Høring om Skattedirektoratets forslag til reorganisering av skatteetaten

Høringsfrist: 12. juni 2006

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

Vår ref.:

Høringsinstanser

Deres ref

Vår ref

Dato

02/3676 SL LD/RLa

13.03.2006

Høring om Skattedirektoratets forslag til reorganisering av skatteetaten

Innledning
Det vises til rapport av desember 2005 fra Skattedirektoratet kalt ”Den nye skatteetaten – effektiv og imøtekommende”. Rapporten – som utgjør denne sakens høringsdokument – er lagt ut på etatens hjemmeside på internett. Papirversjon er tilgjengelig ved henvendelse til Finansdepartementet ved Skattelovavdelingen.

I dette høringsbrevet beskrives først Finansdepartementets forventninger til den utførte organisasjonsgjennomgangen av skatteetaten. Deretter gjengis noe forkortet Skattedirektoratets vurderinger og forslag omtrent som beskrevet i rapportens sammendrag. Avslutningsvis kommenterer departementet opplegget for høringsrunden.

Formålet med organisasjonsgjennomgangen
Under arbeidet med å gjennomføre den viktige omorganiseringen av landets likningsforvaltning i 2002-2004, ble det klart at det var behov for en samlet gjennomgang av hele skatteetaten. Per dato er etaten organisert med tre forvaltningsnivå og har til sammen 138 formelle enheter: Skattedirektoratet i Oslo (med del av IT-funksjonen i Grimstad) på sentralt nivå, fylkesskattekontor og skattefogdkontor på fylkesnivå, og på tredje nivå 98 likningskontor. I tillegg har etaten tre særskilte likningskontor: Sentralskattekontoret for storbedrifter i Moss, Sentralskattekontoret for utenlandssaker i Stavanger og Oljeskattekontoret i Oslo. Det er dessuten 183 etatskontor underlagt likningskontorene. Etaten samarbeider med kommunale servicekontor og med trygdeetaten for å gi service i ca. 100 kommuner der etaten ikke har egne tilsatte. (I tillegg kommer at skatteetaten har det faglige ansvaret for mer enn 400 kommunale skatteoppkreverkontorer).

Finansdepartementet anmodet derfor i brev av 01.12.2004 Skattedirektoratet om å arbeide videre med å utrede alternativ(e) organisasjonsløsning(er) som sikrer bedre oppgaveløsning og ressursutnyttelse i etaten samlet sett. Det ble understreket at man i utredningen skulle se etaten som en helhet og vurdere roller, oppgavefordeling og saksflyt mellom enheter og nivåer.

Utredningen skulle konkret omfatte en vurdering av antall organisasjonsnivåer og kontorenheter, samt hva som vil være en mest hensiktsmessig geografisk inndeling av skatteetaten under hensyntaken til skattyterne, landets næringsstruktur og etatens styring, administrasjon, ressursutnyttelse, effektivitet, kompetanse samt behov for spesialisering både innen og mellom de enkelte kontorenheter. Nye systemløsninger har bl.a. gjort mange oppgaver mer stedsuavhengige, og det skulle vurderes om og hvordan en alternativ organisering kan gi bedre mulighet for å flytte oppgaver internt i etaten. Utredningen skulle særskilt vurdere konsekvenser mht. klagebehandling.

Organisasjonsmessige utfordringer
Skatteetaten er en desentralisert etat med mange mindre kontor med begrensede ressurser og fagmiljø og med doble administrasjoner på fylkesnivå. Sett fra brukernes ståsted er etaten sterkt oppdelt og uoversiktlig. Brukerne må forholde seg til tre ulike kontortyper: fylkesskattekontor, likningskontor og skattefogdkontor (og dessuten til det kommunale skatteoppkreverkontoret som et fjerde).

Publikums økte bruk av de elektroniske tjenestene fører til vesentlig mindre oppmøte på kontorene. Brukerundersøkelser viser at skattyterne verdsetter og ønsker flere elektroniske tjenester. Samtidig er det behov for en mer profesjonell telefon- og veiledningstjeneste som kan gi bedre service til skattyterne. Brukerne bør få dekket sitt behov for veiledning ved alle etatens kontor, uavhengig av saksområde.

Nye IT-baserte saksbehandlingssystemer har gjort mange oppgaver stedsuavhengige. Samtidig bestemmer lovgivningen hvilket kontor som skal gjøre vedtak i sakene. Dette hindrer etaten i å få til en mer effektiv oppgavefordeling slik at sakene kan løses der det finnes ressurser og kompetanse.

Etaten står overfor betydelige utfordringer når det gjelder svart arbeid og skattekriminalitet. Globaliseringen av økonomien, økt e-handel og økt mobilitet av arbeidskraft stiller også høyere krav til kompetanse, metodeutvikling og virkemiddelbruk. Etaten må styrke kontroll- og innkrevingsvirksomheten overfor de mer krevende delene av næringslivet og utvikle innsikt, kompetanse og metoder som øker avdekkingen av skattefusk. Dette krever sterke fagmiljø med spisskompetanse og tverrfaglighet. Spesialisering gjennom en endret oppgavefordeling er et viktig virkemiddel for å heve kompetansenivået i etaten.

Forslag til ny organisering
Skatteetaten har i utredningsperioden gjennomført en omfattende intern prosess med god medvirkning fra ulike deler av etaten, herunder tjenestemannsorganisasjonene og vernetjenesten. Den interne prosessen har vist at det er bred oppslutning i etaten om forslagene som legges fram for departementet.

Skattedirektoratet foreslår følgende endringer:

 • Skatteetaten organiseres i to nivå: Skattedirektoratet og et regionalt nivå. Direktoratets strategiske og faglige funksjoner skal styrkes, mens enkeltsaksbehandling og andre driftsoppgaver legges til det regionale nivå.
 • Det regionale nivå organiseres slik at hver region omfatter flere av dagens fylker. Hver region består av mange fysiske kontorsteder (jf. dagens likningskontor, fylkesskattekontor, skattefogdkontor) som benevnes som "skattekontor" overfor brukerne. Alle kontorene skal ha en førstelinje som gir veiledning og tar i mot henvendelser på alle etatens oppgaveområder.
 • Nåværende fylkesskattekontor, skattefogdkontor og likningskontoret i samme fylkeshovedstad, slås sammen til ett kontor.
 • Regionledelsen plasseres ved skattekontoret i en av fylkeshovedstedene.
 • Fastsettings- og innkrevingsfunksjonen samles under felles regionledelse, og innkrevingsfunksjonen opprettholdes som et eget oppgaveområde på operativt nivå.
 • Sentralskattekontoret for storbedrifter og Sentralskattekontoret for utenlandssaker videreføres som spesialiserte enheter, og blir organisatorisk lagt direkte under regionleder. Oljeskattekontoret videreføres som egen enhet, administrativt underlagt Skattedirektoratet og faglig underlagt Finansdepartementet.
 • Hver enkelt region utgjør en formell enhet - skattekontoret - med riksdekkende myndighet på samtlige av etatens forvaltningsområder. Riksdekkende myndighet gir mulighet for økt arbeidsdeling mellom kontor, dvs. spesialisering, samling av oppgaver og etablering av landsdekkende funksjoner. Det åpner også for flytting av oppgaver mellom regioner.
 • Behandlingen av et betydelig antall selvangivelser (ca. 400 000) flyttes fra Oslo og Akershus til Nord-Norge og Midt-Norge. Også andre oppgaver flyttes ut fra Oslo til regionene. Dette gjelder bindende forhåndsuttalelser, visse enkeltsaker, diverse regnskapsoppgaver mv. (som flyttes fra direktoratet).
 • Flere av etatens oppgaver samles i landsdekkende funksjoner, for eksempel personregisteret, reskontroføring og sentral regnskapsføring av de store statsinntektene og etatens lønns- og regnskapsoppgaver. Slike landsdekkende funksjoner legges til regionene.

Forslag til regioninndeling og plassering av regionledelse
Regionstrukturen med betydelig færre regionledere enn i dag, gir mulighet for tettere samhandling mellom direktoratets ledelse og regionledelsen. Regionledelsen vil bestå av regionleder, andre ledere og en stab. Ved plassering av regionledelsen har etaten i sine forslag lagt mest vekt på at regionledelsen er kommunikasjonsmessig sentralt plassert i regionen. Det er også lagt vekt på at regionledelsen bør ha nærhet til fagmiljø som arbeider med de strategisk viktige kontrolloppgavene, og de faglige komplekse saksområdene i forhold til skattytermassen i regionen. Regionledelsen legges derfor til skattekontoret i en av fylkeshovedstedene. De øvrige fylkeshovedstedenes skattekontor vil få ansvar for spesialiserte oppgaver i regionen og landsdekkende funksjoner.

Skattedirektoratet foreslår følgende regioninndeling og plassering av regionledelse:

- Region Nord-Norge: Finnmark, Troms og Nordland, med regionledelsen ved skattekontoret i Tromsø

- Region Midt-Norge: Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal, med regionledelsen ved skattekontoret i Trondheim

- Region Vestlandet: Sogn og Fjordane, Hordaland og Rogaland, med regionledelsen ved skattekontoret i Bergen

- Region Sør-Østlandet: Vest-Agder, Aust-Agder, Telemark, Vestfold og Buskerud, med regionledelsen ved skattekontoret i Skien

- Region Østlandet: Oslo, Akershus, Hedmark, Oppland og Østfold, med regionledelsen ved skattekontoret i Oslo

Forslag til endringer i klage- og nemndstrukturen
På skatteområdet har ligningsloven et system med klagenemnder på fire nivå: likningsnemnd, overlikningsnemnd, fylkesskattenemnd og Riksskattenemnd. Skattyternes adgang til å bringe saker inn for de to sistnevnte instanser er begrenset til saker hvor skattyter i foregående nemnd har fått økt skatte- eller avgiftsgrunnlag.

Organisering av etaten i regioner og to forvaltningsnivå får direkte følger for dagens nemndstruktur. Et klagesystem som utelukkende baserer seg på uavhengige nemnder, kan medføre at det tar lang tid før det foreligger et endelig vedtak. Dette er en belastning både for skattyter og etaten. For bedre å ivareta hensynet til likebehandling av skattyterne og få en mer effektiv utnyttelse av etatens ressurser, foreslås en ny klage- og nemndstruktur med:

- generell adgang for skattekontorene til å omgjøre egne avgjørelser som er truffet under ordinær likning eller forhåndslikning

- generell klage- og endringsadgang for en nemnd på regionnivå, skatteklagenemnda. Minst to tredjedeler av nemndmedlemmene skal ha formell utdannelse innen regnskap, økonomi og jus, samt praktisk yrkeserfaring på områdene. Nemndas leder skal oppfylle kravene til å være tingsrettsdommer

- begrenset adgang til å overprøve skatteklagenemndas avgjørelser i en landsdekkende nemnd, overprøvingsnemnda

Det foreslås at Sentralskattekontoret for storbedrifter og Sentralskattekontoret for utenlandssaker får tilsvarende omgjøringsadgang som skattekontorene, og at det knyttes en særskilt skatteklagenemnd til kontorene. Det foreslås at dagens oppnevningssystem og krav til spesialistkompetanse for nemndmedlemmene, samt utgangspunktet om klagebehandling i nemndmøter beholdes.

På merverdiavgiftsområdet foreslås det ingen endringer i nemndsystemet.

Konsekvenser
Ny organisering av skatteetaten krever lovendringer. De fleste sentrale lover som faller inn under skatteetatens ansvarsområder, blir berørt av endringsforslagene. Videre foreslås endring i klage- og nemndstrukturen i ligningsloven, bl.a. en adgang for skatteetaten til å omgjøre egne avgjørelser, en generell klageadgang til nemnd på regionnivå og en begrenset klageadgang til landsdekkende nemnd.

Oppgaveflytting og ny organisering gir mulighet for bedre ressursutnyttelse, økt effektivitet og bedre tilpasning til eksisterende og fremtidige budsjettrammer. Omorganisering av skatteetaten er ifølge direktoratet samfunnsøkonomisk lønnsom både ut fra kvantitative og kvalitative vurderinger. En lønnsomhetsanalyse viser at omorganiseringen vil gi betydelige positive nytteeffekter både for borgerne og for etaten. Nytten vil blant annet bli økt kvalitet i saksbehandlingen, økt likebehandling, kortere saksbehandlingstider og økt service og veiledning til brukerne. Ny organisering vil bidra til økt fokus på illojale skattytere og svart økonomi, økt avdekking, innkreving og etterlevelse av regelverket, og dermed til riktigere skatteinngang.

Forslaget gjør det mulig å utvikle gode fagmiljø og attraktive arbeidsplasser i alle deler av landet. Flytting av fastsettingsoppgaver fra Oslo og Akershus til Nord-Norge og Midt-Norge vil styrke etaten i disse landsdelene. Flytting av andre oppgaver fra direktoratet til regionene, og flytting av flere IT-funksjoner til Grimstad medvirker også til dette. Det legges opp til en balansert oppgavefordeling innad i regionene og mellom regionene. Omorganiseringen og omfordeling av oppgaver medfører behov for endret og høyere kompetanse i etaten. Kompetanseutvikling er derfor et viktig element i denne organisasjonsutviklingen.

Avsluttende kommentarer
Finansdepartementet vil peke på tre forhold ved forslaget til ny organisering som fortjener ekstra oppmerksomhet:

 • Etaten ønsker primært å flytte oppgaver framfor å flytte ansatte, dvs. den underliggende og desentrale likningskontorstrukturen berøres ikke i nevneverdig grad.
 • Etaten planlegger et gjennomføringstempo etter vedtak som skal oppleves som moderat (tre år) og kontrollert.
 • Etaten legger avgjørende vekt på bred involvering av de ansatte og deres organisasjoner (både i utrednings- og gjennomføringsfasen). Etatens tjenestemannsorganisasjoner og verneombud er med noen forbehold i hovedsak enig i forslaget til reorganisering.

Finansdepartementet inviterer tilskrevne høringsinstanser iht. vedlagte liste til å avgi uttalelse om rapporten. Høringsuttalelsen kan dekke hele eller deler av rapporten, eksempelvis være konsentrert om forslagene til regioninndeling hhv. lokalisering av regionledelse.

Frist for å avgi uttalelse i denne saken er 12.06.2006.

Uttalelse sendes til:

Alternativt:

Finansdepartementet
Skattelovavdelingen
Postboks 8008 Dep
0032 Oslo

Lars.Detlie@finans.dep.no
eller
Johanne.Slinning@finans.dep.no

Med hilsen

Thorbjørn Gjølstad e.f.
ekspedisjonssjef

Johanne Slinning
avdelingsdirektør

Vedlegg

Kopi: Skattedirektoratet

Reorganisering av skatteetaten - høringsliste

Fornyings- og administrasjons-departementet

Postboks 8004 Dep

0030 OSLO

Justis- og politidepartementet

Postboks 8005 Dep

0030 OSLO

Kommunal- og regionaldepartementet

Postboks 8112 Dep

0032 OSLO

Nærings- og handelsdepartementet

Postboks 8014 Dep

0030 OSLO

Akademikerne

Akersgaten 16

0158 OSLO

Arbeidsdirektoratet

Postboks 8127 Dep

0032 OSLO

Bedriftsforbundet

C.J. Hambros plass 5

0164 OSLO

Datatilsynet

Postboks 8177 Dep

0034 OSLO

Den norske advokatforening

Kr. Augustgate 9

0164 OSLO

Den norske Revisorforening

Postboks 5864 Majorstuen

0308 OSLO

Etatsansattes Landsforbund

Lakkegata 3

0187 OSLO

Fagforbundet

Postboks 7003 St. Olavs plass

0130 OSLO

Finansnæringens Hovedorganisasjon

Postboks 2473 Solli

0202 OSLO

Forbrukerrådet

Rolf Wickstrømsvei 15

0486 OSLO

Forbund for kommunal økonomiforvaltning og skatteinnkreving

Postboks 1265 Vika

0111 OSLO

Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon

Postboks 2483 Solli

0202 OSLO

Kommunenes Sentralforbund

Postboks 1378 Vika

0114 OSLO

Konkurransetilsynet

Postboks 8132 Dep

0033 OSLO

Kredittilsynet

Postboks 100 Bryn

0611 OSLO

Landslaget for Regnskapskonsulenter

Falsensgate 14

2314 HAMAR

Landsorganisasjonen i Norge

Youngsgaten 11

0181 OSLO

NAVO

Postboks 1511 Vika

0117 OSLO

Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening

Øvre Vollgate 13

0158 OSLO

Norges Bank

Postboks 1179 Sentrum

0107 OSLO

Norsk Kommunerevisorforbund

Munkedamsv. 3B

0161 OSLO

Norsk Skattebetalerforening

Postboks 213 Sentrum

0103 OSLO

Næringslivets Hovedorganisasjon

Postboks 5250 Majorstua

0303 OSLO

Rikstrygdeverket

Sannergata 2 Postboks 5200 Nydalen

0426 OSLO

Regjeringsadvokaten

Postboks 8012 Dep

0030 OSLO

Riksrevisjonen

Postboks 8130 Dep

0032 OSLO

Riksskattenemnda

Postboks 6300 Etterstad

0603 OSLO

Senter for statlig økonomistyring

Postboks 6622 Etterstad

0607 OSLO

Sparebankforeningen

Universitetsgaten 8

0164 OSLO

Statens innkrevingssentral

Postboks 455

8601 MO I RANA

Statistisk sentralbyrå

Postboks 8131 Dep

0033 OSLO

Toll- og avgiftsdirektoratet

Postboks 8122 Dep

0032 OSLO

Utdanningsgruppenes Hovedorganisasjon

Stortingsgaten 2

0158 OSLO

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund

Brugaten 19

0134 OSLO

Fylkesmennene:

Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Postboks 8111 Dep

0032 Oslo

Fylkesmannen i Aust-Agder

Serviceboks 606

4809 Arendal

Fylkesmannen i Buskerud

Postboks 1604

3007 Drammen

Fylkesmannen i Finnmark

Statens hus

9815 Vadsø

Fylkesmannen i Hedmark

Postboks 4034

2306 Hamar

Fylkesmannen i Hordaland

Postboks 7310

5020 Bergen

Fylkesmannen i Møre og Romsdal

Fylkeshuset

6404 Molde

Fylkesmannen i Nordland

8002 Bodø

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag

7734 Steinkjer

Fylkesmannen i Oppland

Serviceboks

2626 Lillehammer

Fylkesmannen i Rogaland

Postboks 59

4001 Stavanger

Fylkesmannen i Sogn og Fjordane

Statens hus
Njøsavegen 2

6863 Leikanger

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

7468 Trondheim

Fylkesmannen i Telemark

Statens hus

3708 Skien

Fylkesmannen i Troms

Postboks 6105

9291 Tromsø

Fylkesmannen i Vest-Agder

Serviceboks 513

4605 Kristiansand

Fylkesmannen i Vestfold

Postboks 2076

3103 Tønsberg

Fylkesmannen i Østfold

Postboks 325

1502 Moss

Fylkeskommunene:

Akershus fylkeskommune

Schweigaardsgt. 4

0185 Oslo

Aust-Agder fylkeskommune

Serviceboks 606

4809 Arendal

Buskerud fylkeskommune

Fylkeshuset

3020 Drammen

Finnmark fylkeskommune

Henry Karlsens pl. 1

9800 Vadsø

Hedmark fylkeskommune

Fylkeshuset, Parkgt. 64

2325 Hamar

Hordaland fylkeskommune

Postboks 7900

5020 Bergen

Møre og Romsdal fylkeskommune

Julsundv. 9

6404 Molde

Nordland fylkeskommune

Fylkeshuset

8048 Bodø

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Seilmakergt. 2

7735 Steinkjer

Oppland fylkeskommune

Serviceboks Postboks 2626

2626 Lillehammer

Rogaland fylkeskommune

Postboks 130 Sentrum

4001 Stavanger

Sogn og Fjordane fylkeskommune

Askedalen 2

6863 Leikanger

Sør-Trøndelag fylkeskommune

Erling Skakkes gate 25 Fylkeshuset

7004 Trondheim

Telemark fylkeskommune

3706 Skien

Troms fylkeskommune

Postboks 6600

9296 Tromsø

Vest-Agder fylkeskommune

Serviceboks 517

4605 Kristiansand S

Vestfold fylkeskommune

Svend Foynsgt. 9

3126 Tønsberg

Østfold fylkeskommune

Postboks 220

1702 Sarpsborg

Berørte kommuner *:

Bergen kommune

Postboks 7700

5020 Bergen

Bodø kommune

Postboks 319

8001 Bodø

Drammen kommune

Engene 1

3008 Drammen

Grimstad kommune

Serviceboks 503

4898 Grimstad

Hamar kommune

Postboks 4063

2306 Hamar

Kristiansand kommune

Serviceboks 417

4604 Kristiansand

Leikanger kommune

6863 Leikanger

Lillehammer kommune

Serviceboks

2626 Lillehammer

Molde kommune

Rådhuspl. 1

6413 Molde

Moss kommune

Postboks 175

1501 Moss

Oslo kommune

Rådhusplassen

0037 Oslo

Skien kommune

Postboks 158 Sentrum

3701 Skien

Stavanger kommune

Postboks 8001

4068 Stavanger

Steinkjer kommune

Service 2530

7729 Steinkjer

Tromsø kommune

Rådhuset

9299 Tromsø

Trondheim kommune

Munkegt. 1

7004 Trondheim

Tønsberg kommune

Postboks 2410

3104 Tønsberg

Vadsø kommune

Postboks 614

9811 Vadsø

*Med berørte kommuner menes kommuner der likningskontoret foreslås sammenslått med fylkesskattekontor og skattefogdkontor, og hvor noen derved er relevante for lokalisering av regionledelse. Andre kommuner vil etter forslaget kun oppleve at likningskontoret blir omdøpt til skattekontoret, dvs. som en avdeling av (det samlede) skattekontoret i regionen, eller at etatskontoret under likningskontoret blir en del av en slik avdeling.