Høring - rapport om forsendelse av legemidler fra EØS-området til privatpersoner i Norge

Høringsfrist 15. november

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

  • Høringsfrist: 15.11.06

Apotekene Vest
Apotekforeningen
Apotekgruppen
Norsk Farmaceutiske Forening
Farmasiforbundet
Norsk Farmaceutisk Selskap
Den norske lægeforening
Legemiddelindustriforeningen
Norsk Industriforening for Generiske Legemidler
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon
Forbrukerrådet
Apokjeden AS
Alliance apotekene
Ditt apotek AS
Vitusapotek AS
Apotekgruppen
Barne- og likestillingsdepartementet
Bransjerådet for naturmidler
Finansdepartementet
Fornyings- og administrasjonsdepartementet
Justisdepartementet
Kommunal- og regionaldepartementet
Konkurransetilsynet
Kripos
Mattilsynet
Nasjonalforeningen for folkehelsen
Nærings- og handelsdepartementet
Politidirektoratet
Politiembetsmennnenes Landsforening
Politiets Fellesforbund
Riksadvokaten
Sosial- og helsedirektoratet
Statens helsetilsyn
Statens legemiddelverk
Nasjonalt folkehelseinstitutt
Sykehusapotek Nord
Sykehusapotekene ANS
Sykehusapotekene Midt-Norge
Toll- og avgiftsdirektoratet
Utenriksdepartementet

Navn (dato)

Til toppen