Høring - oppnevning av en særskilt klagenemnd for klager over Koronakommisjonens avgjørelser i innsynssaker

Justis- og beredskapsdepartementet sender med dette på høring et forslag til kongelig resolusjon om oppnevning av en særskilt klagenemnd for behandling av klager over Koronakommisjonens avgjørelser etter offentleglova og en forskrift om nemnda. Saker haster, og det er derfor fastsatt en kort høringsfrist.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 16.11.2020

Vår ref.: 20/5537

Høring - oppnevning av en særskilt klagenemnd for klager over Koronakommisjonens avgjørelser i innsynssaker

Vedlagt følger utkast til kongeleg resolusjon om oppnevning av en særskilt klagenemnd for behandling av klager over Koronakommisjonens avgjørelser etter offentleglova, forslag til forskrift om nemnda og forslag til nemnd.

Det haster å få på et særskilt klageorgan, og det gjennomføres derfor en kortvarig høring. Om bakgrunnen for dette viser vi til utkastet til kgl. res. Høringsfristen settes til utgangen av mandag 16. november.  Vi beklager den korte fristen.

Høringsinstansene bes forelegge høringen for eventuelle berørte underliggende etater og organer som ikke er oppført på listen over høringsinstanser.

Høringer er åpne, og alle kan sende innspill til oss. Merk at uttalelser i en alminnelig høring er offentlige og blir publisert. Vi ber om at høringssvar sendes inn digitalt ved å bruke skjemaet for høringssvar på regjeringen.no.

Med hilsen

Ketil Bøe Moen
ekspedisjonssjef

Ole Knut Løstegaard
lovrådgiver

 

Departementa

 

Arbeids- og velferdsetaten (NAV)

Datatilsynet

Fylkesmennene

Helsedirektoratet

Regjeringsadvokaten

Nasjonalt folkehelseinstitutt

Politidirektoratet

Statens helsetilsyn

Statens legemiddelverk

Statens sivilrettsforvaltning

Trygderetten

Utdanningsdirektoratet

Utlendingsdirektoratet

Utlendingsnemnda

 

Nord universitetet

Noregs miljø- og biovitskaplege universitet

Noregs Teknisk-naturvitskaplege universitet (NTNU)

OsloMet – Storbyuniversitetet

Universitetet i Agder, Institutt for rettsvitenskap

Universitetet i Oslo, juridisk fakultet

Universitet i Bergen, juridisk fakultet

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Sørøst-Norge

Universitetet I Tromsø, juridisk fakultet

 

Noregs Institusjon for menneskerettar (NIM)

Sivilombodsmannen

 

Fylkeskommunane

Kommunane

 

Helse Midt-Norge RHF

Helse Nord RHF

Helse Sør-Øst RHF

Helse Vest RHF

NRK AS

 

Amedia

Fagpressen

Institutt for journalistikk

Kommunal rapport

Landslaget for lokalaviser

Mediebedriftenes Landsforening

Norsk Journalistlag

Norsk Presseforbund

Norsk Redaktørforening

Schibsted

TV 2