Høring om regulering av konkurranse-, kunde- og ikke-rekrutteringsklausuler

Status: Under behandling

Høringsfrist: 01.11.2010

Vår ref.: 200903028

Høring om regulering av konkurranse-, kunde- og ikke-rekrutteringsklausuler

Arbeidsdepartementet sender med dette på høring vedlagte høringsnotat med forslag til ny regulering av overnevnte i arbeidsmiljøloven.

Saken har tidligere vært på høring i forbindelse med at advokatfirmaet Hjort DA på bestilling fra departementet utarbeidet en utredning om konkurranse-, kunde- og ikke-rekrutteringsklausuler høsten 2008. Utredningen ble i sin helhet sendt ut på høring sammen med en rekke andre forslag til endringer i arbeidsmiljøloven. Dette høringsbrevet er datert 30.10.2008 og er tilgjengelig på www.regjeringen.no/ad. Når det gjelder rettstilstanden i andre nordiske land vises det til forrige høringsnotat.

Det bes om at eventuelle høringsuttalelser sendes både per post til Arbeidsdepartementet, Postboks 8019 Dep., 0030 Oslo og elektronisk til postmottak@ad.dep.no.

Departementet ber om at høringsinstansene i nødvendig utstrekning forelegger saken for underliggende etater og medlemsorganisasjoner.
Høringssaken er tilgjengelig på www.regjeringen.no/ad.

Vi ber om høringsinstansenes merknader senest innen 1. november 2010.

Med hilsen
Ragnhild Nordaas (e.f.)
avdelingsdirektør

Martin Brandt
rådgiver 

 

Høring om endringer i arbeidsmiljøloven 30.10.08, med tidligere utredning om "Konkurranseklausuler, Kundeklausuler og ikke-rekrutteringsklausuler"

 

Høringsinstanser:

• Advokatfirmaet Hjort DA
• Akademikerne
• ALT
• Arbeiderbevegelsens Arbeidsgiverforening
• Arbeidersamvirkenes Landsforening
• Arbeidsforskningsinstituttet AS
• Arbeidsgiverforening Spekter
• Arbeidsmiljøsenteret
• Arbeidsretten
• Arbeidssøkerforbundet (AFO)
• Barne- og likestillingsdepartementet
• Bedriftsforbundet
• Chr. Michelsens Institutt for Videnskap og Åndsfrihet
• Coop Norge
• Den Norske Advokatforening
• Den norske jordmorforening
• Direktoratet for arbeidstilsynet
• Finansdepartementet
• Finansnæringens arbeidsgiverforening
• Finansnæringens Fellesorganisasjon
• Fiskeri- og kystdepartementet
• Fornyings- og administrasjons- og kirkedepartementet
• Forskningstiftelsen FAFO
• Forsvarsdepartementet
• Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon
• Handelshøyskolen BI Oslo
• Helse- og omsorgsdepartementet
• HR Norge
• Høgskolen i Agder
• Høgskolen i Lillehammer
• Høgskolen i Molde
• Høgskolen i Oslo
• Høgskolen i Stavanger
• Høgskolen i Telemark
• Høgskolen i Østfold
• Institutt for privatrett, Universitetet i Oslo
• Institutt for Samfunnsforskning
• Institutt for offentlig rett, Universitetet i Oslo
• JURK
• Juss-Buss
• Justis- og politidepartementet
• KA
• Kommunal- og regionaldepartementet
• KS
• Kultur- og kirkedepartementet
• Kunnskapsdepartementet
• Landbrukets Arbeidsgiverforening 
• Landbruks- og matdepartementet
• Landsorganisasjonen i Norge
• Lederne
• Luftfartens Funksjonærforening
• Maskinentreprenørenes Forbund
• Miljøverndepartementet
• NITO
• Nordlandsforskning
• Norges Apotekerforening NAF
• Norges Bondelag
• Norges Byggforskningsinstitutt
• Norges Farmaceutiske Forening
• Norges Handelshøgskole
• Norges Rederiforbund
• Norges Skogeierforbund
• Norges Taxiforbund
• Norsk bonde- og småbrukarlag
• Norsk Flygelederforening (NFF)
• Norsk Flygerforbund
• Norsk Flytekniker Organisasjon
• Norsk Institutt for by- og regionforskning
• Norsk Journalistlag
• Norsk Kabinforening
• Norsk Landbrukssamvirke
• Norsk Sjøoffisersforbund
• Norsk Skogbruksforening
• Norsk Skuespillerforbund
• Norske Boligbyggelags Landsforbund A/L
• Norske Meierifolks Landsforening
• Norske Reindriftssamers Landsforbund
• NTNU
• Nærings- og handelsdepartementet
• Næringslivets Hovedorganisasjon NHO
• Næringslivets Sikkerhetsorganisasjon
• Olje- og energidepartementet
• Oslo kommune 
• Petroleumstilsynet
• Regjeringsadvokaten
• RF Rogalandsforskning
• Riksmeklingsmannen
• Samferdselsdepartementet
• SAMFO – Arbeidsgiverorganisasjon for samvirkeforetak
• Samfunns- og næringslivsforskning
• Senter for seniorpolitikk
• Sparebankforeningen i Norge
• Statens arbeidsmiljøinstitutt STAMI
• Statens forvaltningstjeneste
• Statens Helsetilsyn
• Statens Seniorråd
• Statistisk Sentralbyrå
• Stortingets ombudsmann for forvaltningen
• Transportbrukernes Fellesorganisasjon
• Transportøkonomisk Institutt
• Unio
• Universitetet i Bergen
• Universitetet i Tromsø
• Utenriksdepartementet
• Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund YS