Høring om gjennomføring av ny forordning nr. 2017/2394 om samarbeid mellom nasjonale myndigheter med ansvar for håndheving av forbrukervernlovgivning (CPC-forordningen) i kringkastingsloven

Forslag til gjennomføring i kringkastingsloven må ses i sammenheng med forslag fra daværende Barne- og likestillingsdepartementet som våren 2018 sendte ut et høringsnotat om gjennomføring av CPC-forordningen i en rekke andre lover.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 18.06.2019

Vår ref.: 16/4759-

Kulturdepartementet sender med dette på høring forslag til nødvendige lovendringer for gjennomføring av ny forordning (EU) 2017/2394 om samarbeid mellom nasjonale myndigheter med ansvar for håndheving av forbrukervernlovgivning (CPC-forordningen) i kringkastingsloven.

Daværende Barne- og likestillingsdepartementet sendte våren 2018 ut et høringsnotat om gjennomføring av CPC-forordningen i en rekke andre lover. Høringsfristen var 28. september 2018. Forslag til gjennomføring i kringkastingsloven må ses i sammenheng med dette forslaget. BLDs høringsnotat er tilgjengelig her: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing---handheving-av-forbrukerlovgivning/id2605877/?expand=horingsnotater.

Høringsfristen er 6 uker. Den korte fristen er begrunnet med at det er ønskelig at forslag til lovendringer i høringsnotatet kan fremmes for Stortinget sammen med de øvrige lovendringer Barne- og familiedepartementet vil foreslå.

Høringsuttalelser kan avgis digitalt. Høringsinstanser kan registrere seg, mellomlagre en uttalelse og laste opp vedlegg.
Høringsinstansene kan også sende inn høringssvar uten å registrere seg. Alle kan avgi høringsuttalelse. Alle uttalelser er offentlige etter offentleglova og blir publisert, med mindre høringssvaret inneholder taushetsbelagt informasjon.

Høringsinstansene bes vurdere om saken bør sendes til underliggende etater eller virksomheter, tilknyttede virksomheter, medlemmer e.l.

Høringsfristen er 18. juni 2019.


Med hilsen

Øyvind Christensen (e.f.)
avdelingsdirektør


Harald Høiby
seniorrådgiver

Høringsinstanser:

Departementene

Arbeids- og sosialdepartementet

Barne- og familiedepartementet

Finansdepartementet

Forsvarsdepartementet

Helse- og omsorgsdepartementet

Justis- og beredskapsdepartementet

Klima- og miljødepartementet

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Kunnskapsdepartementet

Landbruks- og matdepartementet

Nærings- og fiskeridepartementet

Olje- og energidepartementet

Samferdselsdepartementet

Statsministerens kontor

Utenriksdepartementet

 

Offentlige etater og enheter

Barneombudet

Datatilsynet

Forbrukerombudet

Forbrukertilsynet

Medietilsynet

Medieklagenemnda

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet

Sivilombudsmannen

Språkrådet

 

Andre

Abelia

Akademikerne

Aller Media AS

Altibox AS

Amedia

Annonsørforeningen

Apple AB

Arbeidsgiverforeningen Spekter

Barneombudet

Barnevakten

Bedriftsforbundet

Bonnier Media

Dagbladet

Dagens Næringsliv

Den Norske Fagpresses Forening

Den norske filmskolen

Discovery Networks Norway

Egmont

Facebook Norway

Familie & Medier

Film & Kino

Filmparken AS

FilmReg

Foreningen Frikanalen

Forskningsrådet

FOX Networks Group Norway AS

Fritt Ord

Get

Google Norge

Gyro

HBO Nordic

Helsedirektoratet

Hovedorganisasjonen Virke

Høgskolen i Innlandet

Høgskulen i Volda

Hørselhemmedes landsforbund

IKT Norge

Innovasjon Norge

Institutt for informasjons- og medievitenskap, Universitetet i Bergen

Institutt for journalistikk

Institutt for medier og kommunikasjon, Universitetet i Oslo

Institutt for samfunnsforskning

Kabel Norge

Konkurransetilsynet

Kopinor

Kringkastingsringen

Kringkastingsrådet

KS - Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon

Landslaget for lokalaviser

Landsorganisasjonen i Norge

Lotteri- og stiftelsestilsynet

Mastiff Entertainment

Media City Bergen

Mediebedriftenes Landsforening

Mediehuset Nettavisen

Nordic Entertainment Group Norway AS

Monster Scripted A/S

NENT Group

Nordisk Film Distribution AS

Nordisk Film og TV AS

Norges handelshøyskole

Norges markedsføringsforbund

Norges televisjon AS

Norsk filmforbund

Norsk filminstitutt

Norsk IP-TV forbund

Norsk Journalistlag

Norsk kulturråd

Norsk lokalradioforbund

Norsk Presseforbund

Norsk Redaktørforening

Norsk Rikskringkasting AS

Norske filmbyråers forening

Norske Filmregissører

Norwaco

NRJ Norge AS

NTNU

Næringslivets Hovedorganisasjon

OsloMet

P4 Radio Hele Norge AS

Polaris media

RiksTV AS

Rubicon Tv

Sametinget

Schibsted ASA

Senter for rettsinformatikk

Sponsor- og eventforeningen

Strix Television

Teknologirådet

Telenor Broadcast

Telia

TV 2 AS

Universitetet i Bergen

Universitetet i Oslo

Universitetet i Stavanger

VG

Viasat AS

Virke Produsentforeningen

Yrkesorganisasjonenes sentralforbund