Høring - prising av generiske legemidler

Høringsfrist 25. september 2006

Helse- og omsorgsdepartementet fremmer i dette høringsnotatet forslag til endringer i lov og forskrift vedrørende fastsettingen av pris og refusjonspris, for legemidler som har generisk konkurranse.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

Vår ref.:

Høringsinstanser

Deres ref

Vår ref

Dato

Høring - prising av generiske legemidler

Helse- og omsorgsdepartementet sender med dette ut en høring om prising av generiske legemidler. Høringsnotatet er lagt ved.

Helse- og omsorgsdepartementet ber om at eventuelle merknader til forskrifts- og lovforslaget sendes departementet innen 25. september 2006.

Departementet inviterer i tillegg til høringsmøte om saken onsdag 23. august, i Grubbegata 1, auditorium ”Skrova”, klokka 14. Vennligst send påmelding til mam@hod.dep.no innen søndag 20. august.

Med hilsen

Audun Hågå e.f.
avdelingsdirektør

Marit Måge
rådgiver

Høringsnotatet finner du her

Alliance UniChem AS
Apokjeden AS
Apotekene Vest
Apotekforeningen
Apotekgruppen
Arbeids- og velferdsdirektoratet
Den norske Lægeforening
Farmasiforbundet
Finansdepartementet
Forbrukerrådet
Fornyings- og administrasjonsdepartementet
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon
Helse Midt-Norge RHF
Helse Nord RHF
Helse Sør RHF
Helse Vest RHF
Helse Øst RHF
HERO/Senter for helseadministrasjon
Holtung A/S
Justis- og politidepartementet
Konkurransetilsynet
Legemiddelindustriforeningen
Nasjonalt folkehelseinstitutt (Folkehelseinstituttet)
Norges Farmaceutiske Forening
Norsk Industiforening for Generiske Legemidler (NIGeL)
Norsk Medisinaldepot AS
NTNU, Medisin
Nærings- og handelsdepartementet
Program for helseøkonomi i Bergen
Sintef Unimed, Helsetjenesteforskning i Trondheim
Sosial- og helsedirektoratet
Statens legemiddelverk
Sykehusapotek Nord
Sykehusapotekene ANS
Sykehusapotekene Midt-Norge
Tambro Distribusjon
Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet
Universitetet i Oslo, Det medisinske fakultet
Universitetet i Oslo, Farmasøytisk institutt
Universitetet i Oslo, Institutt for farmakoterapi
Universitetet i Tromsø, Det medisinske fakultet
Universitetet i Tromsø, Farmasøytisk institutt
Universitetet i Trondheim, Det medisinske fakultet
Vitusapotek