet

Mental helse ungdom

Miljødirektoratet

MOT

Multikulturelt Initiativ- og Ressursnettverk

NAFO - Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring

Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen

Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning

Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet

Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge NUBU

Nettverk for miljørettet folkehelsearbeid, NEMFO

NHO - Næringslivets hovedorganisasjon

Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning

Norges blindeforbund

Norges bygdekvinnelag

Norges Døveforbund

Norges forskningsråd

Norges handikapforbund

Norges idrettsforbund

Norges kvinne- og familieforbund

Norges Montessoriforbund

Norgsk sykepleierforbund

Norsk forbund for utviklingshemmede

Norsk Foreldrelag for Funksjonshemmede

Norsk fosterhjemsforening

Norsk innvandrerforum

Norsk kommunalteknisk forening, NKF

Norsk leirskoleforening

Norsk Lektorlag

Norsk Montessoriforbund

Norsk senter for barneforskning

Norsk studentorganisasjon

Norske Fag- og Friskolers Landsforbund

Norske Kveners Forbund

Norske Samers Riksforbund

Odin-stiftelsen

Organisasjonen mot offentlig diskriminering

Private barnehagers landsforbund

Redd Barna

REFORM ressurssenter for menn

Regelrådet

Riksrevisjonen

Røde Kors

Rådet for psykisk helse

Rådgiverforum Norge

Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner

Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn

Sámediggi/Sametinget

Senter for IKT i utdanningen

Senter for samisk i opplæringa

Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter

Sentralledelsen for fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker

Sex og politikk

Sivilombudsmannen

Skeiv ungdom

Skolelederforbundet

Skolenes landsforbund

Språkrådet

Statens arbeidsmiljøinstitutt

Statens institutt for forbruksforskning

Statistisk sentralbyrå

Statped

Steinerbarnehagene Norge

Steinerskoleforbundet

Steinerskolenes foreldreforbund

Stiftelsen barnas rettigheter

Stopp mobbingen

Sysselmannen på Svalbard

Taterne/Romanifolkets Menneskerettighetsforening (TRM)

Trygge barnehager

Tvillingforeldreforeningen

Unge funksjonshemmede

Uni Research Helse

UNICEF Norge

Unio

Universitets- og høgskolerådet

Utdanningsdirektoratet

Utdanningsforbundet

Utlendingsdirektoratet

Velferdsforskningsinstituttet – NOVA

Virke

Voksenopplæringsforbundet

YS