Høring - rapport om digitalradio i Norge

Arbeidsgruppen for digitalradio avga sin utredning til Kultur- og kirkedepartementet 19. desember 2005.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 03.04.2006

Vår ref.:

Høringsinstanser

Deres ref

Vår ref

Dato

2006/00755 ME/ME3 AKR:elt

11.01.2006

Høring – rapport om digitalradio i Norge

Arbeidsgruppen for digitalradio avga sin utredning til Kultur- og kirkedepartementet 19. desember 2005. Følgende instanser var representert i gruppen: Medietilsynet, NRK, P4, Kanal 24, Radio 2 Digital, Lokalradioforbundet, Norkring og EE-bransjen.

Arbeidsgruppens mandat var følgende:

  • utarbeide en oversikt over nåværende situasjon for DAB i Norge og internasjonalt, samt beskrive de sentrale drivkrefter for DAB-utviklingen.
  • vurdere aktørenes rammevilkår, herunder identifisere forhold som eventuelt kan være til hinder for digitaliseringen av radiomediet.
  • utarbeide forslag til tiltak som kan fremme utviklingen av DAB.
  • utarbeide forslag til en modell for fordeling av kapasitet i de regionale DAB-blokkene, det planlagte frekvensområdet i L-båndet, samt evt. kapasitet i VHF-båndet som på et senere tidspunkt kan bli avsatt til DAB-formål.
  • skissere et opplegg for hvordan lokalradiosektoren eventuelt kan innpasses i en strategi for digitalisering.

Kultur- og kirkedepartementet ber med dette om merknader til utredningen fra arbeidsgruppa for digitalradio. Rapporten er tilgjengelig elektronisk: http://www.medietilsynet.no/om/nyhetsarkiv/dab_rapporten.

Vi ber høringsinstansene vurdere om utredningen bør forelegges instanser som ikke står på høringslisten.

Høringsuttalelser sendes innen 3. april 2006 til Kultur- og kirkedepartementet, Postboks 8030 Dep, 0030 Oslo. Vi ber om at skriftlige merknader også sendes elektronisk til postmottak@kkd.dep.no.

Med hilsen

Roy Kristiansen e.f.
ekspedisjonssjef

Øyvind Christensen
avdelingsdirektør

Departementene

A-pressen

Barneombudet

Familie og Medier

Forbrukerombudet

Forbrukerrådet

GRAMO

Høgskulen i Volda

IKT Norge

Institutt for journalistikk

Institutt for medier og kommunikasjon, UiO

Institutt for medievitenskap, UiB

Kanal24 AS

Konkurransetilsynet

Kreativt Forum

Kringkastingsringen

Mediebedriftenes Landsforening

Medietilsynet

Norges Markedsføringsforbund

Norkring

Norsk Aller AS

Norsk forbund for lokal-TV

Norsk Journalistlag

Norsk Kabel-TV Forbund

Norsk lokalradioforbund

Norsk Medieforskerlag

Norsk Presseforbund

Norsk Redaktørforening

Norske Annonsørers Forbund

Norske Boligbyggelags Landsforbund

NORWACO

NRK

Orkla Media AS

P4 Radio Hele Norge

Post- og teletilsynet

Radio 2 Digital AS

Schibstedt

Senter for medieøkonomi, BI

Stiftelsen Elektro- og elektronikkbransjen

Telenor Broadcast AS

TONO

TV 2 AS

TVNorge AS

UPC

Viasat AS