Høring — Rammeplan for sykepleierutdanning

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

Vår ref.:

Høringsinstanser

Deres ref

Vår ref

Dato

200402366-/IWA

23.04.04

Høring – Rammeplan for sykepleierutdanning

Rammeplan for sykepleierutdanning Høring

Bakgrunn

Departementet arbeider for tiden med revisjon av rammeplaner for seks helsefagutdanninger for å gjøre dem kortere og mindre detaljerte. Det tas sikte på iverksetting fra høsten 2004. Utkast er utarbeidet av egne utvalg for de enkelte utdanningene. Et første utkast ble sendt på bred høring før bearbeiding og oversendelse til departementet. Revisjonen vil ikke medføre substansielle endringer av betydning. For sykepleierutdanningen har vi imidlertid erfart et behov for å vurdere en reell endring av bestemmelsene om områder og omfang for praksisstudiene. Selv om endringene vi foreslår heller ikke på dette punktet er omfattende, har vi funnet det nødvendig med en ekstra høringsrunde begrenset til disse endringene.

Det har de siste årene skjedd en strukturendring i spesialisthelsetjenenesten ved at antall sengeposter ved sykehusene har blitt redusert. Dette har gjort det vanskeligere å skaffe tilstrekkelig praksisplasser i henhold til kravene i rammeplanen og forutsatt opptakskapasitet. Samtidig er det avgjørende at kvaliteten på praksisundervisningen opprettholdes, og praksis på medisinsk og kirurgisk sengepost gir en effektiv læring i grunnleggende og allsidig sykepleie. Departementet søker med sitt endringsforslag nå å ivareta både kvantitative og kvalitative hensyn.

Vi viser også til at ekstern praksis ble utvidet med 10 uker i gjeldende rammeplan fra 2000.

Omtale av foreslåtte endringer

Etter gjeldende rammeplan er det krav om i alt 16 ukers praksis på medisinsk og kirurgisk sengepost, hvorav minst 6 uker på hvert område.

Vi foreslår å definere inn i begrepet sengepost såvel 5- dagers post, rehabiliteringspost, dagkirurgi og poliklinikk, men forutsetter at dagkirurgi og poliklinikk bare kan medregnes i begrenset grad innenfor nevnte 16 uker, om praksisstedet er særlig velegnet. (Slik praksis skal ellers medregnes under de foreslåtte 14 uker under øvrige praksisstudier, se nedenfor)

Vi har videre ikke tallfestet hvor mange uker studenten som et minimum må være på medisinsk, henholdsvis kirurgisk sengepost, men legger til grunn at studenten får praksis fra begge områder med til sammen 16 uker. For å øke fleksibiliteten er det absolutte kravet om minst 4 ukers praksis i første studieår tatt ut. Vi anbefaler institusjonene likevel å legge noe praksis fortrinnsvis til første semester.

Det er også gjort andre mindre endringer.

Gjeldende rammeplan

For sammenligningens skyld siteres i sin helhet de aktuelle bestemmelsene i gjeldende rammeplan av 7. januar 2000.

”Oversikt over områder og omfang for praksisstudiene

Spesialisthelsetjenesten:

Praksis i medisinske/kirurgiske sengeposter i alt minst 16 uker Medisinsk/kirurgisk praksis må hver for seg ha et omfang på minst 6 uker

Kommunehelsetjenesten:

Sykepleietjeneste i kommune, eldreomsorg og hjemmesykepleie minst 12 uker

Herav praksis i hjemmebaserte tjenester/omsorgsboliger minst 8 uker

Spesialist- eller kommunehelsetjenesten:

Praksisstudier i første studieår minst 4 uker
Praksis knyttet til psykisk helsearbeid minst 8 uker
Øvrige praksisstudier under B maksimum 10 uker

Det skal i helsetjenesten oppnås erfaring med dagkirurgi, operasjonsavdeling, overvåkingsavdelinger, forebyggende helsearbeid samt svangerskaps- og barselomsorg. Dette kan oppnå både på områder hvor det er definert minstekrav til omfang og under øvrige praksisstudier under B.

Det er imidlertid lagt til grunn at praksis som faller inn under øvrige praksisstudier under B, i hovedsak nyttes til å utvide omfanget av praksis på områder hvor det er definert minstekrav.”

Forslag til ny bestemmelse

A: Ferdigheter, forberedelser og refleksjon 10 uker

B: Praksisstudier i samarbeid med pasienter og pårørende 50 uker

B 1: Spesialisthelsetjenesten:

Medisinske og kirurgiske sengeposter i alt minst 16 uker

B 2: Kommunehelsetjenesten:

Sykepleietjeneste i kommune, eldreomsorg og hjemmesykepleie minst 12 uker

Herav praksis i hjemmebaserte tjenester/omsorgsboliger minst 8 uker

B 3: Spesialist- eller kommunehelsetjenesten:

Praksis knyttet til psykisk helsearbeid minst 8 uker

Øvrige praksisstudier maksimum 14 uker

Med sengepost forstås her også 5-dagers post, rehabiliteringspost og tilsvarende.

Praksis i spesialisthelsetjenesten må omfatte både medisinsk og kirurgisk sengepost og inkludere erfaring fra operasjons- og/eller overvåkingsavdeling. Studentene skal også ha erfaring med dagkirurgi og/eller poliklinikk. Slik praksis skal normalt medregnes under øvrige praksisstudier i B 3, men kan utgjøre en begrenset del av praksis under B 1 om praksisen på dagkirurgi/poliklinikk er særlig velegnet.

Praksisstudier i helseforetak eller i primær/kommunehelsetjeneste skal gi studentene erfaring i forebyggende helsearbeid samt svangerskaps- og/eller barselomsorg.

Det er lagt til grunn at praksis som faller inn under øvrige praksisstudier i B 3 i hovedsak nyttes til å utvide omfanget av praksis på områder hvor det er definert minstekrav.

Annet

Høringsfrist: 1. juni 2004. Eventuelle konkrete forslag til endring/tilføyelse imøteses.

Med hilsen

Borghild Abusland
avdelingsdirektør

Ivar Walle
rådgiver

Helsedepartementet
Helse Midt-Norge
Helse Nord RHF
Helse Sør RHF
Helse Vest RHF
Helse Øst RHF
Norsk sykepleierforbund
Private høgskoler med sykepleierutdanning
Sosial- og helsedirektoratet
Statens autorisasjonskontor for helsepersonell
Statens helsetilsyn
Statlige høgskoler
Studentorganisasjoner
Universitets- og høgskolerådet