Høring på utkast til Demensplan 2020

Utkastet til Demensplan 2020 er resultatet av et samarbeid med mennesker som selv har demens og deres nærmeste. Vi skal skape pasientens helse- og omsorgstjeneste. Brukerne har derfor hatt en sentral rolle i arbeidet med den nye planen. For å få innspill og råd har vi arrangert dialogmøter over hele landet for personer med demens, pårørende, frivillige og ansatte i tjenestene. Samtidig bygger utkastet til plan på erfaringer med dagens demensplan og ny oppdatert kunnskap.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.09.2015

Vår ref.: 13/2115

Demens angår oss alle, men det er fortsatt lite åpenhet og mye skam knyttet til demens. Målet med Demensplan 2020 er å skape et samfunn som tar vare på og integrerer personer med demens i fellesskapet. For å nå disse målene vil vi bidra til større åpenhet og økt kunnskap om demens. Alle som har demens og deres pårørende skal bli møtt med forståelse og respekt. Tjenestetilbudet må ta utgangspunkt i den enkeltes ønsker, interesser og behov.

Med bakgrunn i brukeres og pårørendes innspill, uløste utfordringer fra dagens plan og ny kunnskap, foreslår vi fem hovedgrep for å bedre tjenestetilbudet til personer med demens og deres pårørende:

  • Forebygging
  • Diagnose til rett tid og tett oppfølging etter diagnose
  • Aktivitet, mestring og avlastning
  • Pasientforløp med - systematisk oppfølging og tilpassede tjenestetilbud
  • Involvering og deltakelse

Jeg ønsker nå tilbakemeldinger på hva dere mener om hovedgrepene og tiltakene i utkastet til Demensplan 2020. Møter tiltakene behovene til personer med demens og deres pårørende? Er det noen problemer eller behov som er glemt? Hvordan ville du prioritert mellom de ulike hovedgrepene og tiltakene? Hva kan du eller din organisasjon bidra med for å nå målene som skisseres?

Vi gjennomgår alle innspillene vi mottar. Deretter vil vi vurdere om demensplanen bør endres og justeres. Den endelige demensplanen legges frem i løpet av høsten 2015.

Vi har også laget en kortversjon av utkastet til plan, som er tilpasset personer med demens og kognitiv svikt. Den ligger vedlagt dette høringsbrevet. 

Jeg ber om at høringsinstansene vurderer om høringsnotatet bør forelegges eventuelle underliggende organer. Institusjoner og andre som ikke står oppført på høringslisten, kan også gi høringssvar.

Innspillene kan legges inn på denne nettsiden. 

Innspill kan også sendes på e-post til demensplan@hod.dep.no eller per post til:

Helse- og omsorgsdepartementet
Postboks 8011 Dep
0030 Oslo

Merket med "Demensplan 2020".

Innspillene kan også ringes inn til Nasjonalforeningen for folkehelsen sin Demenslinje på telefon nr: 23 12 00 40. Nasjonalforeningen for folkehelsen vil notere ditt innspill og videresende det til Helse- og omsorgsdepartementet.

Fristen for høringsinnspill er 1.september 2015.

Jeg ser fram til å motta deres innspill!

Med hilsen

Bent Høie 

Abelia
Akademikerne
Arbeids- og velferdsdirektoratet
Arbeidsgiverforeningen SPEKTER
Arbeidstilsynet
Assister meg
Barne-, ungdoms-, og familiedirektoratet
Barneombudet
Bergen kommune kompetansesenter for demens
Datatilsynet
Dedicare
Den Norske Advokatforening
Den norske Dommerforening
Den norske Helsingforskomiteen
Den norske legeforening
Departementene
Fafo
Fagforbundet
Fellesorganisasjonen FO
Foreningen Jag, Jag Assistanse AS,
Foreningen Norges døvblinde
Vitale AS
Frivillighet Norge
Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO)
Geriatrisk ressurssenter i Oslo
Hav
Helse- og sosialombudet i Oslo
Helsedirektoratet
Hovedorganisasjonen Virke
Human Rights Service (HRS)
Innovasjon Norge
Innvandrernes Landsorganisasjon (INLO)
Institutt for samfunnsforskning
Kirkens bymisjon
Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon (KS)
Kontaktutvalget mellom innvandrerbefolkningen og myndighetene (KIM)
Landets fylkesmenn
Landets helseforetak
Landets høyskoler (m/helsefaglig utdannelse)
Landets kommuner
Landets pasient- og brukerombud
Landets regionale helseforetak
Landets universiteter
Personskadeforbundet LTN
Landslaget for offentlige pensjonister
Landsorganisasjonen i Norge (LO)
Likestillings- og diskrimineringsombudet
Likestillingssenteret
Medborgernes Menneskerettighets kommisjon
Mental Helse Norge
NAKMI
Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse
Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde
Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser og funksjonshemninger
Nasjonal kompetansetjeneste for sykdomsrelatert underernæring
Nasjonalforeningen for folkehelsen
Nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og omsorg
NAV kompetansesenter for tilrettelegging og deltagelse
NGO – forum for menneskerettigheter v/Den norske Helsingforskomiteen
NIBR – Norsk Institutt for by- og regionsforskning
Norges forskningsråd
Norges Handikapforbund
Norges Juristforbund
Norges Røde Kors
Norsk Ergoterapeutforbund
Norsk Forbund for Utviklingshemmede
Norsk Fysioterapeutforbund
Norsk Helse- og velferdsforum
Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA)
Norsk Pasientforening
Norsk Psykiatrisk Forening
Norsk Psykologforening
Norsk senter for elektronisk pasientjournal
Norsk senter for menneskerettigheter
Norsk Sykepleierforbund
Norsk Tjenestemannslag (NTL)
Norske Kvinners Sanitetsforening
Næringslivets Hovedorganisasjon
Oprimal Assistanse AS,
Organisasjonen Mot Offentlig Diskriminering (OMOD)
PARAT
PARAT-Helse
Pensjonistforbundet
Ressurssenter for demens Trondheim
Ressurssenteret for omstilling i kommunene (RO)
Rådet for psykisk helse
Sametinget
Seniorsaken i Norge
Senter for seniorpolitikk
SOF Midt-Norge
SOF Nord-Norge
SOF Sør
SOF Vest
SOF Øst
SSB
STAMI- Statens arbeidsmiljøinstitutt
Statens helsetilsyn
Statens råd for likestilling av funksjonshemmede
Statens seniorråd
Stiftelsen Menneskerettighetshuset
Stortingets ombudsmann for forvaltningen
UHT Akershus
UHT Aust-Agder
UHT Buskerud
UHT Finnmark
UHT Finnmark
UHT Hedmark
UHT Møre og Romsdal
UHT Nordland
UHT Nord-Trøndelag
UHT Oppland
UHT Oslo
UHT Sør-Trøndelag
UHT Telemark
UHT Troms
UHT Vest-Agder
UHT Østfold
Uloba SA
Universitets- og høyskolerådet
USH Akershus
USH Aust-Agder
USH Buskerud
USH Finnmark
USH Finnmark (samisk)
USH Hedmark
USH Møre og Romsdal
USH Nordland
USH Nord-Trøndelag
USH Oppland
USH Oslo
USH Sør-Trøndelag
USH Telemark
USH Troms
USH Vest-Agder
USH Østfold
USHT Helse Fonna
USHT Hordaland
USHT Rogaland
USHT Sogn og Fjordane
USHT Vestfold
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)