Høring om politisk fjernsynsreklame

Demokratifinansieringsutvalgets mandat ble utvidet til også å omfatte utredning av problemstillinger i tilknytning til en opplevelse av forbudet mot politisk reklame i Kringkastingsloven § 3-1 tredje ledd. Kultur-og kirkedepartementet bad i dette høringsbrevet om merknader til kapittel 8. De øvrige deler av innstilllingen ble sendt på høring av Moderniseringsdepartementet, jf . NOU 2004: 25.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 07.03.2005