Høringer

Høring om tiltak for å styrke legemiddelberedskapen. Forslag til endringer i legemiddelloven og apotekloven

Helse- og omsorgsdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i legemiddelloven og apotekloven samt grossistforskriften og apotekforskriften for å kunne innføre tiltak som skal bidra til å styrke legemiddelberedskapen.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 02.01.2020

Vår ref.: 19/4378

Helse- og omsorgsdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i legemiddelloven og apotekloven samt grossistforskriften og apotekforskriften for å kunne innføre tiltak som skal bidra til å styrke legemiddelberedskapen.

Forslaget gir hjemmelsgrunnlag for å kunne pålegge apotek og grossist restriksjoner ved utlevering, salg og eksport av legemidler ved fare for eller ved en etablert mangelsituasjon. Departementet foreslår også at grossistene og apotekene gis en plikt til å gi Legemiddelverket elektronisk tilgang til lagerstatus. I tillegg inneholder forslaget hjemmel for å kunne ilegge overtredelsesgebyr ved brudd på flere av handlingsnormene som omfattes av forslaget.

Høringssvar
Høringssvar kan avgis digitalt på våre nettsider. Høringsinstansene kan registrere seg, mellomlagre svaret og laste opp vedlegg. Høringsinstansene kan også sende høringssvar uten å registrere seg. Alle kan avgi høringsuttalelse. Uttalelser er som hovedregel offentlige etter offentleglova og vil bli publisert.

Frist for å avgi høringsuttalelse er 2. januar 2020.

Med hilsen

 

 

Jan Berg (e.f.)

avdelingsdirektør

 

 

Katrine S. Edvardsen Espantaleón

seniorrådgiver

Alliance Healthcare Norge AS

Allmennlegeforeningen

Apotekforeningen

Apotek 1 Gruppen AS

Apotekergruppen

Datatilsynet

Den norske legeforening

Den norske tannlegeforening

Departementene

Direktoratet for e-helse

Folkehelseinstituttet

Forbrukertilsynet

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO)

Helsedirektoratet

Helse- og sosialombudet i Oslo

Komplettapotek.no

Konkurransetilsynet

Kreftforeningen

Landets fylkesmenn

Landets helseforetak

Landets pasient- og brukerombud

Landets regionale helseforetak

LHL, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke

Legeforeningens forskningsinstitutt

Legemiddelgrossistforeningen

Legemiddelindustrien

Lovisenberg Diakonale Sykehus

Sykehusinnkjøp – legemidler

Legemiddelparalellimportørforeningen

Nomvec AS 

Nasjonalforeningen for folkehelsen

Norges Farmaceutiske Forening

Norges forskningsråd

NMBU

NTNU, Det medisinske fakultet

Norsk Farmasøytisk Selskap

Norsk helsenett SF

Norsk Medisinaldepot AS

Norsk Pasientforening

Norsk sykehus og helsetjenesteforening (NSH)

Norsk sykepleierforbund

Norsk Tannpleierforening

Norsk Tjenestemannslag (NTL)

Norske Sykehusfarmasøyters Forening

NHO - Næringslivets Hovedorganisasjon

OsloMet – Fakultet for helsevitenskap

Regelrådet

Rådet for legeetikk

Statens helsetilsyn

Statens legemiddelverk

Sykehusapotekene HF

Sykehusapotekene Vest HF

Sykehusapotekene Nord HF

Sykehusapotekene Midt-Norge HF

Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet

Universitetet i Oslo, Det medisinske fakultet

Universitetet i Oslo, Farmasøytisk institutt

Universitetet i Oslo, seksjon for odontologisk farmakologi og farmakoterapi

Norges arktiske universitet, Det helsevitenskaplige fakultet

Norges arktiske universitet, Farmasøytisk institutt

Norges arktiske universitet, fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi (fiskerihøgskolen)