Høring - Politiets forvaltning av saker etter lotteriloven — overføring til Lotteritilsynet

Den 17. juni 2003 vedtok Stortinget regjeringens forslag i Ot. prp. nr. 44 (2002-2003) om endringer i pengespill- og lotterilovgivningen. I tråd med dette ga departementet 7. oktober 2003 Lotteritilsynet i oppdrag å vurdere konsekvensene av en eventuell overføring av oppgaver. Lotteritilsynets rapport 1.juli 2004 ble sendt på høring til berørte parter.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 20.12.2004