Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Høring - Rapport fra arbeidsgruppe som har vurdert praktiske, ikke-rettslige tiltak for å styrke oppfølging av vitner i straffesaker

Høringsfrist: 15.11.06

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 15.11.2006

  • Høringsfrist: 15.11.06 (saken er under behandling)
 
 
 

Vår ref.:
 

Deres ref

Vår ref

Dato

 

200506306- /OS

11.09.06

Høringsbrev – Rapport fra arbeidsgruppe som har vurdert praktiske, ikke-rettslige tiltak for å styrke oppfølging av vitner i straffesaker

Justisdepartementet sender med dette på høring en rapport fra en arbeidsgruppe, oppnevnt av departementet, som foreslår tiltak for styrket oppfølging av vitner i straffesaker. Vi ber om høringsinstansenes syn på arbeidsgruppens forslag til tiltak og eventuelle øvrige merknader til rapportens innhold.

Bakgrunn
Enkelte straffesaker som har fått bred omtale i media, kan ha etterlatt et inntrykk av at vitner vegrer seg for å melde fra eller avgi forklaring for politiet eller domstolen. Enkelthenvendelser til Justisdepartementet fra privatpersoner, organisasjoner med flere, har pekt på det samme. På denne bakgrunn ble det i 2005 avholdt et møte mellom Justisdepartementet, Riksadvokaten, Politidirektoratet og representanter fra Oslo politidistrikt for å drøfte spørsmålet. Møtet resulterte i at Justisdepartementet nedsatte en bred sammensatt arbeidsgruppe for å se nærmere på situasjonen og vurdere hvordan vitner kan tas bedre hånd om av aktørene i straffesakskjeden.

Forslag til tiltak
Rapporten retter seg primært mot oppfølging av vitner som ikke selv er rammet av en straffbar handling, men som har gjort observasjoner eller har kunnskap om forhold som kan kaste lys over et faktisk hendelsesforløp. Tiltakene kan i noen grad også gjelde for andre vitner.

Arbeidsgruppens hovedsynspunkt er at det er behov for bedre ivaretakelse av vitner i alle ledd i straffesaksprosessen. Konkrete tiltak og tilbud om ulike former for oppfølging kan bidra til at vitner står frem, og derigjennom medvirker til oppklaring av enkeltsaker og mer effektiv straffesaksbehandling. Arbeidsgruppens forslag er basert på en helhetlig tilnærming i strafferettspleien, herunder bedret informasjon til vitner og individuell oppfølging.

Gruppen har foreslått 27 tiltak i politiet, ved påtalemyndigheten og ved domstolene. Noen tiltak omhandler forsvarernes møte med vitner, samt rådgivningskontorene for kriminalitetsofre.

Høringsfrist
Høringsfristen er 15. november 2006. Uttalelsene sendes til Justisdepartementet, Politiavdelingen, Postboks 8005 Dep, 0030 Oslo. Send gjerne en kopi elektronisk til
postmottak@jd.dep.no

Flere eksemplarer av rapporten med publikasjonskode G-0388B kan bestilles fra: Departementenes servicesenter, Informasjonsforvalting, e-postadresse: publikasjonsbestilling@dss.dep.no

Med hilsen

Ingrid Wirum
avdelingsdirektør

 

Ole Johan Strømman
politiinspektør

Liste med høringsinstansen, sorteres alfabetisk.

Hvis høringsnotatet trenger egen innholdsfortegnelse, publiseres den som eget dokument til tilleggsspalten

Liste med høringsuttalelser, sorteres på dato, og det nyeste øverst. Navnet lenker til uttalelsen. Legges inn på denne måten:

Navn (dato)
Navn (dato ) – ingen merknaderDeres ref

Vår ref

Dato

Hvis uttalelsen trenger egen innholdsfortegnelse, publiseres den som eget dokument til tilleggsspalten

Med hilsen

Til toppen